Logo Thing main logo

Ostatnie wpisy

Analiza

Orzeczenie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego RFN w sprawie nadrzędności prawa krajowego nad unijnym

02.12.2021

Orzeczenie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego RFNw sprawie nadrzędności prawa krajowego nad unijnym - kolizja prawna czy spór o wizję przywództwa w UE?The ruling of the Federal Constitutional Court of Germany on the supremacy of national law over EU law - a legal conflict or a dispute over the vision of leadership in the EU?Monika Maria Brzezińska(0000-0001-9278-9931) - ORCIDStreszczenie:Analiza dotyczy skutków politycznych jakie wywołało orzeczenie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (BVerfG) Niemiec w związku z decyzją Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) dotyczącego działań Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w zakresie skupu obligacji rządowych krajów strefy euro. BVerfG wskazał bowiem na kolizję prawną odrzucając częściowo wyrok TSUE w tej materii.Orzeczenie niemieckiego BVerfG, choć z pozoru odnosiło się jedynie do kwestii granic kompetencyjnych wspomnianych aktorów politycznych oraz hierarchii porządków prawnych UE i jej państw członkowskich, to jednak de facto pociągnęło za sobą szereg konsekwencji o charakterze politycznym. Wskazało na silny podział UE między zwolennikami instytucjonalizmu i behawioryzmu, co nie jest bez znaczenia jeśli chodzi o przyszłą konstrukcję UE. Odczytane też zostało przez niektóre państwa UE jako furtka do redefinicji charakteru jej przywództwa oraz zapoczątkowało reakcję łańcuchową jeśli chodzi o głośne mówienie o potrzebie redukcji wpływów politycznych UE, a tym samym dewaluacji jej przywództwa z bardziej scentralizowanego na rzecz zachowania większej autonomii i tożsamości narodowej.Słowa klucze: przywództwo polityczne, kolizja prawna, Niemcy, Trybunał Sprawiedliwości UE, Federalny Trybunał Konstytucyjny, orzeczenie, Europejski Bank Centralny, UEAbstract:The analysis covers the political impact of the ruling of the Federal Constitutional Court of Germany (BVerfG) concerning the decision of the Court of Justice of the EU (CJEU) regarding the actions of the European Central Bank (ECB) in the field of purchasing the government bonds of eurozone countries. The BVerfG pointed out a legal conflict and partially rejected the judgment of the CJEU in this matter.The BVerfG ruling, seemingly referring only to the issue of the competence limits of these political actors and the hierarchy of the legal orders of the EU and its Member States, entailed many political consequences. It pointed to the strong division of the EU between supporters of institutionalism and behaviourism, which is not without significance when it comes to the future construction of the EU. Some EU countries have also perceived it as a gateway to redefining the nature of EU's leadership and has set in motion a chain reaction when it comes to talking out loud about the need to reduce the EU's political influence, and thus devalue its leadership from a more centralised one in favour of preserving greater autonomy and national identity.Key words: political leadership, conflict of law, Germany, Court of Justice of the EU, the Federal Constitutional Court, judgement, European Central Bank, EUOrzeczenie: meritum sporu i jego tłoW UE toczy się obecnie spór o jej przyszłość i wizję między dwoma głównymi nurtami, a mianowicie między instytucjonalistami a behawiorystami. Choć wydaje się operują oni tymi samymi pojęciami, to jednak ich narracje daleko od siebie odbiegają. Pogłębia to dalej i tak już istniejące podziały, budzi wzajemną niechęć, niezrozumienie, umacnia wewnętrzny rozłam Unii tak, iż coraz częściej słychać głosy nawołujące do powrotu idei Europy dwóch prędkości [Pereira 2021].Jedną z takich kwestii, która stała się „kością niezgody” w UE, ale też niczym w zwierciadle pokazała różnice w podejściu do kwestii europejskich są orzeczenia narodowych Trybunałów Konstytucyjnych na wyroki TSUE. Problem nadrzędności i granic prawa UE wobec porządku prawnego państw narodowych budzi zatem coraz więcej wątpliwości i rozgrzewa debaty polityczne we wszystkich niemalże państwach członkowskich. Bez wątpienia niebagatelną rolę odgrywa tu także RFN oraz jej stosunek do orzecznictwa unijnego, biorąc pod uwagę pozycję, rangę tego kraju i siłę jego oddziaływania na struktury i procesy polityczne wewnątrz UE. Ponadto charakter niemieckiego sporu nie pozostaje obojętny dla samego systemu politycznego UE, którego to konstrukcja jest nieustannie podważana zarówno w wymiarze ogólnym (jako organizacji) jak i szczegółowym (w zakresie panującego porządku prawnego).Federalny Trybunał Konstytucyjny (Bundesverfassungsgericht - BVerfG) w swoim orzeczeniu z dnia 5 maja 2020 uznał[1], iż zakup obligacji rządowych krajów strefy euro, przez Europejski Bank Centralny (European Central Bank - ECB) był częściowo niekonstytucyjny i naruszył postanowienia niemieckiej Ustawy Zasadniczej (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland - GG) [Bundesverfassungsgericht 2020]. Wprawdzie celem Programu Zakupów Sektora Publicznego (Public Sector Purchase Programme - PSPP) była idea stabilizacji stopy inflacji w strefie euro i zmniejszenie odsetek od zadłużonych państw członkowskich poprzez zachętę banków komercyjnych do udzielania kredytów, ale wspomniane działania EBC naruszyły w przekonaniu BVerfG unijną zasadę proporcjonalności (art. 5 ust. 4 TUE oraz Protokół nr 2 W sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności), wskazującą, iż treść i forma każdego środka UE musi być ograniczona do tego, co jest konieczne, by osiągnąć zamierzony cel [Valero 2020]. EBC zaś wykroczył poza zakres swoich kompetencji (ultra vires), gdyż nie przeprowadził wystarczającej „analizy współmierności”, tzn. badania skutków swego „luzowania” dla polityki budżetowej i gospodarczej [Bielecki 2020]. Tym samym BVerfG pozbawił wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jego skutków prawnych w RFN, naruszając zasadę pierwszeństwa prawa Unii [Sobczak 2021] wobec porządku prawnego państw członkowskich. W swoim uzasadnieniu BVerfG uznał bowiem, iż „Program zakupu obligacji rządowych, taki jak PSPP, który ma znaczące skutki dla polityki gospodarczej, wymaga w szczególności, aby cel polityki pieniężnej i skutki polityki gospodarczej były wyznaczone, uwzględniane i ważone względem siebie. Bezwarunkowe dążenie do celu polityki pieniężnej realizowanego przez PSPP, jakim jest osiągnięcie niskiego poziomu inflacji, bliskiego 2%, przy jednoczesnym pominięciu skutków polityki gospodarczej związanych z programem, pozostaje w sposób oczywisty sprzeczne z zasadą proporcjonalności” [Pressemitteilung 2020].Orzeczenie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego wywołało obawy Komisji Europejskiej co do poszanowania porządku prawnego, ale mimo to, przez ponad rok pozostawała ona pasywna, wszczynając dopiero 9 czerwca 2021, na wniosek Przewodniczącej Ursuli von der Leyen, postępowanie o naruszenie prawa UE wobec Niemiec za podważanie prymatu prawa unijnego nad prawem krajowym [Lemańczyk 2021].Zauważyć jednak należy, iż orzeczenie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego nie zanegowało zasady nadrzędności prawa UE wobec prawa krajowego jako takiego, ale wezwało „Europejski Bank Centralny do lepszego wyjaśnienia swoich decyzji, a w szczególności do przeanalizowania, czy wybrane instrumenty polityki pieniężnej są proporcjonalne do niezamierzonych skutków ubocznych tychże środków polityki pieniężnej” [Ferber 11.05.2020]. Co więcej BVerfG nie wykluczył rzadkich wprawdzie przypadków możliwego przekroczenia kompetencji przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii Europejskiej, ale za to zaznaczył, iż „(…) na mocy traktatu lizbońskiego państwa członkowskie pozostają «panami traktatów», a UE nie przekształciła się w państwo federalne” [BVerfG: 2020]. BVerfG wskazał jednocześnie metodę rozwiązania powstających kolizji: „(…) Napięcia, które są nieuniknione i wynikają ze specyficznej konstrukcji UE, powinny zostać rozwiązane wspólnie, w oparciu o ideę integracji europejskiej, respektując wzajemny szacunek i zrozumienie. Jest to odbicie natury Unii Europejskiej, którą stanowi wielostronna współpraca suwerennych państw, konstytucji, administracji i sądów” [Ibidem].Były prezes BVerfG Andreas Vosskuhle, oceniając wyrok TSUE powiedział, iż KE dąży do wprowadzenia w Europie państwa federalnego w miejsce obecnej struktury politycznej UE. Było to, jak określił, „głębszą motywacją” sprawy o naruszenie prawa, którą w wszczęto przeciwko Niemcom. Ostrzegał również przed nieuprawnioną współpracą unijnych instytucji na szkodę strony trzeciej („zmowa” instytucji UE). Również rząd federalny w swoim piśmie wyjaśniającym do KE, jako rozwiązanie zaproponował „ustrukturyzowany dialog sądowy między Trybunałem Sprawiedliwości UE a najwyższymi i konstytucyjnymi trybunałami państw członkowskich” [Lemańczyk 2021].Instytucjonaliści vs. behawioryściChoć w obszarze zainteresowania zarówno instytucjonalistów, jak i behawiorystów nieustannie pozostają kwestie zachodzących w obrębie UE zmian, to jednak całkowicie inaczej rozumieją oni takie pojęcia jak wpływy, władza i jej pochodzenie, a także kontrolę nad nią [Antoszewski 2014: 14]. Pierwsi skupiają się przede wszystkim na systemie normatywnym porządkującym systemy strukturalny (jego wewnętrzną organizację, skład) i funkcjonalny (regulujący zakres kompetencji poszczególnych instytucji), kładąc szczególny nacisk na dobro wspólne, kwestie nadrzędności i hierarchii. To one, w ich przekonaniu, wyznaczają również wzorce zachowań ludzkich, w tym determinują rozumienie przywództwa, którego rola i znaczenie zamykają się w ściśle określonych regulacjach prawnych [Ibidem : 23].Inaczej do wspomnianych kwestii podchodzą behawioryści, traktujący władzę i przywództwo jako „układ wzajemnie powiązanych i zintegrowanych ról politycznych” [Antoszewski 2014: 17], wrażliwych na bodźce środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, będącego rzeczywistym odzwierciedleniem relacji między jednostkami i zbiorowymi aktorami politycznymi. Inaczej mówiąc, behawiorystów nie interesują aż tak bardzo normy i zasady (chociaż są dla nich również ważne), a faktyczne oczekiwania społeczne. Zatem w ich przekonaniu, by pewna struktura polityczna mogła przetrwać, należy uwzględniać zasoby materialne i niematerialne, a metodą prowadzącą do homeostazy zdywersyfikowanych oczekiwań jest różnorodność realizowana poprzez deliberację i poszukiwanie wspólnych alternatyw [Ibidem: 17-18].W kontekście realiów UE, ma to swoje odzwierciedlenie na płaszczyźnie hierarchii i wartości norm prawnych determinujących miejsce i rolę przywództwa politycznego. O ile bowiem instytucjonaliści sztywno trzymać się będą wyznaczonych na mocy prawa pierwotnego zasad, w tym przyjętej zasady nadrzędności prawa UE nad prawem państw członkowskich, o tyle behawioryści widzą tu pole do możliwego ich podważenia, jeśli takie są oczekiwania środowiskowe (siły inputs). W sytuacji konfliktu i rozbieżności zdań, pierwsi dążyć będą do rozwoju takich narzędzi prawnych, które sprzyjać będą większemu dyscyplinowaniu państw członkowskich (np. poprzez uruchamianie odpowiednich procedur, niwelowanie luk prawnych, odwoływanie się do wartości jaką jest norma prawna), drudzy zaś oczekiwać będą zgody na elastyczność w tej materii i większego akcentowania różnorodności wynikającej chociażby z faktu własnych doświadczeń politycznych, kulturowych, historycznych (tożsamościowych). W efekcie tych dwóch podejść kształtuje się zatem również całkowicie odmienna wizja i styl przywództwa. Pierwsza (w UE silnie centralizująca) restrykcyjnie oparta o niepodważalną, traktowaną jako constans normę prawną (constitution), druga (o charakterze tendencji decentralizujących) bazująca na bogactwie pewnego dziedzictwa pozamaterialnego (ale nie lekceważąca dorobku materialnego), postrzegana jako niekończący się proces (working constitution).Specyfika przywództwa politycznego (w) UEPrzywództwo polityczne (w) UE[2] jest fenomenem, pewnym eksperymentem politycznym nie mającym w zasadzie swego odpowiednika nigdzie indziej na świecie. Charakteryzuje się hybrydową strukturą [Grosse 2008: 2], na którą składa się sieciowy, wielopoziomowy: narodowy, międzynarodowy oraz transnarodowy, system zarzadzania [Brzezińska 2021: 242]. Jest to też, jak ujmuje to Agnieszka Rothert, układ konsensualnego, uzgodnieniowego systemu sprzężonego działania, w który włączone są horyzontalne i wertykalne ośrodki decyzyjne [Rothert 2013: 170]. Tworzy go zatem paralelnie obok własnej unijnej infrastruktury także 27 państw członkowskich o zróżnicowanej konfiguracji ośrodków decyzyjnych, odmiennych wewnętrznych strukturach systemowych, mechanizmach decyzyjnych, a także bogatej, ale zdywersyfikowanej kulturze politycznej, w tym również tej prawnej.Przyjęta zatem w UE forma przywództwa skutkuje tym, iż z jednej strony realizuje się tam politykę na wielu poziomach jednocześnie, z drugiej zaś „trudno jest przeprowadzić linię demarkacyjną między tym co «wewnętrzne» a «zewnętrzne»” [Nitszke 2013: 292-293]. Co więcej, to rozproszenie przywództwa [Wójcik 2016: 69] sprawia iż, odpowiedzialność uczestniczących w procesie decyzyjnym aktorów politycznych bardzo często „rozmywa się” (przenikanie się kompetencji), staje się nieostra (wzajemne splatanie), skutkując brakiem przejrzystości i wyraźnie nakreślonych granic kompetencyjnych w zakresie kto? i za co? odpowiada.Prowadząc rozważania nad złożoną naturą przywództwa (w) UE należy również mieć na uwadze, iż nie przybiera ono formy constans, ale jest procesem dynamicznym, podlegającym nieustannemu zjawisku adaptacji. Pozostaje zatem pod wpływem niekończących się, docierających do niego żądań innych uczestników sceny politycznej (inputlegitimacy of leadership) oraz własnych na nie reakcji (outputs legitimacy) [Harnisch 2018]. Balansuje w zależności od siły oddziaływania podmiotów o charakterze narodowym, międzynarodowym bądź transnarodowym, między tendencjami centrypetalnymi (siłami centralizującymi) i centryfugalnymi (siłami decentralizującymi) [Olewińska 2007: 10]. Zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna „walka” o wpływy i ścieranie się odmiennych czasem wizji oraz nurtów dotyczących zakresu kompetencyjnego zaangażowanych w unijną politykę ośrodków decyzyjnych, przechyla zatem szalę raz w stronę interesów narodowych, a raz w kierunku ich uwspólnotowienia. Ma to swoje zasadnicze znaczenie w kształtowaniu się suwerenności zarówno państw członkowskich UE, jak i samej Unii, a także wpływa na sposób jej definiowania i re-definiowania. Dotyka bowiem takich materii jak procesy ujednolicania, harmonizacji, koordynacji, które wymagają regulacji normatywnych, nawiązując w pierwszej kolejności do zdywersyfikowanych porządków prawnych państw członkowskich i UE.Ponieważ przywództwo w UE znajduje się w nieustannym procesie transformacji, a jednocześnie bardzo silnie naznaczone jest licznymi deficytami, coraz częściej, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych i wymagających szybkich decyzji, następuje „przeniesienie władzy do instytucji międzyrządowych w odpowiednich obszarach polityki bez ustanowienia silnych przeciwwag, co doprowadziło do decyzji stronniczych na korzyść silnych państw członkowskich, do patosu i braku decyzji (…)” [Tömmel, Verdun 2017: 103–112], czego najlepszym przykładem jest chociażby EBC [Brzezińska 2021: 246]. Wynika to chociażby z niedoskonałości porządku prawnego UE, który budzi szereg wątpliwości zwłaszcza sędziów sądów krajowych. Zarzucają oni TSUE, iż zasada pierwszeństwa prawa unijnego, do której ta instytucja się odwołuje, nie jest jak do tej pory wpisana w traktaty założycielskie UE, ale została z nich jedynie wywiedziona [Mik 2020: 113] przez sam Trybunał Sprawiedliwości UE w jego precedensowej decyzji z 1964 r. w sprawie Costa przeciwko ENEL.Innego zdania pozostają m.in. unijni politycy, dowodząc jednak, iż „(…) zasada nadrzędności wywodzi się obecnie zart.4 ust.3 traktatu oUnii Europejskiej (…) - zasada lojalnej współpracy czy też solidarności - na mocy którego wszystkie państwa członkowskie zobowiązane są podejmować wszelkie ogólne iszczegółowe środki zapewniające wykonanie traktatu” [Mik 2020: 113-114.].Na uwagę zasługuje również charakter procesu decyzyjnego UE, w który włączony jest tzw. trójkąt instytucjonalny tj. KE, PE oraz Rada Europejska (RE). Jego rolą jest wzajemne kontrolowanie się i uzupełnianie w zakresie sprawowanej władzy (check and balances), ale deficyt w zakresie jasnej separacji kompetencyjnej między nimi, skutkuje dodatkową asymetrią procesów decyzyjnych w obrębie UE. Co więcej, ze względu na rozproszenie unijnego przywództwa (jego sektorowość) i brak jednolitych jego ram, nakładają się na niego również czynniki behawioralne, a zatem osobowości, temperamenty i własne przekonania (mimo obowiązku neutralności), czy doświadczenia życiowe poszczególnych polityków (urzędników i technokratów) stojących na czele unijnej administracji (głównie przewodniczących Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, ale też innych). W kontekście częściowego lub całkowitego odrzucenia przez państwo członkowskie wyroku TSUE (a zatem pojawiającej się kolizji prawnej), to właśnie KE - jako „strażniczka traktatów” - zobligowana jest do uruchomienia postępowania w sprawie ich naruszenia [TFUE: art. 258 oraz art. 260]. Mając zaś, zgodnie z procedurą, do dyspozycji szereg narzędzi służących rozwiązaniu konfliktu, ich wybór w zdecydowanej większości zależy od stanowiska przewodniczącego KE i reakcji na nie Parlamentu Europejskiego (PE). Są to z jednej strony nieoficjalne rozmowy i negocjacje mające na celu szybkie rozwiązanie problemu, oraz postępowanie formalne zwieńczone, w wyniku braku wzajemnego porozumienia, sankcjami finansowymi, z drugiej zaś, leżące w gestii PE bardziej lub mniej zdecydowane reakcje, jak chociażby ta w postaci pozwu wobec KE za „zaniechanie działania”.Choć dobór metody wydaje się być kwestią czysto proceduralną, to ma jednak swój głęboki wydźwięk polityczny. Wyznacza bowiem i toruje kierunek sił decyzyjnych, a zatem i pozycję unijnego przywództwa wobec państw członkowskich. Może więc zaważyć na większym akcentowaniu wartości unijnych (centralizacja przywództwa), bądź też przechylić szalę na rzecz podkreślania tożsamości narodowych (decentralizacja przywództwa). Doskonałą egzemplifikacją takiej sytuacji jest chociażby obecna przewodnicząca KE Ursula von der Leyen, zwolenniczka restrykcyjnych rozwiązań (patrz np. RFN, czy Polska vs orzeczenie TSUE), czy David Sassoli (PE) stanowczo dyscyplinujący KE za brak działania, oraz wykazująca się odmienną postawą (mniej pryncypialną, silniej akcentującą dialog i porozumienie) kanclerz Angela Merkel, której głos (przynajmniej jeszcze przez chwilę) ma z kolei ogromne znaczenie w RE.Podsumowanie, czyli polityczne skutki orzeczenia BVerfGChoć wyrok BVerfG nie wzburzył tak bardzo opinii międzynarodowej jak miało to miejsce w przypadku wyroku polskiego, nie odbił się również tak szerokim echem w samych Niemczech, to jednak wielu zwracało uwagę na jego polityczny wymiar. Wprawdzie część niemieckich sędziów BVerfG, jak chociażby Peter Huber czy też sam prezes Trybunału Andreas Vosskuhle, odżegnywała się od wyrazów aprobaty ze strony Warszawy i Budapesztu, to jednak, na co wskazywał Jakub Jaraczewski z Democracy Reporting International, „orzeczenia nie ograniczają się tylko do obszaru między Renem i Odrą, a rozlewają się po reszcie Unii”. Jednocześnie jednak jak przyznał, oba wyroki są odmiennej natury i trudno tu mówić o ich porównywalności i możliwości bezpośredniego przeniesienia niemieckiego wyroku do polskich realiów [Bielecki 2020]. Pamiętać też należy, co podkreśla wielu obserwatorów i znawców niemieckiej sceny politycznej, o randze BVerfG i autorytecie jakim się cieszy się on w środowisku prawniczym zarówno krajowym jak i zagranicznym.Nie zmienia to jednak faktu, iż wywołana w Karlsruhe i podjęta później przez Polskę dyskusja, wyraźnie wskazała na brak przejrzystości w zakresie unijnego przywództwa oraz skrystalizowała liczne jego deficyty, jak np. „słabośćbezpośredniej politycznej kontroli nad instytucjami unijnymi. Gęsta sieć instytucjonalna w Unii, wielość podmiotów i interesów powoduje, że wzrasta ranga prawa i procedur organizacyjnych” [Grosse 2008: 11]. Co więcej, w sposób wyraźny i dosadny pokazała głęboko biegnący podział między zwolennikami opcji centralizującej (instytucjonalistami) a ich oponentami (behawiorystami). Obnażyła także słabość procesów i kanałów komunikacyjnych wewnątrz samej UE, w tym deficyt szeroko zakrojonej debaty na temat obecnego i przyszłego stanu przywództwa (w) UE.Elity polityczne powinny zatem w trybie pilnym zastanowić się nad szeregiem pojawiających się pytań: czego chce UE, a czego chcą jej państwa członkowskie i obywatele? I czy możliwe jest wypracowanie spójnego rozwiązania w tej sprawie? Póki co bowiem spór o źródło i legitymizację przywództwa (w) UE zaostrza się, a sugerowana przez BVerfG i Angelę Merkel propozycja dialogu, zostaje przez pozostałe strony odrzucana (pryncypialność von der Leyen i brak propozycji rozwiązania sytuacji ze strony polskiej). Także niewykorzystana przez UE wobec Niemiec, ale za to praktykowana wobec Polski zasada „złotych cugli” (znana z systemów federalnych), czyli siłowego powiązania zgody na stawiane warunki z transferem środków finansowych bez dialogu, burzy wewnętrzny porządek, budzi wątpliwości co do sprawiedliwości i równości państw członkowskich w UE, wzmagając tendencje separatystyczne z obu stron.Dziś zatem kluczową kwestią przed którą staje UE jest pytanie o prymat: orzecznictwo krajowe, czy unijne? Państwo narodowe, czy wspólnota europejska? Należałoby także zniwelować deficyty w zakresie prawnym, które wywołują najwięcej kontrowersji i niejasności, dając pole instytucjom unijnym do rozszerzania własnych kompetencji kosztem decyzyjności i suwerenności państw członkowskich, co budzi zdecydowany sprzeciw części z nich.Można zadać pytanie, dlaczego orzeczenie BVerfG nie wywołało takiego głośnego wydźwięku międzynarodowego, jak orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego? Wynika to przede wszystkim z materii orzeczenia. O ile niemiecki BVerfG mieścił się w duchu instytucjonalizmu, o tyle już chociażby reprezentacja polska posługiwała się narracją behawioralną. Obrazuje to z jednej strony na wspomniany wcześniej głęboki podział i konflikt między obu podejściami, z drugiej zaś pokazuje, iż głos zwolenników przywództwa opartego o normy prawne jest zdecydowanie silniejszy niż tych, którzy dążą do podkreślenia roli sił inputs i outputs, a zatem również m.in. warunkowanych historycznie i kulturowo oczekiwań społecznych.Warto zwrócić zatem uwagę, iż przywództwo (w) UE ma charakter dynamiczny i balansuje między obu nurtami. Odwoływanie się tylko do jednego z nich pogłębi tylko wzajemne animozje i nie rozwiąże problemu. Świadoma tego jest, schodząca już ze sceny politycznej kanclerz Angela Merkel, wzywająca do deliberatywnego rozwiązywania sporu i opartego o wzajemną współpracę kompromisu. Tymczasem przywództwo (w) UE ma charakter przeciągania liny przez obie strony i zmuszania słabszego do akceptacji warunków zwycięzcy. Jeśli to się nie zmieni, może to być początek końca UE.BibliografiaAntoszewski A. (2014), System polityczny jako przedmiot badań politologii nauki prawa konstytucyjnego, w: M. Sadowski (red.), Rozprawa o metodzie prawa i polityki, Wrocław, s. 13-28.Bielecki T. (2020), Bruksela głowi się nad wyrokiem z Karlsruhe, Deutsche Welle 14.05.2020, https://www.dw.com/pl/bruksela-g%C5%82owi-si%C4%99-nad-wyrokiem-z-karlsruhe/a-53430914 (16.10.2021).Brzezińska M. M. (2021), Badania nad przywództwem (w) Unii Europejskiej - stan obecny, trudności, deficyty i wyzwania metodologiczne, Wrocław, w: M. Golińczak, R. Klementowski (red.), Europa wielu prędkości. Problemy. Wyzwania. Konsekwencje, s. 237-257.Bundesverfassungsgericht (2020), Leitsätze zum Urteil des Zweiten Senats vom 5. Mai 2020, https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/DE/2020/05/rs20200505_2bvr085915.pdf?__blob=publicationFile&v=8 (13.10.2021).BVerfG [2020], Urteil des Zweiten Senats vom 05. Mai 2020, https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/05/rs20200505_2bvr085915.html (15.10.2021).Ferber M. (2020), Das Bundesverfassungsgerichtsurteil zum EZB-Anleihenkaufprogramm: eine Analyse, euroactiv.de 11.05.2020, https://www.euractiv.de/section/finanzen-und-wirtschaft/opinion/555603/ (17.10.2021).Gerads M. (2020), Urteil des Bundesverfassungsgerichts Was Sie über den Kauf von Staatsanleihen durch die EZB wissen müssen, Deutschlandfunk 06.08.2020, https://www.deutschlandfunk.de/urteil-des-bundesverfassungsgerichts-was-sie-ueber-den-kauf.2897.de.html?dram:article_id=472136 (dostęp: 15.10.2021).Grosse T.G., Hybrydowy ustrój Unii Europejskiej. Dwie logiki zmian w projekcie traktatu konstytucyjnego, „Analizy Natolińskie” 2008, t. 3, nr 26, s. 1-30.Harnisch S., Außenpolitische Rollentheorie: eine Forschungsagenda, https://www.uni-heidelberg.de/md/politik/harnisch/person/vortraege/harnisch_-_aussenpolitische_rollentheorie_forschungsagenda_2013.pdf, (1.12.2018).Lemańczyk B. (2021), Niemiecki Trybunał Konstytucyjny podważył orzeczenie TSUE; „Unia to wspólnota państw, a nie państwo federalne”, wnp.pl 08.10.2021, https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/niemiecki-trybunal-konstytucyjny-podwazyl-orzeczenie-tsue-unia-to-wspolnota-pansw-a-nie-panstwo-federalne,498097.html (24.10.2021).Meier A., Müller-Neuhof J., Neuhaus C. (2020), Was bedeutet das Urteil zu Anleihekäufen der EZB? Ökonomen sprechen von einer Kriegserklärung, Politiker fürchten um die EU, Der Tagesspiegel 05.05.2020, https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/was-bedeutet-das-urteil-zu-anleihekaeufen-der-ezb-oekonomen-sprechen-von-einer-kriegserklaerung-politiker-fuerchten-um-die-eu/25803696.html (dostęp: 15.10.2021).Mik C. (2020), Opinia prawna dotycząca orzeczenia Federalnego Trybunału Konstytucyjnego RFN w przedmiocie pierwszeństwa prawa UE, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” nr 3 (67), s. 112-140, DOI: https://doi.org/10.31268/ZPBAS.2020.56.Olewińska M. (2007), System federalny w Unii Europejskiej i w Niemczech. Modele i powiązania, Kraków.Pereira K. D. (2021), Niemiecka prasa o sporze Polski z UE: Czas na Europę dwóch prędkości, Deutsche Welle 22.10.2021, https://www.dw.com/pl/niemiecka-prasa-o-sporze-polski-z-ue-czas-na-europ%C4%99-dw%C3%B3ch-pr%C4%99dko%C5%9Bci/a-59583271 923.10.2021).Pressemitteilung (2020), Beschlüsse der EZB zum Staatsanleihekaufprogramm kompetenzwidrig, Bundesverfassungsgericht: Pressemitteilung Nr. 32/2020 vom 5. Mai 2020.Protokół nr 2 W sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, Dz.U. UE C 326/1 z dnia 26.10.2012.Rothert A. (2013), Emergencja złożonych i sieciowych struktur władzy, w: J. Ruszkowski, L. Wojnicz (red.), Multi-level Governance w Unii Europejskiej, Szczecin-Warszawa, s. 153-173.Sobczak K. (2021), KE wszczyna procedurę w sprawie zanegowania przez niemiecki TK nadrzędności prawa UE, Prawo.pl 09.06.2021, https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/niemiecki-tk-zanegowal-nadrzednosc-prawa-ue-ke-wszczyna-procedure,508763.html (16.10.2021).TFUE, Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.U. UE C 202 z 7.6.2016.Tömmel I., Verdun A. (2017), Political leadership in the European Union: an introduction, „Journal of European Integration”, t. 39, nr 2, s. 103-112, DOI: 10.1080/07036337.2016.1277714.Valero J. (2020), Bundesverfassungsgericht: EZB überschreitet ihre Kompetenzen, Euroactiv 05.05.2020, https://www.euractiv.de/section/finanzen-und-wirtschaft/news/bundesverfassungsgericht-ezb-ueberschreitet-ihre-kompetenzen/ (16.10.2021).Wójcik A. (2016), Problematyka przywództwa politycznego w strukturach Unii Europejskiej - zagadnienia teoretyczne, w: T. Bojarowicz, W. Kotowicz, P. Schmidt (red.), Władza w przestrzeni społeczno-politycznej. Ujęcie teoretyczne i praktyczne, Olsztyn, s. 56-71.[1] Wszelkie tłumaczenia tekstu, są tłumaczeniami własnymi Autorki.[2] Pod pojęciem „przywództwa (w) UE” Autorka analizy rozumie przywództwo dzielone między decydentów unijnych i przedstawicieli państw członkowskich UE jako sprawowane wspólnie, w przeciwieństwie do pojęcia „przywództwo w UE”, które odnosi się wyłącznie do decydentów UE."Bundesverfassungsgericht verhandelt erneut Bürgerklage von Mehr Demokratie" by Mehr Demokratie e.V. is licensed under CC BY-SA 2.0

Analiza

Potęga RFN a korona kryzys – zmiana czy kontynuacja polityki mocarstwowości?

14.07.2020

Streszczenie: Niniejsza analiza ukazuje czasowe, wywołane kryzysem wirusa Covid-19, zmiany w obrębie prowadzonej przez Niemcy i Angelę Merkel polityki mocarstwowości. Kanclerz, która do tej pory koncentrowała się głównie na rozszerzaniu niemieckich wpływów w UE, w dobie pandemii zmuszona została do odsunięcia kwestii wspólnotowych na dalszy plan i stanięcia wobec wyzwań związanych z polityką wewnętrzną swojego kraju. Miało to przede wszystkim na celu wzmocnienie gospodarcze Niemiec, by po okresie przymusowej izolacji, wyszły one na zewnątrz jak najmniej osłabione, nie tracąc jednocześnie zbyt wiele ze zdobytych do tej pory wpływów. Okres pandemii pokazał, iż natychmiast po otwarciu granic, niemiecka polityk powróciła do swojej strategii promowania Niemiec w Europie i że cel polityczny kanclerz, choć czasowo ukryty, pozostawał ten sam, a okresowej zmianie uległy jedynie metody i środki jej działania. Nadto chociaż wskaźniki gospodarcze RFN znacznie się pogorszyły, to szybka reakcja A. Merkel w postaci federalnych i europejskich zastrzyków finansowych, dodatkowo wzmocniły RFN na międzynarodowej scenie. Przyjęta metoda badawcza oparta została o rys historyczny priorytetów prowadzonej przez poszczególnych kanclerzy polityki, ze szczególnym uwzględnieniem działań obecnej kanclerz i analizą aktualnej sytuacji gospodarczej Niemiec.Słowa klucze: Niemcy, polityka mocarstwowości, przestrzeń wpływów, gospodarka, kanclerz Angela MerkelAbstract: The analysis presents the temporary, induced by the Covid-19 virus, changes in the superpower policy, led by Germany and Angela Merkel. The chancellor, who until now has been focusing mainly on increasing German influence in the EU, due to the pandemic was forced to put the community issues aside and face the challenges of internal policy of the country. The main aim was to strengthen the German economy, so after the period of obligatory isolation, Germany would be weakened as little as possible and not lose the influence gained before. The pandemic revealed that immediately after opening the borders the German politician returned to her previous strategy of promoting Germany in Europe and her political aim, although temporarily hidden, remained the same, and only the methods and means of operating were changed. Furthermore, despite the FRG economic indicators have deteriorated significantly, Merkel’s quick reaction in the form of federal and European financial injections managed to strengthen FRG on the international stage. The research method is based on the historical view of the particular chancellors’ political priorities, with an emphasis on the activities of the current chancellor and current economic situation of FRG analysis.Key words: Germany, superpower policy, influence space, economy, chancellor Angela MerkelTworzenie fundamentu: narodziny potęgiMocarstwowość państwa determinuje wiele czynników, jednak większość z nich odnosi się albo do potęgi rozumianej jako położenie geograficzne, liczba ludności, potencjał gospodarczy, albo jako pozycja państwa w systemie stosunków międzynarodowych [Zięba (red.) 2005: 20]. Potęgę postrzegać też można jako „iloczyn potencjału materialnego, intelektualnego oraz moralnego (duchowego)” [Białogórski, Kiczma i Sułek 2018: 24]. Szybkość oraz intensywność zmian w stosunkach międzynarodowych skłania również do przekonania, iż pojęcie „potęgi” ewoluuje na przestrzeni lat, przybierając formę dyskursu politycznego jako współczesnego narzędzia sprawowania władzy [Wojciuk 2010: 14] i wywierania wpływu.Proces odbudowy państwa niemieckiego, jego pozycji i potęgi rozpoczął się już w 1949 r. wraz z objęciem władzy przez Konrada Adenauera. Choć kraj ten był całkowicie zniszczony gospodarczo, powojenny kanclerz postawił sobie za główny cel powrót do czasów świetności, koncentrując się jednak przede wszystkim na odnowie jego wizerunku w Europie i na świecie. Uznał bowiem, iż dopiero wtedy, gdy Republika Federalna Niemiec (RFN) odzyska międzynarodową wiarygodność, możliwe będzie pełne jej odrodzenie. Adenauer wierzył bowiem, iż powstanie nowych Niemiec musi odbyć się tylko i wyłączenie w ramach zjednoczonej Europy, czego wyrazem miało być definiowanie przez niego interesów państwa zawsze w kontekście interesów europejskich z jednej strony i europejskich z niemieckimi z drugiej [Schwarz 1979: 523].Choć wizja Konrada Adenauera musiała zostać okupiona akceptacją podziału Niemiec na dwa niezależne względem siebie państwa, to jednak, zgodnie z przyjętą przez kanclerza formułą: „zyskać suwerenność poprzez rezygnację z niej[1]” [Kronenberg 2009; 16], stanowiła ona tylko element przejściowy w dążeniu do niepodległości. Adenauer metodą „«małych kroków»”, «z miarką w oku» szacując możliwości, w sumie świadomie, bez względu na opory i niepowodzenia zmierzając do celu, włączał młode państwo jako równoprawnego partnera w układ powiązań zachodnioeuropejskich i do sojuszu atlantyckiego” [von Krockow 1997: 277]. Polityka bońska w ówczesnym czasie koncentrowała się zatem przede wszystkim na pojednaniu z Francją i w ramach sojuszu z nią na silnym umiejscowieniu Niemiec w strukturach Europy. Dzięki tak ukierunkowanym działaniom, Adenauer zdołał stworzyć fundament niemieckiej polityki europejskiej [Deutscher Bundestag 2007: 4], która kontynuowana była (i nadal jest) przez kolejnych kanclerzy. Udało mu się zatem m.in. włączyć RFN w struktury Europejskiej Wspólnoty Obronnej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO). Niemcy podpisały również traktaty powołujące do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS), Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Obrony Atomowej (Euratom) [Ibidem: 6-7]. Reaktywujące się więc (zachodnie) państwo niemieckie, nie tylko nie zostało zepchnięte na margines stosunków międzynarodowych, ale ugruntowało swoją pozycję w najważniejszych strukturach politycznych przyszłej zjednoczonej Europy, mając od samego początku wpływ na ich powstanie, formę i strukturę (choć należy pamiętać, że pierwotnie możliwości te były znacznie ograniczone przez Aliantów). W ten oto sposób „(…) młoda Republika Federalna Niemiec, jako przyczółek amerykańskiej polityki powstrzymywania Związku Radzieckiego, wkrótce stała się aktorem w polityce Europy Zachodniej” [Kronenberg 2009: 17].Mimo iż polityka zagraniczna kolejnych niemieckich kanclerzy nie zawsze była aż tak spektakularna, jeśli chodzi o międzynarodowe sukcesy, to jednak należy pamiętać, iż miała ona również swój wpływ na znaczenie i przyszłość Niemiec. Podczas gdy we Wspólnotach Europejskich (WE) kontynuowano przejście z integracji gospodarczej do politycznej, czego wielkim zwolennikiem był właśnie Konrad Adenauer, w samej Republice Federalnej Niemiec koncentrowano się w ówczesnym czasie bardziej na kwestiach gospodarczych. Ludwig Erhard, choć sprawował funkcję kanclerza krótko, poprzez swoją społeczną gospodarkę rynkową i „cud gospodarczy” wzmocnił Niemcy wewnętrznie. Jego motto „dobrobyt dla wszystkich” [Deutscher Bundestag 2019: 10], na które jednakowo pracowało całe społeczeństwo [Ibidem: 10], stało się nie tylko głównym założeniem niemieckiego modelu kooperatywnego federalizmu, ale również częścią polityki zagranicznej Niemiec. Zasługą Erharda w stosunkach międzynawowych stało się powolne otwieranie Niemiec na Wschód, co czynił przede wszystkim za pomocą narzędzi ekonomicznych tj. misje gospodarcze w Polsce, na Węgrzech czy w Rumunii [Kanzleramt]. Zauważyć jednak należy, iż jego działania koncentrowały się przede wszystkim na społecznej gospodarce rynkowej, sceptycznie zaś odnosząc się do polityki europejskiej Konrada Adenauera [Koszel 2018: 22] i do budowy ponadnarodowych instytucji integracyjnych. Politykę tą kontynuował przez krótki czas swoich rządów również Kurt Georg Kiesinger, koncentrując się na ostrożnych stosunkach dyplomatycznych z Europą Wschodnią i na walce z kryzysem gospodarczym w Niemczech [Kanzleramt]. Jego celem było uniezależnienie polityki RFN od wpływów Francji i Stanów Zjednoczonych przy jednoczesnym podkreśleniu i utrzymaniu tożsamości niemieckiej w Europie [Miecznikowska 2007: 114-117].Politykę wcześniejszych kanclerzy kontynuował Willy Brandt. Widział on odbudowę niemieckiej państwowości, a zatem i przyszłej jej potęgi, przez pryzmat dwóch połączonych ze sobą czynników. Pierwszym było „zakotwiczenie” Niemiec na Wchodzie i na Zachodzie Europy, co dawało poczucie stabilności w polityce zagranicznej i nadzieję na przyszłe zjednoczenie. Z drugiej zaś strony, w kwestiach niemiecko-niemieckich, wykazał się nie tylko cierpliwością polityczną, ale i taktycznym podejściem. Starał się bowiem doprowadzić, jak mawiał, jeśli nie do zjednoczenia, które było wówczas jeszcze bardzo odległe, to do sytuacji, by „mogło razem wzrastać to, co do siebie należy” [Bahr 1992: 123]. Brandt zatem nie tylko kontynuował politykę pierwszego powojennego kanclerza, ale także rozwijał jego koncepcję chociażby poprzez nawiązywanie pokojowych stosunków z sąsiadami, a zwłaszcza z Polską. W jego polityce równie istotne pozostawały solidarność i odpowiedzialność, które według niego nie „znają żadnych państwowych czy geograficznych granic” [Brandt 1973: 149].Zasługą Helmuta Schmidta, jeśli chodzi o powojenne budowanie państwowości i potęgi Niemiec była wierność ideom wcześniejszych kanclerzy. Podobnie jak jego poprzednicy Schmidt kładł nacisk na proces pojednania z Francją i prowadzenie polityki odprężenia z Europą Wschodnią (Entspannungspolitik) [Gabriel 2015/16: 4]. Jednakże jego największym dokonaniem, który potem jako stały element swojej polityki wykorzystywała również Angela Merkel, była walka z kryzysami. To on bowiem przeprowadzał Niemcy przez impas naftowy czy problem rodzącego się wewnątrzniemieckiego terroryzmu (Frakcja Czerwonej Armii) [Vogel 2105/16: 6]. Pozostawał pragmatykiem w każdym calu i taką politykę uprawiał.Helmut Kohl z kolei, któremu przyszło rządzić RFN przez 16 lat, mawiał, iż „Zjednoczenie Niemiec i Europy to dwie strony tego samego medalu” [Kohl 2014: 41]. Rozwinął zatem podjęty przez wcześniejszych kanclerzy proces synergii polityki wewnętrznej Niemiec z polityką zagraniczną. Rozpoczął też „(…) nowy mechanizm wywierania wpływu na pozostałe państwa systemu międzynarodowego i kształtowania przyszłej potęgi RFN (…). Poprzez współfinansowanie rozwoju, edukacji i kształcenia w państwach sąsiadujących, w tym ZSRR, ale i w innych państwach byłego bloku wschodniego, udzielając im nisko oprocentowanych kredytów, zyskiwał ich sympatię, przekonywał do swoich racji i starał się rekompensować, przynajmniej symbolicznie, wojenne straty” [Brzezińska 2020: 99]. Jednocześnie praktykował strategię soft power, zmieniając charakter przywództwa Niemiec z personalnego (skoncentrowanego wokół osoby kanclerza) na rzecz przywództwa państwowego. Tym samym śmielej niż jego poprzednicy podkreślał rolę i znaczenie RFN w stosunkach międzynarodowych [Ibidem 2020: 100], choć nigdy w sposób oficjalny nie mówił o jej potędze i mocarstwowości. Ten ostatni czynnik zmodyfikował dopiero Gerhard Schröder, który choć zmagał się z wewnętrzami kryzysami w swoim państwie, a zwłaszcza ogromnym pięciomilionowym bezrobociem, to jednak jego Agenda 2010 w dłuższej perspektywie poprawiła sytuację gospodarczą kraju i wzmocniła rolę RFN na arenie międzynarodowej. Szczególnie mocno ujawniło się to na początku XXI w. [Cziomer 2016: 82-83], gdy Schröder zgodził się na operacje out of area niemieckiej Bundeswehry, a jego minister obrony narodowej Peter Struck oficjalnie ogłosił, iż miejscem działań bojowych armii niemieckiej pozostaje cały świat [Struck 2004]. Nadto kanclerz szczególnie mocno akcentował narodowe interesy Niemiec w Europie, ukierunkowując państwo na wiodącą siłę w Europie [Młynarski 2015: 295-296]. „Bruksela zaś stała się przedłużonym narzędziem berlińskiej polityki zagranicznej i zakładnikiem niemieckiej polityki wewnętrznej” [Wernicke za Młynarski 2016: 300]. Schröder połączył zatem i zespoił w jedno siłę wewnętrzną i zewnętrzną Niemiec, dając podwaliny pod dalszy rozwój potęgi RFN, co skutecznie wykorzystała i nadal wykorzystuje Angela Merkel.Potrzeba przestrzeni: od Lebensraum do EinfluβraumAngela Merkel przejmując władzę po Helmucie Kohlu miała zatem już silny fundament umożliwiający jej kontynuację i rozwój polityki mocarstwowości. RFN po zjednoczeniu stała się jednym z największych państw Europy (terytorialnie i demograficznie), posiadała już utrwalone i stabilne miejsce w organizacjach międzynarodowych, w tym w ONZ i w UE, korzystała z kontaktów ekonomicznych w Europie Zachodniej, Środkowej i Wschodniej, rozwijała charytatywną politykę wspierania słabszych, a także uczestniczyła w akcjach militarnych poza granicami swojego kraju. Zatem nowo zaczynającej kanclerz przypadła rola nie tylko utrzymania dorobku wcześniejszych szefów rządu, ale i opracowanie strategii by potencjał ten dalej budować i rozwijać. Obecna polityka RFN, którą od 16 lat realizuje Merkel, uwzględnia (z różnym oczywiście akcentem), wszystkie wyżej wspomniane elementy, w sposób szczególny koncentrując się jednak głównie na metodzie soft power, przy jednoczesnym wykorzystaniu gospodarki jako narzędzia hart power.Od 2005 r., kiedy to jako kanclerz stanęła na czele niemieckiego rządu, nastąpiła zasadnicza zmiana w niemieckiej narracji politycznej. Wątek niemieckich żywotnych interesów ucichł w debacie publicznej, a pojawiły się odwołania do dobra wspólnego, solidarności i europejskiej odpowiedzialności (choć pamiętać należy, iż elementy te, wprawdzie pojedynczo, ale pojawiały się już i wcześniej). Pod „płaszczykiem” i za pomocą instytucji unijnych RFN rozpoczęła systematyczny proces rozszerzania swoich wpływów. „Tylko ci, którzy rozumieją, że interesy narodowe należy zawsze rozpatrywać w powiązaniu ze wspólnym interesem europejskim, są w stanie sprostać globalnym wyzwaniom 21. wieku” – mówiła kanclerz [Merkel 2015]. Nieodzowną częścią każdego jej exposé pozostawało zatem nawiązywanie do wspólnoty państw europejskich, do ducha solidarności i współodpowiedzialności za losy Europy. Angela Merkel występując na forum międzynarodowym zazwyczaj rozpoczynała przemówienie od kwestii europejskich i unijnych rozwiązań, zaraz potem wskazując na niemiecki wkład, uczestnictwo i zaangażowanie w rozwiązywaniu globalnych problemów. Stałym elementem jej politycznej strategii pozostawały najczęściej poufne rozmowy i negocjacje, w których RFN występowała „ (…) de facto jako Unia europejska (…)” [Kwiatkowska-Drożdż 2012: 159].Kanclerz Niemiec próbowała zatem umiejętnie narzucać swoją wolę polityczną innym (polityka europejska), akcentując jednocześnie w sposób szczególny „miękką siłę”, rozumianą m.in. jako atrakcyjność i współpracę oraz instytucjonalizując działania [Nye 2004: 8] w sferze gospodarczej, w tym w budowaniu „marki niemieckiej” (branding) oraz forsowaniu niemieckiej kultury i systemu wartości. W zakresie wpływów o charakterze ponadnarodowym, dzięki wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego, stanowiącego w wielu aspektach „kalkę” niemieckiej Ustawy Zasadniczej [Brzezińska 2019: 150], kanclerz zyskała możliwość, bezpośredniego udziału w szczytach UE. Wprawdzie odbyło się to kosztem ograniczenia kompetencji federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to jednocześnie zwiększyło przestrzeń i obszar bezpośredniego oddziaływania Angeli Merkel, a „wszystkie kluczowe decyzje w polityce europejskiej i międzynarodowej RFN [od tej pory] zapadały w Urzędzie Kanclerskim (…)” [Cziomer 2016: 84]. Jako strategię działania przyjęła też min. konieczność wypracowania umiejętności przywódczych niemieckich elit w zakresie polityki międzynarodowej oraz zwiększenie elastyczności w stosunku do zmieniającego się układu sił na świecie, umożliwiając szybszą reakcję i skuteczniejsze działanie jako odpowiedź na zachodzące globalne wydarzenia (działanie długofalowe) [Ibidem: 85].RFN rozszerzyła także swoje wpływy poza granicami kraju poprzez intensywną promocję języka niemieckiego oraz własnej kultury (public dyplomacy). Od 2005 r. niemiecka zagraniczna polityka kulturalna i edukacyjna (Auswärtige Kultur- & Bildungspolitik - AKBP) przeszła gruntowną reformę, a środki finansowe przeznaczone na ten cel nieustannie rosły [Zimmermann, Geißler 2018: 30]. Obecne dofinansowanie rządu federalnego na AKBP, według ostatnich dostępnych danych (za rok 2018) wyniosło 1,877 mld. euro [Auswärtiges Amt 2019: 40], podczas, gdy pięć lat wcześniej (2012) było ono niższe o 300 tys. euro [Auswärtiges Amt 2014: 6]. Zmiany w polityce i wzrost wydatków na promocję kraju uczyniły z RFN drugie co do wielkości mocarstwo światowe w zakresie soft power [Yang-Spooner Taha Ahmed 2020].W obrębie polityki wewnętrznej, a zwłaszcza gospodarki, RFN również odnotowała sukcesy. Jej Produkt Krajowy Brutto (PKB) począwszy od 2005 r. nieustannie wzrastał. O ile wraz z rozpoczęciem urzędowania obecnej kanclerz wynosił on 2288,31 mld euro, to już pod koniec 2019 r. była to kwota 3435,75 mld euro, zwiększając się tym samym tylko za czasów Angeli Merkel prawie o 1,5 mld. euro [Statista 2020a]. RFN stało się państwem o najwyższym wskaźniku PKB w Europie i największą gospodarką, zajmując w rankingu przedsiębiorczości pierwsze miejsce na świecie [U.S.News]. To także trzeci (odpowiednio za Chinami i USA) co do wielkości eksporter towarów, produktów i usług [Statista 2020b], dzięki czemu Niemcom udało się zamknąć 2019 r. nadwyżką budżetową w kwocie 49,8 mld euro [Statistisches Bundesamt 2020]. Za czasów kadencji Merkel spadł także prawie o połowę poziom bezrobocia: z 11,7% w 2005 r. do 5% w 2019 r. [Statista 2020c], co znacząco poprawiło nastroje społeczne i sytuację na rynku pracy.Kanclerz zadbała również o inny aspekt potęgi, a mianowicie o tak potrzebny Niemcom potencjał demograficzny. W wyniku drastycznego i szybkiego spadku liczby ludności w RFN, który od 2005 r. wynosił ok. 100 tysięcy osób na rok [Statista 2019a], rząd federalny zdecydował się na wprowadzenie i realizację „polityki otwartych drzwi” (Willkommenspolitik), gwarantując i zabezpieczając tym samym niemieckiej gospodarce zaplecze siły roboczej. Dzięki przyjętej strategii nie tylko pokonano regres, ale odnotowano stałą tendencję wzrostu demograficznego, którego wskaźnik, począwszy od 2012 r. poprawiał się, zwiększając o ok. 300 tysięcy osób rocznie [Statista 2019b].Zatem zamiana bismarckowskiej strategii rozszerzania przestrzeni życiowej (Lebensraum) na przestrzeń wpływów (Einfluβraum), jaką praktykuje Angela Merkel, okazała się nie tylko skuteczna, ale i co najważniejsze, atrakcyjna dla wszystkich. RFN nie musi już bowiem używać swojej armii, czy straszyć wojną. Państwa Europy i świata same zabiegają o jej przychylność i współpracę. Podbój jednak trwa dalej, z tymże teraz już w imię solidarności i w „białych rękawiczkach”.Covid-19: czyli walka o byt, wpływy i przestrzeńWybuch pandemii wirusa Covid-19 i jego rozprzestrzenianie się na świecie, znacząco wstrząsnął sceną polityczną każdego z państw, wpływając również na stosunki międzynarodowe. Szybkie zamykanie granic przez poszczególne państwa oraz bierność i bezradność UE w obliczu pojawiającego się kryzysu spowodowały, iż rządy narodowe skoncentrowały się przede wszystkim na ochronie własnych interesów. Ta przymusowa izolacja sprawiła, iż głównym zadaniem stało się niedopuszczenie do recesji gospodarczej oraz dążenie do utrzymania wskaźników na jak najlepszym z możliwych poziomie. Kryzys nie ominął również RFN. Odcięta od sfery swoich wpływów, pozbawiona przestrzeni w postaci europejskich i światowych rynków, gwałtownie „skurczyła” się do fizycznych granic swojego państwa.Angela Merkel stanęła zatem przed wyzwaniem utrzymania potęgi i wpływów w dobie globalnego kryzysu i zamkniętych granic. Już wcześniej, mimo doskonałych wyników gospodarczych jakimi poszczycić mogła się kanclerz, walka i wyścig o pozycje na rynkach światowych nie były łatwe. Mimo ogromnych nakładów finansowych rządu federalnego, wyniki badań dotyczące atrakcyjności RFN jako kraju przyjaznego przedsiębiorcom, pogorszyły się, plasując Niemcy w 2019 r. na 11 miejscu i odnotowując spadek o trzy pozycje w stosunku do roku ubiegłego [The Soft Power 30]. Utrzymanie zatem, nie wspominając już o poprawie wyniku, wymagało od Merkel ogromnego nakładu pracy i inteligentnej strategii politycznej. Nie mogąc zatem, tak jak miała wcześniej w zwyczaju, podejmować aż tak skutecznie działań w środowisku międzynarodowym, w tym forsować interesów swojego kraju poza jego granicami, skupiła się na wewnętrznym umacnianiu państwa, koncentrując się przede wszystkim na jego gospodarce. Spadła zatem europejska aktywność kanclerz, a w centrum jej zainteresowań znalazła się polityka wewnętrzna. Jak wykazała analiza przemówień kanclerz Merkel w okresie od 01.03.2020 r. do 17.06.2020 r. z jednakową intensywnością organizowała ona konferencje prasowe dotyczące kwestii spraw wewnętrznych i zagranicznych (po ok. 85 razy), przy czym w ostatnim przypadku, wirtualne spotkania miały przede wszystkim charakter bezpośrednich, dwustronnych rozmów z poszczególnymi szefami rządów bądź głowami państw.Porównywalny okres sprzed epidemii (od 13.11.2019 do 29.02.2020), wskazuje, iż proporcje te kształtowały się znacznie inaczej. W ponad 140 przypadkach przemówienia kanclerz miały charakter multilateralnych konferencji bądź szczytów i dotyczyły spraw europejskich, a niewiele ponad 50 związanych było z zagadnieniem polityki wewnętrznej państwa. Można zatem wnioskować, iż w sytuacji zamrożonych gospodarek narodowych, przy jednoczesnej nieskuteczności działań i przywództwa UE w walce z Covid-19, przyjęta przez Angelę Merkel strategia polegała na wzmacnianiu potencjału wewnętrznego RFN i bezpośrednim podtrzymywaniu kontaktów z pozostałymi państwami. Aspekt europejski, a zwłaszcza jego wymiar praktyczny przeszedł w stan spoczynku, a ożywiły się natomiast kontakty dwustronne. Kanclerz starała się działać przede wszystkim „u siebie” ale też „trzymać rękę na pulsie” na zewnątrz, by nie stracić wcześniejszych obszarów wpływu. Biorąc pod uwagę, iż Niemcy stanowią obecnie czwarte co do potęgi państwo na świecie [U.S.News], którego rola gospodarcza i kulturowa jest niepodważalna, kraj ten ma o co walczyć. Dla niego oznacza to nie tylko utrzymanie status quo, ale przede wszystkim możliwość dalszego rozwoju i życia na odpowiednim, wysokim poziomie.Pierwsze dostępne po okresie przymusowej kwarantanny dane oraz prognozy, dotyczące wskaźników gospodarczych, potwierdziły pesymistyczne obawy zarówno kanclerz, jak i przedsiębiorców. Od marca do maja bezrobocie w RFN wzrosło o 1% [Statista 2020d], a Produkt Krajowy Brutto (PKB) spadł w pierwszym kwartale o 2,2% [Statista 2020e]. Zmniejszył się również eksport i import odpowiednio o 24,1% oraz o 17,1%. [Statistisches Bundesamt 2020b]. Zmiany nie ominęły małych i średnich firm oraz ogromnej rzeszy pracobiorców głównie pod względem charakteru zatrudnienia. Do 7,1 mln. wzrosła liczba umów krótkoterminowych, dotykając praktycznie wszystkich gałęzi i sektorów (w dobie euro kryzysu był to głównie przemysł). Jest to ewenement w skali RFN, nie dorównujący nawet temu z okresu kryzysu finansowego, gdzie dane te kształtowały się „zaledwie” na poziomie 1,5 mln. umów [ifo 2020a]. Dla Angeli Merkel oznacza to konieczność „podnoszenia” wyników gospodarczych swojego kraju oraz poszukiwanie kompleksowych, ogólnopaństwowych, a nie tylko wąskich, branżowych, rozwiązań.W związku z powyższym, kanclerz wraz z rządem federalnym przygotowała pakiet wsparcia w wysokości 130 miliardów euro, którego celem ma być ożywienie gospodarki oraz odpowiednie jej zabezpieczenie na przyszłość. „Ambitny program”, jak określiła go niemiecka polityk, składa się z kilku elementów obejmując m.in. obniżenie podatku VAT (z 19% na 16%), wprowadzenie jednorazowego dodatku na dziecko w wysokości 300 euro (lub 600 euro w przypadku, gdy rodzic sam wychowuje potomstwo), zaangażowanie władz lokalnych poprzez zwiększenie ich wkładu w finansowanie zakwaterowania dla osób najuboższych, obniżenie kosztów energii elektrycznej oraz przeznaczenie 50 mld euro na ulgi podatkowe na badania nad rozwojem obliczeń kwantowych i sztucznej inteligencji, oraz na zwiększenie wykorzystania energii wodorowej [Die Bundeskanzlerin 2020].Działania kanclerz na płaszczyźnie polityki wewnętrznej, a zwłaszcza jej aktualna koncentracja na kwestiach gospodarczych nie dziwią tym bardziej, iż to Niemcy są światowym liderem w zakresie tzw. „ukrytych liderów”. RFN ma ich obecnie ok. 1.200 - 1.500 [Rau 2018]. To wbrew pozorom nie potentaci typu Volkswagen, BASF czy Siemens rządzą światowym rynkiem, a niemieckie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), stanowiące największe źródło eksportu w stosunku do pozostałych państw [Jodkowska 2018: 69-81]. Ukryci liderzy odnotowują ponad 50 mln. obrotów rocznie każdy, swoją działalnością mogą poszczycić się na co najmniej trzech kontynentach, posiadają też najwyższy lub drugi co do wielkości udział na rynku w swoim segmencie [Rau 2018]. Jak wykazują badania są to przede wszystkim takie obszary gospodarki jak inżynieria mechaniczna (budowa maszyn) oraz elektronika [Hidden Champions]. Najnowsze dane statystyczne wskazują, iż obecnie 99,3% firm w RFN zatrudnia ponad 60% wszystkich pracowników [Statista 2019d]. Nadto to właśnie MŚP, w większości sprzedają swoje towary, usługi oraz półprodukty poza granice kraju, osiągając wynik 50%, a czasem i 70-90% udziału w handlu globalnym [Jodkowska 2018: 72]. Pandemia korona wirusa drastycznie odcięła niemiecki biznes od jej rynków, co automatycznie i natychmiast odbiło się w jego wskaźnikach gospodarczych. Klimat biznesowy małych i średnich przedsiębiorstw od początku marca do maja br. spadł bowiem aż o 34 punkty znajdując się daleko poniżej zera [Statista 2020f]. Nie dziwą zatem zabiegi kanclerz w zakresie wewnętrznej polityki gospodarczej oraz jej zainteresowanie cyfryzacją.Jednak chociaż gospodarka niemiecka w miesiącach od marca do czerwca br. odnotowała same spadki, to wskaźnik PKB okazał się mimo wszystko lepszy niż w okresie kryzysu finansowego w roku 2009, kiedy to obniżył się aż o 6,7% w stosunku do wcześniejszego kwartału [Statistisches Bundesamt 2020c]. Mniejsze było także bezrobocie, mimo wszystko większy wzrost PKB, czy mniejszy dług państwowy niż w dobie kryzysu finansowego, choć sam budżet państwowy wydaje się być bardziej obciążony [ifo 2020b]. Wynika to prawdopodobnie z faktu, iż wraz ze wzrostem potęgi RFN, utrzymanie jej lub też przywrócenie przynajmniej do stanu wyjściowego, kosztuje obecnie państwo znacznie więcej niż niegdyś.Luzowanie obostrzeń epidemiologicznych zarówno w RFN, jak i w Europie, skłoniło także Angelę Merkel do natychmiastowego przesunięcia własnej aktywności politycznej. Mimo iż, sprawy wewnętrzne państwa nadal pozostawały dla niej tak samo priorytetowe, Merkel częściej wypowiadała się w imieniu UE lub komunikowała się na jej forum. Jednocześnie też, natychmiast po zakończeniu przymusowej kwarantanny, wezwała wraz z prezydentem Emmanuelem Macronem, do uruchomienia wspólnego projektu ratowania gospodarki europejskiej. Zgodnie z założeniami ma on opiewać na kwotę 500 miliardów euro i zostać przeznaczony na najbardziej dotknięte epidemią sektory, w tym na politykę klimatyczną i cyfryzację [Deutsche Welle 2020]. Co interesujące, zaraz potem kanclerz ogłosiła także nowy pakiet stymulacyjny dla RFN, wynoszący 50 miliardów euro, skierowany także do sfery cyfryzacji i polityki klimatycznej [Merkel 2020a]. Merkel doskonale zdaje sobie sprawę, iż siła RFN czerpie się z Europy. Na tyle, na ile kraj ten ma dostęp do UE i jej rynków może on podejmować skuteczne decyzje, kształtować swoją politykę, i o tyle też silna pozostaje jego pozycja na kontynencie i w świecie, a zwłaszcza wobec głównych graczy takich jak Rosja, USA, czy Chiny.Biorąc zaś pod uwagę, iż RFN stanowi obecnie drugą na świecie co do wielkości potęgę soft power [Yang-Spooner Taha Ahmed 2020] i jest to awans z trzeciego miejsca w stosunku do 2019 r., kraj ten nie może sobie pozwolić na spadki. Tym bardziej, iż perspektywa kolejnych kwartałów 2020 r. raczej nie wygląda optymistycznie. Dodatkowo wcześniej już malejący indeks atrakcyjności RFN w zakresie edukacji, wymusza na kanclerz zdecydowane kroki, jeśli chce ona, by kraj jej pozostał liderem. Ponieważ finansowanie polityki kulturowej i edukacyjnej, zwłaszcza w ich wymiarze zagranicznym (Auswärtige Kultur- & Bildungspolitik), są w RFN ściśle ze sobą powiązane, nie dziwi także decyzja rządu federalnego o wsparciu w wysokości miliarda euro, projektu Neustart Kultur. Ma on bowiem na celu promocję kraju i „pomoc w odkrywaniu i promowaniu nowych, alternatywnych, a zwłaszcza cyfrowych projektów” w najbliższym, kryzysowym okresie [Grütters 2020].Pomoc rządu federalnego pociągnęła jednak za sobą również negatywne konsekwencje, o czym bardzo niewiele lub też prawie wcale się nie mówi. Środki przeznaczone na walkę z Covid-19 zamroziły bowiem aż 30% niemieckiej gospodarki, co skutkować może w dłuższej perspektywie dalszym i to znacznie większym spadkiem PKB niż do tej pory, sięgającym według prognoz nawet do 20%. Jednakże, jeśli mimo wszystko RFN uda się podtrzymać własną gospodarkę, to jej powiązania z gospodarkami innych państw będą dodatkowo obniżać jej wskaźniki. Wynika to głównie z nierównomiernego otwierania się granic, przez co nawet jeśli niemiecki eksport znowu się ożywi, to jego produkty i usługi nie będą w stanie dotrzeć wszędzie tam, gdzie udawało im się to przed pandemią [Utermöhl 2020: 1-3]. Przerwany bowiem „łańcuch dostaw” reaktywowany jest indywidualnie przez każde państwo zgodnie z ustalonym przez nie reżimem epidemiologicznym, co skutecznie może blokować powrót do normalności.Czy potęga przetrwa?Siła oraz sukces dzisiejszej RFN tkwi w kontynuacji działań wcześniejszych kanclerzy oraz w skoordynowanej polityce tego kraju kultywowanej pokoleniowo przez poszczególnych polityków. Każdy z nich dążył bowiem do spajania Niemiec wewnętrznie i zewnętrznie, choć każdy też dokonywał tego w inny i na swój specyficzny sposób, w zależności od pojawiających się okoliczności. Niemniej jednak wszystkie elementy ich działań złożyły się na wspólną politykę umacniania Niemiec w Europie i na świecie, dzięki czemu pozostawały one stabilne, a państwo mogło się rozwijać. Oczywiście nie wszyscy zawsze zgadzali się co do słuszności działań podejmowanych przez niemieckich przywódców (np. kontrowersyjna Wilkommenspolitik,), ale w centrum polityki kanclerzy niezmiennie pozostawał interes państwa.Niewątpliwie do wzmocnienia siły i pozycji Niemiec w Europie i na świecie przyczynił się również niemiecki zwyczaj „wiecznych kanclerzy”. Niemieccy wyborcy ogromnie ceniący sobie stabilizację, nawet kosztem pewnego znudzenia politykiem, preferują kontynuację nad zmianą. Ma to również obok ewidentnych mankamentów, swoje pozytywne skutki. Działania podejmowane przez kanclerzy (i to z różnych opcji politycznych) były i są utrwalane i realizowane długofalowo, bez gwałtownych zwrotów, dzięki czemu kraj ten może szybciej i sprawniej się rozwijać. O tym, że to cel, nie poglądy polityczne determinują Niemców do działania, świadczy chociażby fakt zawierania przez nich różnorodnych, czasem wydawałoby się sprzecznych ideologicznie, koalicji partyjnych. Ta wewnętrzna jedność to atut i element siły RFN.Niemniej choć mocna pozycja Niemiec w Europie i na świecie to efekt długotrwałej pracy poszczególnych kanclerzy, to jednak potęga tego kraju ukazała się z całą swoją mocą dopiero w okresie rządów Angeli Merkel. Dziś jednak sama koncentracja na potędze wewnętrznej nie wystarcza. Niemcy w takiej postaci i formie nie dadzą rady przetrwać. W pełni tego świadoma pozostaje obecna kanclerz. Zdaje ona sobie sprawę, iż RFN potrzebuje nowej przestrzeni: środowiska międzynarodowego, a zwłaszcza europejskiego. Zaczęła zatem wzmacniać rolę RFN w europejskich ośrodkach decyzyjnych, rozbudowując tym samym przestrzeń własnego oddziaływania poprzez struktury pozapaństwowe, w tym głównie te związane z Unią Europejską. Niegdyś Niemcy dokonywali ekspansji przede wszystkim twardą siłą (hard power). Dziś element ten wprawdzie pozostał w ich polityce jako jeden z ważniejszych i kluczowych, ale czynnik militarny zamieniono na ekonomiczny. Dodatkowo Niemcy zmodyfikowali swoje podejście, angażując się bardzo mocno w soft power, co sprawia, iż ich, jak to określił J. Nye, smart power jest niezmiernie skuteczna. Mamy zatem w świecie globalizacji dalej prowadzoną politykę Lebensraum, ale w jego zmodyfikowanej i uwspółcześnionej formie. Można by powiedzieć, iż RFN tworzy obecnie swoistą przestrzeń wpływów (Einfluβraum), w której rządzi gospodarka (Wirtschaftsraum), pieniądz (Geldfaktor) i władza (Macht), a które to umożliwiają jej i pozwalają rozszerzać oraz powiększać własną potęgę.Jeśli chodzi o kryzys czasu pandemii i odnotowany spadek potęgi, RFN poradzi sobie i z tym. Prognozy koniunktury dla Niemiec są bowiem optymistyczne [Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2020], a doświadczenie historyczne pokazuje, iż kraj ten potrafi nie tylko rodzić sobie z sytuacjami trudnymi, ale nawet się na nich bogaci [Cziomer 2016: 89]. Nie zmienia to faktu, iż zamknięcie dla RFN przestrzeni jej oddziaływania automatycznie nie obniżyło jej wskaźników gospodarczych, co świadczy o sile powiązań i uzależnieniu państwa od podmiotów zewnętrznych, w tym zarówno aktorów państwowych, jak i pozapaństwowych (czy niepaństwowych). Jednakże szybka reakcja i reorganizacja aktywności niemieckiej kanclerz, w tym jej niezmierna elastyczność polityczna, pozwoliły zahamować lub przynajmniej ograniczyć skalę regresu. Po koncentracji na polityce wewnętrznej Niemiec, co miało charakter krótkoterminowy, kanclerz natychmiast po uruchomieniu procesów odmrażania gospodarki, powróciła do swojej „starej”, wypróbowanej strategii. Ponownie zaczęła traktować UE jako platformę dyskursu politycznego, miejsce inicjujące zmiany i reformy, które, jak pokazał okres lockdown, jest ściśle powiązany są z potrzebami i polityką wewnętrzną RFN oraz stanowi gwarancję jej sukcesów.Można zatem stwierdzić, iż polityka mocarstwowości RFN w dobie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 nie uległa zasadniczej zmianie. Nadal jej priorytetem pozostawało dążenie do budowania i powiększania własnej potęgi. Kryzys epidemii zmusił jedynie Angelę Merkel do czasowego przesunięcia akcentów prowadzonej przez nią polityki z płaszczyzny europejskiej na bilateralną oraz do skoncentrowania się na własnych działaniach w kwestiach wewnątrzpaństwowych. Jak na razie dane wskazują słuszność tej decyzji. Niemniej jednak pełnia kryzysu wraz z jej skutkami, ukaże się dopiero po czasie, tym bardziej że, biorąc pod uwagę obecny wzrost zakażeń, a także czekającą nas jesień, prawdopodobnie nastąpi ponowne zamykanie granic państwowych i zmrażanie gospodarek. Jeśli Angela Merkel do tego czasu znajdzie sposób na wzmocnienie i uaktywnienie UE, poprzez którą będzie mogła, mimo światowej kwarantanny, realizować swoje cele polityczne, RFN poradzi sobie z kryzysem. Przeszkodą mogą być przerwane łańcuchy dostaw, co dla Niemców jest kluczowe, ale może i na to znajdzie się rozwiązanie…Niemniej jednak przyszłość niemieckiej potęgi zależy od kilku innych czynników. Pierwszym zasadniczym jak się wydaje, będą najbliższe wybory kanclerskie: od tego kto zostanie szefem niemieckiego rządu, jaką będzie miał wizję RFN, jakim będzie strategiem i na ile będzie potrafił utrzymać dominującą pozycję swojego kraju. Istotne też będzie podtrzymanie elementu kontynuacji powojennej koncepcji rozwoju państwa. Druga sprawa to sytuacja międzynarodowa, w tym przede wszystkim europejska. Brexit oraz kryzys wywołany pandemią w sposób wyraźny ukazały ewidentną słabość UE jako przywódcy politycznego. Państwa narodowe zmuszone zostały do indywidualnej walki z wirusem i pojawiającą się recesją gospodarczą. Może to doprowadzić, o czym już w marcu mówił włoski polityk i były premier Mateo Salvini, do rozpadu UE, a tym samym do odwrót od idei integracyjnej i powrotu do koncepcji Europy Ojczyzn. W konsekwencji oznaczałoby to ucięcie wpływów, jakie do tej pory miała i jakie wypracowała sobie polityką Angeli Merkel RFN, a jej potęga nie znajdując ujścia na zewnątrz doprowadziłaby do jej upadku. Koszty bowiem utrzymania dotychczasowej potęgi byłyby już wtedy nie do udźwignięcia, zwłaszcza, że Niemcy jako najwięksi płatnicy netto UE, będą musieli przejąć część brytyjskich składek unijnego budżetu [Flejterski, Jodkowska 2017: 237]. Już teraz nakłady finansowe RFN na soft power drastycznie wzrastają, co nie ma odzwierciedlenia w rankingach mocy państw świata. RFN udaje się jedynie utrzymać lub czasowo poprawić własną pozycję. Obawy naszych zachodnich sąsiadów w tym zakresie widoczne są już dzisiaj: „Strach Niemiec przed zbyt samodzielnymi, wyemancypowanymi krajami tej części Europy demonstrowany jest tupaniem i grożeniem. Łącznie z wykorzystaniem wpływów w strukturach Unii Europejskiej i szantażem odebrania niepokornym subwencji” [Tokarz 2016]. Przykładem tego są chociażby Polska i Węgry. UE leży zatem w żywotnym interesie RFN i jest ona w stanie zrobić wiele, by nie dopuścić do jej rozpadu. Będzie starała się modyfikować ją a nawet wspierać jej słabości według własnej koncepcji, być może będzie również pilnowała, by „uczeń nie przerósł mistrza” i by UE nie wymknęła jej się spod kontroli. Zbyt silna, zbyt samodzielna i autonomiczna Unia bowiem, zagroziłaby Niemcom i ograniczyła jej przestrzeń wpływów. Na chwilę obecną bowiem, Niemcy jako mocarstwo regionalne, nie dorównując potęgom światowym (USA, Rosji czy Chinom), zmuszone są pielęgnować swoją pozycję w Europie, choć swoimi wpływami zaczynają obejmować już kolejne obszary. Obecnie ich rozwijającym się priorytetem i punktem docelowym polityki budowania kanałów komunikacyjnych i sieci wpływów staje się Syria (wraz z okolicznym regionem) [Auswärtiges Amt 2019], a także Afryka. Widać to zwłaszcza w dokumentach rządowych oraz w priorytetach i celach federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych [Bundesregierung 2019], choć Angela Merkel nie zdoła już raczej rozwinąć tej części polityki. Jest to zadanie dla przyszłego kanclerza, o ile dostrzeże potencjał, będzie chciał i potrafił wzmacniać Niemcy w tej części świata. A być może będzie on miał też zupełnie inny, nowy pomysł na miejsce i rolę niemieckiej potęgi na świecie. Co zatem stanie się z Niemcami? Czy dadzą radę? Czy UE nie zacznie im się „wymykać” pod wpływem wzrostu znaczenia państw narodowych? Gdzie skumulują swoją potęgę? Na chwilę obecną nie mając innego pomysłu, będą zacięcie walczyć o Europę, jak o swoje terytorium. Terytorium, które jest gwarantem ich siły i „zaporą” przed eksplozją nieukierunkowanej potęgi.Może się też zdarzyć, w perspektywie długoterminowej, czego Niemcy wydają się w ogóle nie dostrzegać, iż ich potęga zostanie im po prostu „skradziona”. Jeden z filarów, na którym próbowali budować swoją pozycję w Europie i na świecie, a mianowicie potencjał ludnościowy, w tym nieodzowny jej element jakim była „polityka otwartych drzwi” i mechaniczne podnoszenie demografii przez Angelę Merkel, sprawiła, iż już dzisiaj co czwarty mieszkaniec tego kraju ma korzenie migracyjne i liczba ta nieustannie wzrasta [Statista 2019c]. Jeśli ludność napływowa wraz z jej kulturą, obyczajami i wartościami zdominuje rdzenną, niemiecką społeczność, należy oczekiwać, iż również polityka nie będzie proniemiecka, a migranci „skonsumują” zgromadzone bogactwo, zwłaszcza, że większość z nich żyje z zasiłków i nic do wspólnego „skarbca” na razie nie dokłada [Gabiś 2011].BibliografiaAuswärtiges Amt (2014), 17. Bericht der Bundesregierung Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik, Berlin.Auswärtiges Amt (2019), Was Wir Tun, 22. Bericht Der Bundesregierung zur Auswärtigen Kultur- Und Bildungspolitik für Das Jahr 2018, Berlin.Bahr E. (1992), Für Willy Brandt, „Sicherheit Und Frieden, (S F) / Security And Peace”, nr 10 (3), s.122-124, [online:] www.jstor.org/stable/24230191, [dostęp: 08.06.2020].Białogórski R., Kiczma Ł., Sułek M. (2018), Potęga państw 2018. Międzynarodowy układ sił w procesie zmian. Raport potęgometryczny, Warszawa.Bildungspolitik, „Aus Politik & Kultur“ nr 16, Deutscher Kulturrat e.V., Berlin.Brzezińska M. M. (2019), Zwykły gracz, czy ukryty hegemon? Przywództwo międzynarodowe i potęga RFN w Unii Europejskiej, „Społeczeństwo I Polityka” nr 3 (60), 145-162, doi.org/10.34765/sp.0319.a08.Brzezińska M. M. (2020), Helmut Kohl. Przywódca polityczny, Warszawa.Bundeskanzler Brandt W. (1973), Zum Tag der Vereinten Nationen, „Vereinte Nationen: German Review On The United Nations”, nr 21(5), s. 149-149. doi:10.2307/45229260.Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (2020), Wirtschaftliche Entwicklung und Konjunktur, [online:] https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/wirtschaftliche-entwicklung.html [dostęp: 21.06.2020].Bundesregierung (2019), Eine vertiefte Partnerschaft mit Afrika. Fortschreibung und Weiterentwicklung der Afrikapolitischen Leitlinien der Bundesregierung, Auswärtiges Amt (Hrsg.).Cziomer E. (2016), Wybrane implikacje wzrostu międzynarodowej roli Niemiec dla współpracy z Rosją i Polską w dobie globalizacji i kryzysów Unii Europejskiej w XXI wieku, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 10, DOI: 10.14746/rie.2016.10.6.Deutsche Welle (2020), Merkel und Macron: Aufbauprogramm für Europa, 18 maja 2020, [online:] https://www.dw.com/de/merkel-und-macron-aufbauprogramm-f%C3%BCr-europa/av-53489941 [dostęp: 19.06.2020].Deutscher Bundestag (2007), Zur Europaidee und Europapolitik Konrad Adenauers, Wissenschaftliche Dienste Dokumentation, WD 1 - 3000 - 006/17, [online:] https://www.bundestag.de/resource/blob/535378/4984bc5381a861467660a3e8cfcdbf45/WD-1-006-17-pdf-data.pdf [dostęp: 28.05.2020].Deutscher Bundestag (2019), Das Konzept der „Formierten Gesellschaft” nach Ludwig Erhard, Wissenschaftliche Dienste, WD 1 - 3000 - 016/19, [online:] https://www.bundestag.de/resource/blob/666920/2386572122a1e0a76f74191bac16107a/WD-1-016-19-pdf-data.pdf [dostęp: 29.05.2020].Die Bundeskanzlerin (2020), Economic stimulus package. „An ambitious programme”, [online:] https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/konjunkturpaket-1757640 [dostęp: 21.06.2020].Flejterski S., Jodkowska L. (2017), Pozycja Niemiec w wielobiegunowym świecie gospodarki i finansów, „Studia i Prace WNEIZ US” nr 49/2, s. 233-245, DOI: 10.18276/sip.2017.49/2-18.Gabiś T. (2011), Przegląd Niemiecki (XV), [online:] http://www.portal.arcana.pl/Tomasz-gabis-przeglad-niemiecki-xv,1588.html [dostęp: 21.06.2020].Gabriel S. (2015/16), Wir müssen sein Vermächtnis weiter tragen, „Vorwärts” nr 12/2015-01/2016, s. 4-5.Grütters M. (2020), Bundeskabinett beschließt Milliardenhilfe für Kultur - Kulturstaatsministerin Grütters: „Wir setzen auf Aufbruch und Neuanfang”, Pressemitteilung 212, 17. czerwca 2020, Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (BPA).Hidden Champions: Viele Mittelständler sind Weltmarktführer in ihrer Nische, „Markt und Mittelstand. Das Wachstumsmagazin” marzec 2019, [online:] https://www.marktundmittelstand.de/zukunftsmaerkte/hidden-champions-hunderte-mittelstaendler-sind-weltmarktfuehrer-1281751/ [dostęp: 23.06.2020].ifo Institut Shaping the Economic Debate (2020a), Im Mai waren 7,3 Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit, Pressemitteilung - 02 czerwca 2020, [online:] https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/05/PD20_178_61.html [dostęp: 20.06.2020].ifo Institut Shaping the Economic Debate (2020b), Coronavirus, [online:] https://www.ifo.de/themen/coronavirus [dostęp 20.06.2020].Jodkowska L. (2018), Znaczenie nieznanych liderów (Hidden Champions) dla gospodarki niemieckiej i możliwości ich wspierania w Polsce, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 3/2018 (132), s. 69-81, DOI: 10.18276/epu.2018.132-06.Kanzleramt, Bundeskanzler seit 1949, [online:] https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/kanzleramt/bundeskanzler-seit-1949 [dostęp: 07.06.2020].Kohl H. (2014), Aus Sorge um Europa. Ein Appell, München.Koszel B. (2018), Rola Niemiec w procesach decyzyjnych Unii Europejskiej XXI wieku, Poznań.Krockow von Graf Ch. (1997), Niemcy. Ostatnie sto lat, Konpacki A. (tłum.), Warszawa.Kronenberg V. (2009), Grundzüge deutscher Außenpolitik 1949-1990, „Informationen zur Politischen Bildung”, nr 304, s. 14-32.Kwiatkowska-Drożdż A. (2012), Mocarstwo pragmatyczne, „Nowa Europa” 1 (12), s. 155-167.Merkel A. (2015), Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel zum Europäischen Rat am 17./18, „Bulletin der Bundesregierung” nr 165-1.Merkel A. (2020a), Kanzlerin Merkel zum Konjunkturpaket: Mutige Schritte aus der Krise, Pressemitteilung 198, 6 czerwca 2020, Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (BPA).Miecznikowska J. (2007), Chadecja niemiecka wobec integracji europejskiej w latach 1949-1998, Warszawa.Nye J.S. Jr. (2004), Soft Power. The means to success in world politics, Cambridge.Rau K. (2018), Das sind Deutschlands geheime Weltmarktführer, „WirtschaftsWoche“ 25. stycznia 2018, [online:] https://www.wiwo.de/unternehmen/mittelstand/hannovermesse/hidden-champions-das-sind-deutschlands-geheime-weltmarktfuehrer/20883700.html [dostęp: 23.06.2020].Schwarz P.-H. (1979), Adenauer und Europa, „Vierteljahreshefte Für Zeitgeschichte”, nr 27, z. 4, s. 471-523.Statista (2019a), Entwicklung der Gesamtbevölkerung Deutschlands von 1871 bis 2018, [online:] https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1358/umfrage/entwicklung-der-gesamtbevoelkerung-deutschlands/ [dostęp: 17.06.2020].Statista (2019b), Statistiken zur Einwohnerzahl in Deutschland, [online:] https://de.statista.com/themen/20/einwohnerzahl/ [dostęp: 17.06.2020].Statista (2019c), Migration. Jeder Vierte in Deutschland hat einen Migrationshintergrund, [online:] https://de.statista.com/infografik/14967/anteil-der-menschen-mit-migrationshintergrund-in-deutschland/ [dostęp: 21.06.2020].Statista (2019d), Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Deutschland, [online:] https://de.statista.com/themen/4137/kleine-und-mittlere-unternehmen-kmu-in-deutschland/ [dostep: 23.06.2020].Statista (2020a), Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland von 1991 bis 2019, [online:] https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1251/umfrage/entwicklung-des-bruttoinlandsprodukts-seit-dem-jahr-1991/ [dostęp: 14.06.2020].Statista (2020b), Die 20 größten Exportländer weltweit im Jahr 2019, [online:] https://de.statista.com/statistik/daten/studie/37013/umfrage/ranking-der-top-20-exportlaender-weltweit/ [dostęp: 14.06.2020].Statista (2020c), Arbeitslosenquote in Deutschland - Jahresdurchschnittswerte bis 2020, [online:] https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1224/umfrage/arbeitslosenquote-in-deutschland-seit-1995/ [dostęp: 16.06.2020].Statista (2020d), Aktuelle Arbeitslosenquote in Deutschland bis Mai 2020, Arbeitslosenquote in Deutschland von Mai 2019 bis Mai 2020, [online:] https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1239/umfrage/aktuelle-arbeitslosenquote-in-deutschland-monatsdurchschnittswerte/ [dostęp: 20.06.2020].Statista (2020e), Veränderung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Deutschland gegenüber dem Vorquartal (preis-, saison- und kalenderbereinigt) vom 1. Quartal 2016 bis zum 1. Quartal 2020, [online:] https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2284/umfrage/veraenderung-des-bruttoinlandsprodukts-der-deutschen-wirtschaft/ [dostep: 20.06.2020].Statista (2020f), Entwicklung des KfW-ifo-Mittelstandsbarometer im Bereich Geschäftsklima von Dezember 2019 bis Mai 2020, [online:] https://de.statista.com/statistik/daten/studie/38213/umfrage/entwicklung-des-kfw-ifo-mittelstandsbarometer/ [dostęp: 23.06.2020].Statistisches Bundesamt (2020a), Staat erzielt 2019 Überschuss von 49,8 Milliarden Euro, Pressemitteilung nr. 057, 25. lutego 2020, [online:] https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/02/PD20_057_813.html [dostęp: 14.06.2020].Statistisches Bundesamt (2020b), Vergleich Corona- und Finanzmarktkrise, [online:] https://www.destatis.de/DE/Themen/Querschnitt/Corona/krisenmonitor.html [dostep: 20.06.2020].Statistisches Bundesamt (2020c), Wirtschaftliche Auswirkungen Statistiken mit Bezug zu COVID-19, [online:] destatistis.de [ dostęp: 20.06.2020}.Struck P. (2004), Einsatzgebiet für die Bundeswehr ist die ganze Welt. Rede von Bundesverteidigungsminister Peter Struck zur Konzeption und Weiterentwicklung der Bundeswehr vom 13. Januar 2004 (Wortlaut), „Blätter Für Die Deutsche Und Internationale Politik”, nr 3 (04).The Soft Power 30, Germany, [online:] https://softpower30.com/country/germany/ [dostęp: 14.06.2020].Tokarz K. (2016), Berlin obawia się „wyemancypowanej” Polski?, „Stosunki Międzynarodowe” 14 lutego 2016, [online:] http://stosunki.pl/?q=content/berlin-obawia-si%C4%99-%E2%80%9Ewyemancypowanej%E2%80%9D-polski [dostęp: 16.06.2016].U.S.News, Overview of Germany, [online:] https://www.usnews.com/news/best-countries/germany [dostęp: 14.06.2020].Utermöhl K. (2020), Niemcy: dramatyczny spadek PKB w I kw. to wierzchołek góry lodowej, Euler Hermes 18 maja 2020, [online:] https://www.eulerhermes.com/content/dam/onemarketing/ehndbx/eulerhermes_com/pl_PL/dokumenty/centrum-prasowe/wiadomosci/20200518-dramatyczny-spadek-pkb-niemiec.pdf [dostęp 21.06.2020].Vogel H.-J. (2015/16), Staatsmann, aber auch Sozialdemokrat, „Vorwärts” nr 12/2015-01/2016, s. 6.Wojciuk A. (2010), Dylemat potęgi. Praktyczna teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa.Yang-Spooner Taha Ahmed J. (2020), fDi Intelligence 20 marca, US tops global soft power ranking, [online:] https://www.fdiintelligence.com/article/77019 [dostęp: 19.06.2020],Zięba R. (2005), Uwarunkowania polityki zagranicznej państwa, [w:] R. Zięba (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Toruń.Zimmermann O., Geiβler T. (2018), Die dritte Säule: Beiträge zur Aus wärtigen Kultur- und Bildungspolitik, „Aus Politik & Kultur” nr 16, Berlin.[1] Wszelkie tłumaczenia tekstu, są tłumaczeniami własnymi Autorki.

`