Logo Thing main logo

Ostatnie wpisy

Analiza

Wprowadzenie ograniczeń wolności i praw obywateli w Republice Kirgiskiej

03.12.2021

WPROWADZANIE OGRANICZEŃ WOLNOŚCI I PRAW OBYWATELI W REPUBLICE KIRGISKIEJ W ZWIĄZKU Z PROKLAMOWANIEM ANTYCOVIDOWYCH STANÓW WYJĄTKOWYCHImplementation of Restrictions on the Freedoms and Rights of Citizens in the Kyrgian Republic during the Anty-Covid States of EmergencyStreszczenie: Proklamowanie przez Światową Organizację Zdrowia i innych uczestników stosunków społecznych pandemii COVID-19 i związanych z nią zagrożeń, wywołało reakcję kirgiskich organów władzy publicznej w postaci podjęcia środków reagowania. Uruchomiono, przewidziane między innymi na okazję zagrożeń pandemicznych i podobnych, mechanizmy sytuacji wyjątkowej i stanu wyjątkowego. Wzgląd na niezbędną adekwatność i proporcjonalność podejmowanych działań do mających miejsce zagrożeń sprawił, że antycovidowe stany wyjątkowe były wprowadzane punktowo, nie na terenie całego państwa, ale jedynie w miejscach masowego przemieszczania się ludności i związanego z tym podwyższonego ryzyka zakażeń. Podobnie, zakres i intensywność stosowanych środków były dostosowywane do rekomendacji głównych uczestników stosunków międzynarodowych ze skutkiem podobnym do uzyskiwanego przez znakomitą większość państw.Słowa kluczowe: Republika Kirgiska, COVID-19, stan wyjątkowy, ograniczenie wolności i prawAbstract: The proclamation of the COVID-19 pandemic by the World Health Organization and other participants in political relations sparked a reaction from the Kyrgyz authorities. They introduced the mechanisms of the state of emergency. Due to the adequacy and proportionality of the actions taken, the states of emergency were introduced not throughout the country, but only in places of mass movement of people and the associated increased risk of infections. The scope and intensity of the measures applied were adjusted to the proven needs.Key words: Kyrgyz Republic, COVID-19, state of emergency, restriction of freedoms and rightsKonstytucyjne umocowanie ograniczania wolności i praw jednostkiW Konstytucji Republiki Kirgiskiej z 5 maja 2021 r.[1] [23] ustrój państwa budowany jest na podstawie założenia o konieczności poszukiwania ładu społecznego, opartego na harmonijnym połączeniu tego, co publiczne i służące zachowaniu integralności i suwerenności Republiki, z tym, co jest istotą dobrego życia rodowego, rodzinnego, zgodnie ze wskazaniami Manasa Wspaniałego, aby żyć w jedności, pokoju i zgodzie, w harmonii z naturą (preambuła do Konstytucji). Jednostka jest częścią wspólnoty. Rodzi się we wspólnocie, dojrzewa we wspólnocie i we wspólnocie uobecnia się jej człowieczeństwo. W Republice Kirgiskiej harmonijne zespolenie tego, co wspólnotowe z tym, co jednostkowe, to warunek podstawowy prawidłowo uformowanego ładu ustrojowego, którego kluczowym segmentem jest ład społeczny. W tej perspektywie teleologicznej, wyodrębniono w Konstytucji blok regulacji prawnych dotyczących politycznych podstaw porządku konstytucyjnego, społeczno-gospodarczych podstaw porządku konstytucyjnego, duchowych i kulturalnych podstaw społeczeństwa, jak też praw, wolności i obowiązków człowieka i obywatela (z podziałem na: prawa i wolności osobiste, prawa polityczne, prawa ekonomiczne i społeczne, prawa i obowiązki obywatelskie, gwarancje praw i wolności człowieka i obywatela).Wzgląd na realizację ładu ustrojowego kazał dostrzec ustrojodawcy, że uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne ustroju państwa podlegają zmianie, w tym – w sposób ekstraordynaryjny. W następstwie zaistnienia takiego rodzaju zmiany może stać się niezbędne podjęcie działań na co dzień niestosowanych, a zarazem działań odpowiednich do zaistniałej sytuacji, tj. działań ekstraordynaryjnych. W przepisach konstytucyjnych zostały one ujęte w sytuację wyjątkową, stan wyjątkowy i stan wojenny. Mając na uwadze, że Republika Kirgiska jest państwem i demokratycznym i prawnym (art. 1 Konstytucji), mogą być one wprowadzane wyłącznie w przypadkach i w trybie przewidzianym przez Konstytucję i ustawy.Reżim stanu wyjątkowego jest określony w ustawie konstytucyjnej z 24 października 1998 r. o stanie wyjątkowym [5].Wprowadzenie i zakończenie stanu wyjątkowegoOrgany władzy publicznej są powołane do realizowania ładu ustrojowego państwa niezależnie od zmieniających się okoliczności wewnętrznych i zewnętrznych. Jak zaznacza się w rosyjskiej doktrynie prawa, stosunki prawne zachodzą nie tyle dlatego, że jest obowiązująca norma prawna, która nakazuje dany sposób zachowania się, ale także dlatego, że określone stosunki społeczne wymagają prawnego uregulowania [2: Fomin 2001: 82]. Organy władzy publicznej są zobowiązane podjąć działania, elastycznie reagować w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych. Mogą one wymagać podjęcia działań niekonwencjonalnych, a uznawanych za niezbędne do ochrony wartości konstytucyjnie chronionych [3: Gonczarow 1998: 32]. Podjęcie działań nadzwyczajnych może mieć miejsce tylko wówczas, gdy zagrożenie dla konstytucyjnie chronionych wartości ma charakter realny i bezpośredni i nie może zostać usunięte w inny sposób niż poprzez wprowadzenie stanu wyjątkowego [16: Ruszajło 2004: 82].Nadzwyczajna sytuacja, w szerszym zakresie niż typowo, uwypukla sprzeczności zachodzące w ustroju państwa. W nierozerwalnym, dialektycznym związku, ochrona wolności i praw obywateli wymaga wówczas jednoczesnego ograniczenia wolności i praw obywateli [8: Lebiedʹ 2003: 16]. Nakazuje organom władzy publicznej dawać pierwszeństwo w stosowaniu jednych wolności i praw względem innych. W szczególności, wzgląd na zachowanie ładu społecznego, egzystencji biologicznej obywateli pozwala i nakazuje ograniczyć stosowanie części wolności i praw jednostki po to, aby zachować wolności i prawa względem nich wyższe i jako takie mające pierwszeństwo w stosowaniu.W kontekście pragmatyki działania antycovidowego należy mieć na uwadze, że ustrój Republiki Kirgiskiej charakteryzują bogate doświadczenia związane z sytuacjami kryzysowymi/nadzwyczajnymi, niezależnie od tego, jaką formę przybierającymi. Związane są one przede wszystkim z ekstremizmem politycznym oraz ekstremizmem islamskim [6: Kurbanow 2002: 4]. W tym kontekście trzeba wspomnieć o wtargnięciu na przełomie lat 1999/2000 na teren Kirgistanu uzbrojonej formacji islamskich ekstremistów i – wobec braku adekwatnej reakcji sił bezpieczeństwa wewnętrznego - rozwój formacji terrorystów islamskich w połowie 2000 r. do ok. 1000 osób [1: Biejszenow, Osmonalijew 2014: 41]; przewrót polityczny z 2005 r. (tzw. rewolucja tulipanów); zarządzanie kryzysowe z 2008 r. podjęte w związku z ekstremizmem islamskim; trzęsienie ziemi w 2008 r.; przewrót polityczny z 2010 r. (tzw. rewolucja kwietniowa), pogromy z 10-14 czerwca 2010 r. czy konflikty transgraniczne na granicy z Uzbekistanem i Tadżykistanem. Wielość zdarzeń nadzwyczajnych, wywołanych różnymi czynnikami, a mających miejsce w długim okresie sprawiła, że tematyka nadzwyczajnego reagowania współkształtuje świadomość prawną i polityczną decydentów politycznych, jak też kompetencje organów bezpieczeństwa wewnętrznego.W Republice Kirgiskiej stan wyjątkowy ma umocowanie konstytucyjne, ale zarazem jego istota jest uregulowana nie w tekście Konstytucji, ale na poziomie ustawowym. Podobnie jak w wielu innych współczesnych państwach, w Republice Kirgiskiej stan wyjątkowy wprowadza Prezydent z udziałem parlamentu. Współdziałanie w tym postępowaniu różnych organów władzy państwowej jest formalnoprawną gwarancją, że stan wyjątkowy nie jest wymierzony w jeden z nich czy też, że nie jest pretekstem do trwałej zmiany zachodzących między nimi związków. W celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli lub ochrony porządku konstytucyjnego Republiki Kirgiskiej, Prezydent uprzedza o możliwości wprowadzenia stanu wyjątkowego, a na określonych obszarach wprowadza go bez uprzedniego ogłoszenia, o czym niezwłocznie (tego samego dnia) informuje parlament – Żogorku Kenesz (Жогорку Кенеш Кыргызской Республики). Natomiast Żogorku Kenesz wprowadza stan wyjątkowy na całym terytorium Republiki Kirgiskiej, zatwierdza lub uchyla dekrety Prezydenta w tej sprawie. Parlament w ciągu 3 dni zatwierdza dekret Prezydenta o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na określonych obszarach terytorium Republiki Kirgiskiej lub go uchyla.Uchwała Żogorku Kenesza w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na całym terytorium Republiki Kirgiskiej oraz uchwała Żogorku Kenesza w sprawie zatwierdzenia lub uchylenia dekretu prezydenta Republiki Kirgiskiej o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na określonym terytorium jest podejmowana większością głosów deputowanych biorących udział w głosowaniu, ale nie mniej niż 50 głosami deputowanych (na ogólną liczbę 90 deputowanych).Zatwierdzając dekret Prezydenta o wprowadzeniu stanu wyjątkowego, Żogorku Kenesz może zmienić wykaz i zakres wprowadzanych środków nadzwyczajnych, ramy czasowe ograniczenia wolności i praw obywateli oraz nałożone na nich dodatkowe obowiązki, przewidziane w dekrecie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego.Stan wyjątkowy ma charakter środka tymczasowego. Wprowadzany jest na czas ograniczony. Czas trwania stanu wyjątkowego wprowadzonego na całym terytorium Republiki Kirgiskiej nie może przekroczyć 30 dni, a wprowadzonego na części terytorium Republiki Kirgiskiej – 60 dni. Po tym okresie stan wyjątkowy zostaje zniesiony lub prolongowany na ten sam okres przez Żogorku Kenesz. Parlament jest kompetentny odwołać stan wyjątkowy przed upływem ustalonego okresu.Stan wyjątkowy jest wprowadzony na całym terytorium Republiki Kirgiskiej lub na określonej jego części. Stosowany jest wyłącznie dla zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i ochrony porządku konstytucyjnego. Stan wyjątkowy jest szczególnym reżimem prawnym działalności organów władzy państwowej, organów samorządu terytorialnego, organizacji. Pozwala ustanowić określone ograniczenia wolności i praw obywateli, cudzoziemców i bezpaństwowców, a także praw osób prawnych oraz nakładać na nie dodatkowe obowiązki.Dostępność ograniczenia wolności i praw jednostki jest limitowana zasadami ogólnymi stanu wyjątkowego – granicami, których ograniczenia nie mogą przekraczać. Fundamentalną zasadą prawnego ograniczania wolności i praw człowieka i obywatela jest orientowanie się na człowieka jako osobę ludzką, jego dobra prawnie chronione, dochowanie pełni jego wolności i praw. Stan wyjątkowy nie może być pretekstem do zmiany politycznych podstaw państwa [6: Kurbanow 2002: 4]. Dlatego też nie tylko, że jest wprowadzany we współudziale Prezydenta i parlamentu, ale również, w trakcie jego trwania niedopuszczalne jest zmienianie Konstytucji bądź uchwalenie nowej Konstytucji (art. 116 ust. 5 Konstytucji). Kolejne ograniczenia dotyczące zakresu podejmowanych zmian są przewidziane w art. 23 ustawy o stanie wyjątkowym. Zgodnie z nim w stanie wyjątkowym zabronione jest również uchwalanie ustawy o zmianie granicy państwowej, przeprowadzanie referendów i wyborów do organów władzy państwowej, jakichkolwiek zmianach w strukturze, funkcjach oraz kompetencjach organów władzy państwowej ustanowionych przez Konstytucję Republiki Kirgiskiej.W Republice Kirgiskiej wprowadzanie i realizacja stanu wyjątkowego wymagają zachowania balansu między interesami człowieka, społeczeństwa i państwa. Stan wyjątkowy jest wprowadzany w sytuacjach kryzysowych, których wyeliminowanie jest niemożliwe bez zastosowania środków nadzwyczajnych. Ustawodawca wyodrębnia trzy grupy ich przesłanek. Po pierwsze, zagrożenie o charakterze biologicznym: epidemia, epizootia (pomór zwierząt), epifitoza (masowe zachorowania roślin na jedną chorobę). Po drugie, zagrożenia o charakterze społecznym: bunt zbrojny, konflikty międzyetniczne, zamieszki związane z przemocą i zagrożeniem życia ludzi, zbrojne zajęcie i blokowanie dróg o znaczeniu krajowym oraz obiektów strategicznych, w tym ich niszczenie. Po trzecie, powodem wprowadzenia stanu wyjątkowego mogą być zdarzenia o charakterze naturalnym i wywołane przez człowieka w postaci klęski żywiołowej, zniszczenia, jeżeli stanowią bezpośrednie zagrożenie dla porządku konstytucyjnego, żywotnych interesów ludności, społeczeństwa, normalnego trybu pracy organów państwowych i organów samorządu terytorialnego.Uchwała Żogorku Kenesza i dekret Prezydenta o wprowadzeniu stanu wyjątkowego muszą zawierać okoliczności, które stanowiły podstawę wprowadzenia stanu wyjątkowego; uzasadnienie potrzeby wprowadzenia stanu wyjątkowego; wykaz i granice środków nadzwyczajnych oraz wyczerpujący wykaz czasowych ograniczeń praw i wolności obywateli, dodatkowych obowiązków; organy władzy państwowej odpowiedzialne za realizację środków nadzwyczajnych oraz dokładne granice kompetencji nadzwyczajnych tych organów; granice terytorium, na którym wprowadzany jest stan wyjątkowy; termin wejścia w życie stanu wyjątkowego, a także dokładny okres, na jaki on wprowadzany.Proces decyzyjny stanu wyjątkowegoW czasie stanu wyjątkowego Republika Kirgiska kieruje się zasadami legalności, przejrzystości i tymczasowości. Pomimo nadzwyczajności samej w sobie sytuacji proklamowania stanu wyjątkowego, nie podlega zawieszeniu zasada stosowania środków i działań adekwatnych (proporcjonalnych) do zaistniałej sytuacji. Organy władzy państwowej, organy samorządu terytorialnego podejmują, w ramach swoich kompetencji, wszelkie działania niezbędne do ich zlokalizowania i rozwiązania. Kiedy typowe zasoby organizacyjne okazują się nieefektywne, tj. nie przynoszą pożądanego skutku w postaci minimalizowania negatywnych następstw zdarzeń nadzwyczajnych i bezzwłocznego powrotu do typowego reżimu prawnego, dopiero wówczas korzysta się z wykorzystania Sił Zbrojnych do przywrócenia porządku wewnętrznego. W sytuacji, gdy siły i środki działania organów ochrony prawnej i organów ochrony ludności są niewystarczające do lokalizacji i rozwiązania sytuacji nadzwyczajnej, Sztab Generalny Sił Zbrojnych Republiki Kirgiskiej przejmuje kierowanie operacyjne i koordynowanie siłami oraz środkami wykorzystywanych formacji i jednostek Sił Zbrojnych, organów spraw wewnętrznych, bezpieczeństwa narodowego, ochrony ludności i innych organów władzy państwowej Republiki Kirgiskiej oraz organów samorządu terytorialnego.W trakcie trwania stanu wyjątkowego może dojść do reorganizacji procesu decyzyjnego. Na terytorium, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, jednocześnie z uchwałą Żogorku Kenesza, dekretem Prezydenta o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na określonym terenie lub odrębną uchwałą Żogorku Kenesza, dekretem Prezydenta można lokalnie wprowadzić szczególną formę rządów. W celu koordynowania prac nad zapobieganiem lub usuwaniem skutków, które spowodowały wprowadzenie stanu wyjątkowego, rząd, organy władzy lokalne i terenowej administracji państwowej mogą tworzyć specjalne organy tymczasowe (administracja tymczasowa). Tym organom mogą zostać przekazane w całości lub w części administracyjne i wykonawcze funkcje organów władzy i administracji państwowej na terenach, na których wprowadzono stan wyjątkowy.Wyższego rzędu organy władzy i administracji państwowej są kompetentne uchylić dowolną decyzję organów niższego rzędu i funkcjonariuszy publicznych działających na terenach, na których wprowadzono stan wyjątkowy.W celu realizacji jednolitego zarządzania siłami i środkami przewidzianymi do wykorzystania w stanie wyjątkowym, ma miejsce ustanowienie komendanta obszaru stanu wyjątkowego (Комендант местности). Wyznaczają go odpowiednio Żogorku Kenesz lub Prezydent. Komendant kieruje działalnością komendantury obszaru, na którym został wprowadzony stan wyjątkowy oraz sprawuje jednolite zarządzanie siłami i środkami realizacji reżimu stanu wyjątkowego.Komendantura obszaru jest tymczasowym organem specjalnym powołanym na obszarze, w którym proklamowano stan wyjątkowy, w celu jego wykonywania.Powołanie komendanta rejonu, w którym ogłoszono stan wyjątkowy, nie wstrzymuje działalności organów państwowych i organów samorządu terytorialnego działających na wskazanym terenie, chyba że inaczej przesądzono w dekrecie Prezydenta lub uchwale Żogorku Kenesza o stanie wyjątkowym.Komendant odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa obywateli i ochronę porządku konstytucyjnego Republiki Kirgiskiej, stosowanie środków nadzwyczajnych w granicach terytorium, na którym proklamowano stan wyjątkowy. W celu wykonania powierzonych mu zadań, został wyposażony w rozległy wachlarz środków działania. Ich prawidłowe zastosowanie powinno umożliwić osiągnięcie pożądanego wyniku w postaci zniesienia sytuacji nadzwyczajnej i powrotu do stosowania zwyczajnych rozwiązań konstytucyjnych. W tym celu komendant wydaje, w granicach swoich kompetencji, polecenia i zarządzenia co do zapewnienia realizacji stanu wyjątkowego. Na właściwym terytorium są one obowiązujące dla wszystkich organów władzy publicznej, funkcjonariuszy publicznych, organizacji, bez względu na ich formę organizacyjno-prawną i formę własności, dla wszystkich, obywateli.Wprowadzony przez Komendanta reżim prawny ma charakter tymczasowy. Obowiązuje do czasu ustąpienia zagrożenia. Jest stosowany nie wobec indywidualnie nazwanych osób czy grup społecznych, ale wobec wszystkich podmiotów posiadających daną cechę i przebywających na terytorium obowiązywania stanu wyjątkowego. Zwrócić także należy uwagę na kompleksowość będących w gestii Komendanta środków działania. Ich całościowy charakter pozwala mówić o reżimie stanu wyjątkowego jako stanu prawnego wyodrębnionego w stosunku do innych stanów państwa [6: Kurbanow 2002: 109].Komendant ustala godzinę policyjną (czas komendancki). Polega ona na zakazie przebywania w miejscach publicznych bez specjalnie wystawionej na tę okoliczność przepustki. Ustala szczególny reżim wjazdu na terytorium, na którym został wprowadzony stan wyjątkowy i wyjazdu z niego. Określa szczególny reżim wjazdu na terytorium, na którym został wprowadzony stan wyjątkowy i wyjazdu z niego. Ustanawia specjalny reżim sprzedaży broni i amunicji, napojów alkoholowych, leków i preparatów zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe o silnym działaniu. Określa procedurę i miejsca przechowywania skonfiskowanej broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych tego rodzaju produktów, sprzętu wojskowego. Z chwilą wprowadzenia stanu wyjątkowego na określonym obszarze wydala w ustalonym trybie osoby, które naruszają stan wyjątkowy i nie mają stałego miejsca zamieszkania na tym obszarze, poza terytorium, na którym wprowadzono stan wyjątkowy. Komendant ustala środki i czasowe ograniczenia, kontroluje ich realizację przez funkcjonariuszy publicznych, obywateli i organizacje. Ustanawia specjalny tryb akredytacji dziennikarzy na terenie, na którym ogłoszono stan wyjątkowy, oraz tryb ich pracy.W wyjątkowych przypadkach, gdy zachodzi ryzyko, że ustanowienie komendanta jako organu kierowniczego w strefie stanu wyjątkowego może nie przynieść pożądanych efektów, Prezydent, Żogorku Kenesz mogą powierzyć szefom odpowiednich organów państwowych odpowiedzialnych za obronę, sprawy wewnętrzne i bezpieczeństwa narodowego Republiki Kirgiskiej utworzenie wspólnego sztabu operacyjnego oraz powołanie komendanta odpowiedniego obszaru, na którym ogłoszono stan wyjątkowy.Do usuwania skutków sytuacji kryzysowej i zapewnienia bezpieczeństwa obywateli mogą zostać wykorzystane jednostki wojskowe uprawnionych organów władzy państwowej odpowiedzialne za obronność, sprawy wewnętrzne i sytuacje nadzwyczajne Republiki Kirgiskiej, a także jednostki wojskowe tymczasowo rozmieszczone na terytorium Republiki Kirgiskiej. Jednostki te działają zgodnie z przepisami wojskowymi i ustawodawstwem Republiki Kirgiskiej.W przypadku ogłoszenia stanu wyjątkowego dopuszczalne jest wezwanie, na okres do dwóch miesięcy, specjalistów podlegających obowiązkowi wojskowemu, koniecznych do usunięcia skutków klęski żywiołowej, poważnych awarii lub katastrofy, epidemii, epizootii.Dla zbadania przestępstw popełnionych w stanie wyjątkowym, Prokurator Generalny Republiki Kirgiskiej, szefowie organów państwowych właściwych w zakresie spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa narodowego mogą tworzyć wspólne grupy śledczo-operacyjne.W czasie stanu wyjątkowego zachowana jest ciągłość pracy parlamentu. Jeżeli stan wyjątkowy został proklamowany przez Prezydenta, to parlament gromadzi się bez potrzeby zwoływania na posiedzenie, najpóźniej następnego dnia po wprowadzeniu stanu wyjątkowego.Prokuratura Generalna jest kompetentna zmienić terytorialny zakres swojej właściwości; podobnie – Sąd Najwyższy jest władny zmienić właściwość miejscową sądów w sprawach cywilnych i karnych.Wyjątkowe środki działaniaW stanie wyjątkowym dopuszczalna jest czasowa eksmisja obywateli z terenów niebezpiecznych do zamieszkania, z obowiązkowym udostępnieniem im innych stacjonarnych lub tymczasowych pomieszczeń. Można wprowadzić specjalny reżim wjazdu i wyjazdu obywateli. Można zakazać poszczególnym obywatelom opuszczania określonego obszaru, ich mieszkania (domu) przez określony czas; wydalić naruszających porządek publiczny, niemających miejsca zamieszkania na danym terenie, w tym cudzoziemców, do miejsca ich stałego zamieszkania lub poza obszar, w którym ogłoszono stan wyjątkowy. Dopuszczalna jest czasowa konfiskata obywatelom broni palnej i ostrej oraz amunicji, a w przypadku przedsiębiorstw, instytucji i organizacji – także szkoleniowego sprzętu wojskowego, materiałów wybuchowych, substancji i materiałów promieniotwórczych, substancji chemicznych i toksycznych o silnym działaniu. Można wprowadzić zakaz organizowania zgromadzeń, wieców, pochodów ulicznych, manifestacji i pikiet, a także imprez rozrywkowych, sportowych i innych imprez masowych.W reżimie stanu wyjątkowego jest dozwolone zawieszenie działalności partii politycznych, organizacji społecznych, ruchów masowych i innych zrzeszeń społecznych, które utrudniają normalizację sytuacji. Można zakazać tworzenia i działalności obywatelskich formacji zbrojnych nieprzewidzianych w ustawodawstwie Republiki Kirgiskiej.Niedozwolona jest organizacja strajku, a także utrudnianie pracy przedsiębiorstw, instytucji, organizacji. W stanie wyjątkowym dopuszczalna jest ingerencja w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej i prawa własnościowe poprzez dokonywanie zmian w planach przedsiębiorstw i organizacji co do produkcji i dostaw wyrobów, ustanawianie szczególnego trybu działania przedsiębiorstw, instytucji i organizacji oraz rozstrzyganie o innych sprawach dotyczących ich działalności gospodarczej. Dopuszczalne jest wykorzystywanie zasobów państwowych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji w celu zapobiegania i eliminowania skutków sytuacji nadzwyczajnych. Można powoływać i odwoływać kierowników państwowych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji; zakazać zwalniania pracowników i pełniących służbę na ich wniosek, z wyjątkiem przypadków zwolnienia z ważnych powodów. Można zakazać prowadzenia strajków. Dopuszczalne jest zmuszenie zdolnych do pracy i przymusowe wykorzystanie środków transportu do pracy w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach, a także w celu eliminowania skutków sytuacji nadzwyczajnych, przy obowiązkowym przestrzeganiu wymogów ochrony pracy.W stanie wyjątkowym kierownicy przedsiębiorstw, instytucji i organizacji mają prawo, w razie potrzeby, przenieść pracowników i pełniących służbę bez ich zgody do pracy nie przewidzianej umową o pracę na okres do jednego miesiąca. Obowiązani są koordynować wszystkie swoje podróże służbowe, wyjazdy, a także wyjazdy urlopowe z szefami sztabu zarządzającego realizacją stanu wyjątkowego (jak komendant obszaru).W czasie stanu wyjątkowego nie stosuje się zasady wybieralności szefów organizacji państwowych, spółek akcyjnych.Można wykorzystywać państwową rezerwę materiałową do zapewnienia realizacji prac priorytetowych z punktu widzenia usuwania skutków sytuacji nadzwyczajnej.W stanie wyjątkowym można ograniczyć lub zakazać obrotu bronią, silnymi substancjami chemicznymi i trującymi, a także napojami alkoholowymi i substancjami zawierającymi alkohol.Można wprowadzić kwarantannę i inne obowiązkowe środki sanitarne i przeciwepidemiczne; godzinę policyjną (godzinę komendancką). W czasie godziny policyjnej obywatelom (w tym pracownikom zagranicznych placówek dyplomatycznych) zabrania się przebywania na ulicach lub w innych miejscach publicznych bez specjalnie wystawionych przepustek i dokumentów tożsamości, a także przebywania poza domem bez takich dokumentów. Osoby, które naruszyły godzinę policyjną są zatrzymywane przez policję lub patrole wojskowe do końca godziny policyjnej, a osoby, które nie mają przy sobie dokumentów – do czasu ustalenia ich tożsamości, nie dłużej jednak niż trzy dni. Zatrzymani mogą być poddawani kontroli osobistej, przeszukaniom rzeczy i pojazdów.Organy władzy publicznej są kompetentne sprawdzać dokumenty w miejscach masowego gromadzenia się obywateli, a w razie potrzeby – gdy posiadają informacje o posiadaniu przez obywateli broni – przeprowadzać przeszukania osobiste, oględziny rzeczy i pojazdów.Można regulować organizowanie imprez prywatnych, jak śluby, urodziny i inne specjalne uroczystości.Dopuszczalne jest ograniczenie lub zabronienie używania urządzeń powielających, radiowo-telewizyjnych, audiowizualnych, przejęcie środków technicznych nagłaśniających, wprowadzenie kontroli nad środkami masowej komunikacji, jeżeli środki te mogą być wykorzystane do zaostrzenia sytuacji na terytorium, na którym ogłoszono stan wyjątkowy. Można wprowadzić szczególne zasady korzystania ze środków łączności. Powtórne naruszenie tych zakazów pociąga za sobą konfiskatę na własność państwa wyposażenia technicznego i zajmowanych pomieszczeń.Nie ma przeszkód prawnych dla ograniczenia ruchu pojazdów, w tym zagranicznych, i dokonywania ich kontroli, z wyjątkiem transportu służb dyplomatycznych i deputowanych Żogorku Kenesza. Za ustawowo określonym odszkodowaniem, dopuszczalne jest przejęcie własności. Można zniszczyć rośliny, zwierzęta i inne rzeczy.Można wprowadzić szczególny reżim przeprowadzania transakcji finansowych.Karalności podlega rozpowszechnianie prowokacyjnych pogłosek, działania prowokujące do naruszenie prawa i porządku lub nawołujące do nienawiści etnicznej, czynne utrudnianie wykonywania przez obywateli i funkcjonariuszy publicznych ich praw i obowiązków ustawowo określonych, a także nieposłuszeństwo zgodnemu z prawem nakazowi lub żądaniu funkcjonariusza organów spraw wewnętrznych, żołnierza lub innych osób wykonujących swoje obowiązki służbowe w zakresie ochrony porządku publicznego na terytorium, na którym ogłoszony jest stan wyjątkowy.Gwarancja praw obywatelskich i osób prawnych w reżimie stanu wyjątkowegoW zakresie naruszeń przepisów stanu wyjątkowego ustawodawca kirgiski przewidział szczególny, przyspieszony, tryb rozpatrywania skarg. Sprawy takie rozpoznaje w ciągu trzech dni sąd rejonowy (miejski) w składzie jednego sędziego lub szef organu spraw wewnętrznych lub jego zastępca lub komendant danego obszaru stanu wyjątkowego.Obywatelom, którzy ponieśli szkodę w stanie nadzwyczajnym lub w związku z wykonywaniem prac mających na celu jego zapobieżenie lub wyeliminowanie, przez odpowiednie organy państwowe, a także przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje otrzymują pomieszczenie do mieszkanie lub naprawia się wyrządzoną szkodę materialną, okazuje się pomoc w zatrudnieniu i inną niezbędną pomoc. Warunki i tryb zapewnienia mieszkania lub odszkodowania za szkody oraz udzielenia innej niezbędnej pomocy określa Rząd Republiki Kirgiskiej.Antycovidowe stany wyjątkoweW Republice Kirgiskiej, podobnie jak w znakomitej większości innych państw, wirus COVID-19 uznano za istotne zagrożenie dla obywateli, wymagające podjęcia niestandardowych środków działania. Podobnie, jak w pozostałych państwach, brak było pewności co do istoty stanu faktycznego i prawdopodobnych kierunków jego zmiany. Innymi słowy, działania antycovidowe były podejmowane w środowisku braku wiedzy pewnej i związanym z tym ryzykiem podjęcia błędnych decyzji.Pierwsze antycovidowe działania właściwe dla zarządzania kryzysowego zostały przeprowadzone w styczniu 2020 r. W celu uniemożliwienia przenikania wirusa z Chińskiej Republiki Ludowej, 23 stycznia 2020 r. całkowicie została zawieszona komunikacja lotnicza, drogowa i kolejowa z ChRL. Następnego dnia wprowadzono czasowy zakaz importu mięsa i przetworów mięsnych z ChRL. 3 lutego 2020 r. rząd tymczasowo ograniczył przepływ osób przez granicę kirgisko-chińską, z wyjątkiem pracowników placówek dyplomatycznych Republiki Kirgiskiej i ChRL; Republiki Kirgiskiej powracających na terytorium Republiki Kirgiskiej; obywateli Republiki Kirgiskiej realizujących przewóz towarów (towarów) pojazdami towarowymi; obywateli ChRL powracających do ChRL. Odbywający się ruch przebiegał w pełnym reżimie sanitarnym. 17 marca czasowe ograniczenia w ruchu granicznym zostały rozciągnięte na wszystkie przejścia graniczne i na inne państwa [14]. Zakaz wjazdu na terytorium Republiki Kirgiskiej nie dotyczył (z zachowaniem kwarantanny) kierowców realizujących międzynarodowe przewozy ładunków; załóg, personelu lotniczego statków powietrznych, załogi pociągów; akredytowanych i powołanych pracowników placówek dyplomatycznych; akredytowanych i powołanych pracowników organizacji międzynarodowych; członków rodzin tych osób z wcześniejszym powiadomieniem o ich przybyciu za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych; pracowników kirgiskich kolei obsługujących linie kolejowe na terenie Kazachstanu i Uzbekistanu; obywateli innych państw i bezpaństwowców będących członkami rodzin obywateli Republiki Kirgiskiej.W celu zapewnienia ciągłości dostaw międzynarodowych w zakresie zaopatrzenia w podstawowe towary i środki medyczne, w prawodawstwie krajowym wprowadzono tymczasowe zmiany. Uchwałą Rządu Republiki Kirgiskiej z 3 lutego 2020 r. [9] zaaplikowano czasowy zakaz wywozu leków i artykułów medycznych z Republiki Kirgiskiej (w tym: chusteczki higieniczne i inne środki antybakteryjne, środki dezynfekujące, maski medyczne). Jednocześnie import masek medycznych został zwolniony z podatku VAT. Rząd zezwolił na tymczasowe dostarczanie bez państwowej rejestracji leków i wyrobów medycznych znajdujących się na Krajowym Wykazie Leków Podstawowych. 13 marca, na okres do 90 dni, rząd wprowadził ceny urzędowe na podstawowe produkty, jak mąka, chleb, mleko, masło, olej roślinny, mięso, cukier, ryż, makaron, jaja kurze, ziemniaki, węgiel, benzyna, olej napędowy, gaz płynny [10]. 14 marca 2020 r. Minister Edukacji i Nauki zarządził przedwczesne ferie we wszystkich rodzajach placówek oświatowych na okres od 16 marca do 8 kwietnia 2020 r. [13].Rozbudowany pakiet działań antycovidowych, o charakterze rozwiązań właściwych dla stanu wyjątkowego, rząd wprowadził 17 marca 2020 r. Do czasu poprawy sytuacji epidemiologicznej zakażenia koronawirusem rząd zawiesił przeprowadzanie wydarzeń kulturalnych, sportowych, naukowych, rodzinnych, upamiętniających; działalność placówek rozrywkowych; działalność placówek rozrywki dla dzieci, placów zabaw, punktów gastronomicznych zlokalizowanych w centrach handlowo-rozrywkowych; działalność kin, teatrów, muzeów, sal wystawowych i galerii, instytucji kulturalnych, edukacyjnych i innych; działalność punktów gastronomicznych posiadających powyżej 50 miejsc; działalność ośrodków sportu i rekreacji, klubów sportowych, łaźni publicznych, saun, basenów; działalność klubów internetowych oraz zakładów gier komputerowych. Osobom fizycznym, prawnym i innym jednostkom organizacyjnym (niezależnie od formy własności) zakazano organizowania i uczestniczenia w ww. imprezach oraz odwiedzania ww. obiektów do czasu zniesienia ograniczenia. Nakazano im instalowanie środków dezynfekujących, oczyszczaczy powietrza w pokojach i halach, zapewniając pracownikom i gościom środki dezynfekujące, jak również postępowanie zgodne z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia Republiki Kirgiskiej [11].Uchwałą Rządu z 22 marca 2020 r. Nr 174 wprowadzony został czasowy zakaz wywozu (eksportu) niektórych rodzajów towarów z Republiki Kirgiskiej, jak mąka pszenna, olej roślinny, ryż, makaron, cukier granulowany, jaja kurze, sól kuchenna jodowana, pasza (siano, słoma, mieszanki paszowe, otręby i pasze zbożowe) [12]. Przeprowadzone operacje antycovidowe zostały podsumowane wprowadzeniem 22 marca przez rząd na terytorium całego państwa reżimu sytuacji wyjątkowej [15].31 marca 2020 r. Rada Bezpieczeństwa poddała ocenie antycovidową działalność organów władzy publicznej. Została ona nisko oceniona. W szczególności zwracano uwagę na daleko idącą bezczynność części członków rządu w zakresie podejmowania niezbędnych działań o charakterze gospodarczym, społecznym i administracyjnym, służących zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. W rezultacie następnego dnia doszło do dymisji m.in. wicepremiera i ministra zdrowia. W nawiązaniu do wniosków wynikających z ustaleń doktryny rosyjskiej, złowrogi COVID-19 wymagał zjednoczenia wszystkich sił społecznych do walki z jego przejawami i negatywnymi konsekwencjami. Obywatele musieli wystąpić jednolitym frontem, koordynując swoje działania w walce z zagrożeniem zewnętrznym [4: Iwanow 2001: 98], co – zdaniem Rady Bezpieczeństwa – było niezbędne w zaistniałej sytuacji.24 marca 2020 r. Prezydent Sooronbaj Szaripowicz Dżeenbekow wydał trzy dekrety o wprowadzeniu stanów wyjątkowych. Każdym z nich wprowadził stan wyjątkowy na innej części terytorium Republiki Kirgiskiej. Pierwszym z dekretów Prezydent wprowadził stan wyjątkowy w stolicy Kirgizji – Biszkeku [17], drugim – wprowadził stan wyjątkowy na terytorium miasta Osz, regionów Nookat i Kara-Suu w obwodzie oszskim [18], a trzecim – stan wyjątkowy na terytorium miasta Jalal-Abad i rejonu Suzak obwodu Jalal-Abad [19]. Poza obszarami objętymi stanami wyjątkowymi, obowiązywał stan sytuacji wyjątkowej.Co wymaga podkreślenia, bo nie była to praktyka powszechnie stosowana [22: Wlijanije mier 2020: 5], w Republice Kirgiskiej wprowadzenie stanów wyjątkowych odbyło się z zastosowaniem procedury notyfikacji odstępstw od zobowiązań w zakresie praw człowieka i obywatela wynikających z traktatów międzynarodowych [8: Lebiedʹ 2003]. W procedurze prawnie przewidzianej, miało miejsce powiadomienie Sekretarza Generalnego ONZ o wprowadzeniu stanów wyjątkowych czyniących odstępstwa od zobowiązań podjętych przez Republikę Kirgiską jako stronę Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r. [7: Kyrgyzstan].Bezpośrednio w dekretach wprowadzających stan wyjątkowy Prezydent przywołał przesłanki swojego działania. Powołał się na ogłoszenie 11 marca 2020 r. przez Światową Organizację Zdrowia rozprzestrzeniania się nowej infekcji koronawirusa COVID-19 jako pandemii. Zarazem odnotował, że w okresie od 18 marca do 23 marca 2020 r. na terenie Republiki Kirgiskiej potwierdzono 16 faktów zarażenia obywateli koronawirusem. Wprowadzenie stanu wyjątkowego było motywowane wolą zapewnienia ochrony życia i zdrowia obywateli, ich bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także względem na zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażenia koronawirusem na inne obszary Republiki Kirgiskiej.Na komendanta Biszkeku na okres stanu wyjątkowego został powołany Orozaliew Ałmazbek Kydyrmaevich – wiceminister spraw wewnętrznych Republiki Kirgiskiej. Na okres stanu wyjątkowego komendantem miasta Osz, regionów Nookat i Kara-Suu obwodu Osz został Malik Apsamatowicz Nurdinow – naczelnik Departamentu Spraw Wewnętrznych Obwodu Oszskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Kirgiskiej. Natomiast komendantem stanu wyjątkowego na terytorium miasta Jalal-Abad i rejonu Suzak obwodu Jalal-Abad został Dzhorobekov Zhenishbek Mamayunusovich – naczelnik Służby ds. Zwalczania Ekstremizmu i Nielegalnej Migracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Kirgiskiej.W szerokim zakresie poddano zmianie korzystanie z wolności i praw jednostki na terenach objętych wprowadzeniem stanów wyjątkowych. Została wprowadzona godzina policyjna (godzina komendancka), specjalny reżim wjazdu i wyjazdu obywateli. Ograniczenia w przemieszczaniu się objęły także dziennikarzy. Zostali objęcie systemem akredytacji i przez kilka tygodni przepustki otrzymywali tylko korespondenci mediów państwowych. Jak zapewniał komendant Biszkeku, takie ograniczenia zostały wprowadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa dziennikarzom. Po kilku tygodniach publicznej krytyki ograniczenia działalności dziennikarzy na terenie stanu wyjątkowego, 19 kwietnia w Biszkeku rozpoczęła się akredytacja reporterów niepaństwowych mass mediów.Zakazano poszczególnym obywatelom opuszczania domu (mieszkania) lub miejsca, w którym znajdują się pod obserwacją lub w związku z leczeniem przez określony czas. Zakazano organizowania imprez rozrywkowych, sportowych i innych imprez masowych, a także strajków, zebrań, wieców, marszów ulicznych, manifestacji i pikiet. Postanowiono wydalić (na ich koszt) osoby naruszające porządek publiczny, niemające miejsca zamieszkania na danym obszarze, w tym cudzoziemców, do miejsca ich stałego zamieszkania lub poza obszar, w którym ogłoszono stan wyjątkowy.W celu zapewnienia działalności przedsiębiorstw i organizacji zajmujących się produkcją i dostawą produktów, zezwolono na dokonywanie zmian w ich planach pracy, ustanawianie specjalnego trybu działania przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, a także zezwolono na podejmowanie decyzji w innych kwestiach związanych z ich działalnością gospodarczą. Wprowadzono zakaz zwalniania pracowników i pełniących służbę z własnej woli, z wyjątkiem przypadków zwolnienia z ważnych powodów. Zasoby państwowych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji państwowych mogły być wykorzystywane do zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażenia koronawirusem.Wprowadzono kwarantannę i dano zgodę na realizację innych obowiązkowych środków sanitarnych i przeciwepidemicznych. Można było angażować zdolnych do pracy obywateli do zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażenia koronawirusem, z zastrzeżeniem obowiązkowego przestrzegania wymogów ochrony pracy i ich zdrowia.Prezydent wyraził zgodę na wprowadzenie kontroli nad środkami masowego przekazu, jeżeli środki te mogą być wykorzystane do eskalacji sytuacji na terytorium, na którym ogłoszono stan wyjątkowy. Można było prowadzić szczególne zasady korzystania ze środków łączności. Środki masowego przekazu zostały zobowiązane do rozpowszechniania informacji przekazanych przez komendanta obszaru stanu wyjątkowego, co miało służyć zapobieganiu eskalacji nadzwyczajnej sytuacji. Biuro komendanta przekazywało informacje ludności poprzez codzienne briefingi i internetowe konferencje prasowe organizowane w centrum prasowym państwowego sztabu ds. zwalczania COVID-19. Jednocześnie (na podstawie zmienionych na okoliczność stanu wyjątkowego przepisów kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń i kodeksu naruszeń prawnych - Кодекс КР о нарушениях) doszło do ponad trzykrotnego zwiększenia kary grzywny za działalność mającą na celu naruszenie prawa i porządku lub działania polegającego na naruszeniu porządku publicznego i spokoju osób fizycznych, poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, popełnionych na obszarze, na którym ogłoszono stan sytuacji wyjątkowej, stan wyjątkowy lub stan wojenny.Szczególna uwaga została zwrócona na dochowanie rzetelności i rozwagi zawodowej przez internetowe środki masowego przekazu. Miało to związek z ich szerokim oddziaływaniem na duże grupy społeczne i związane z tym zagrożenia dezinformacji i podżegania do niepokojów społecznych.Dopuszczalne stało się ograniczanie ruchu pojazdów, w tym zagranicznych, i dokonywanie ich kontroli, z wyjątkiem transportu służb dyplomatycznych. Podobnie, w ogłoszonym stanie wyjątkowym można było sprawdzać dokumenty w miejscach masowych zgromadzeń obywateli, jak również regulować organizowanie prywatnych wydarzeń, takich jak śluby, urodziny i inne podobne wydarzenia.Dla mieszkańców terenu objętego stanem wyjątkowym wprowadzono następujące dodatkowe obowiązki: podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu zapewnienie sobie bezpieczeństwa osobistego; przestrzeganie środków bezpieczeństwa w codziennych czynnościach, zapobieganie naruszeniom, które mogą prowadzić do rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem; zapoznawanie się z zasadami używania środków ochrony osobistej; pomaganie organom władzy państwowej i organizacjom w zapobieganiu rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem. Każdy został zobowiązany do informowania odpowiednich organów władzy państwowej o zagrożeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa.Wraz z ustaleniem zakresu i charakteru ingerencji w wolności i prawa mieszkańców terenu objętego stanem wyjątkowym, określono nowy reżim działania organów władzy publicznej. Komendant obszaru stanu wyjątkowego został zobowiązany do podejmowania wszelkich działań niezbędnych do zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażenia koronawirusem, zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony życia i zdrowia obywateli na terenie objętym stanem wyjątkowym. Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Państwowy Komitet Bezpieczeństwa Narodowego, Sztab Generalny Sił Zbrojnych i inne kompetencyjnie właściwe organy władzy państwowej organy samorządu lokalnego zostały zobowiązane do zapewnienia Komendantowi wszelkiej możliwej pomocy, z zastosowaniem wszelkich dostępnych sił i środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochronie życia i zdrowia obywateli, a także zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa na inny obszar Republiki Kirgiskiej.Sąd Najwyższy Republiki Kirgiskiej uzyskał kompetencję zmienienia właściwości miejscowej w sprawach cywilnych, karnych, administracyjnych, w sprawach o wykroczenia, a także materiałów postępowania przygotowawczego na terytorium objętym stanem wyjątkowym na okres stanu wyjątkowego. Z kolei Prokurator Generalny miał zapewnić nadzór nad przestrzeganiem prawa stanu wyjątkowego. W okresie stanu wyjątkowego mógł dokonać zmiany w zakresie właściwości terytorialnej prokuratury na terenie objętym stanem wyjątkowym.Wprowadzenie stanu wyjątkowego zostało zaakceptowane przez parlament.Wraz z upływem czasu, na który został proklamowany antycovidowy stan wyjątkowy, nie doszło do zaprzestania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w Republice Kirgiskiej. Wciąż był on uznawany za zagrożenie pandemiczne, które wymaga stanowczej reakcji organów władzy publicznej. O priorytetowym znaczeniu, jakie zagadnieniu ograniczania rozprzestrzeniania się COVIDA-19 przypisywały organy władzy publicznej świadczy fakt, że w celu wypracowania antycovidowej strategii działania, 28 kwietnia 2020 r., pod przewodnictwem Prezydenta Sooronbaja Szaripowicza Dżeenbekowa zwołane zostało posiedzenie Rady Bezpieczeństwa. Podjęto na nim decyzję o rekomendowaniu Prezydentowi przedłużenia obowiązywania stanu wyjątkowego do 10 maja 2020 r. włącznie w miastach Biszkek, Osz, Jalab-Abad i rejonie At-Baszyński obwodu naryńskiego [20][2]. Rządowi zalecono utrzymanie w całym państwie reżimu sanitarnego w postaci zakazu organizowania w całym państwie imprez masowych; zakazu przemieszczania się obywateli między obwodami, miastami, które zostały najbardziej zarażone z wyjątkiem przewozu towarów dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zakazu wjazdu cudzoziemców na terytorium Republiki Kirgiskiej. Tego samego dnia, Prezydent wydał dekret o zmianie obowiązujących antycovidowych dekretów [21]. W mieście Biszkek przedłużył stan wyjątkowy do godz. 24:00 10 maja 2020 r.; na terytorium miasta Osz - do godz. 24:00 10 maja 2020 r.; w regionach Nookat i Kara-Suu obwodu Osz – do godz. 08.00 30 kwietnia 2020 r.; na terytorium miasta Jalal-Abad – do godz. 24:00 10 maja 2020 r.; rejonu Suzak obwodu Jalal-Abad – do godz. 08.00 30 kwietnia 2020 r.; w mieście Naryn – do godz. 08.00 30 kwietnia 2020 r.; w rejonie At-Baszyński obwodu naryńskiego – do godz. 24:00 10 maja 2020 r.Prolongowanie stanu wyjątkowego zostało zaakceptowane przez parlament.Poza obszarem objętym stanami wyjątkowymi, obowiązywał stan sytuacji wyjątkowej. W kolejnych miesiącach nacisk organów władzy publicznej został położony na niwelowanie negatywnych gospodarczych konsekwencji wprowadzonych ograniczeń antycovidowych. W tym kontekście zwraca uwagę uchwalenie 29 lipca 2021 r. przez parlament ustawy o wprowadzeniu w Republice Kirgizja reżimu sytuacji wyjątkowej jako wyrazu prawotwórczej refleksji nad antycovidowymi doświadczeniami zgromadzonymi przez kirgiskie organy władzy publicznej od początku 2020 r.WnioskiOceniając antycovidowe działania organów władzy publicznej w zakresie ich oddziaływania na wolności i praw obywateli, należy podkreślić ich normatywne umocowanie. Wynikały one z obowiązującej Konstytucji i będącej jej rozwinięciem ustawy o stanie wyjątkowym. Zwraca uwagę proporcjonalność podejmowanych działań i ich celowościowe ukierunkowanie, poczynając nad pojedynczych ograniczeń wolności i praw, poprzez wprowadzenie na terytorium całego państwa reżimu sytuacji wyjątkowej i punktowe (ograniczone do konkretnych miast i regionów) wprowadzenie stanu wyjątkowego. O ile metodologia wprowadzania sytuacji wyjątkowej i stanu wyjątkowego nie budzi zastrzeżeń co do ich umocowania w przepisach Konstytucji, o tyle osiągnięte efekty są niejednoznaczne. W szczególności, nie są znane badania korelacji między podjętymi działaniami a osiągniętymi rezultatami antycovidowymi. Są natomiast znane makroekonomiczne dane z okresu sprzed podjęcia działań antycovidowych i z okresu działań antycovidowych.W ramach działalności antycovidowej władze Republiki Kirgiskiej podjęły podobne działania, co znakomita część państw współczesnych i osiągnęły podobne do nich rezultaty. Inflacja wzrosła z 3 % w 2019 r. do około 10 % w 2020 r. W 2020 r. miał miejsce spadek produkcji o 8,6 %, wzrost bezrobocia i wzrost ubóstwa. Według wyliczeń Banku Światowego wzrosło ono o ponad 50 %, tj. z 20 do 31 % obywateli. Jednym z nielicznych sektorów gospodarki, który w 2020 r. odnotował wzrost o około 1 % było rolnictwo – oparte na gospodarstwach rodzinnych, w których restrykcje antycovidowe nie miały tak rozległego zastosowania, jak w innych sektorach gospodarki kirgiskiej. Tym niemniej trzeba mieć na uwadze, że decydent polityczny podejmował działania w środowisku niepewności co do stanu faktycznego, a zarazem nie wiemy (i w sposób pewny poznać nie możemy), jakie byłyby efekty wybrania alternatywnych środków działania.Bibliografia:1) M. Biejszenow, K. Osmonalijew, Batkienskijesobytija 1999-2000 godow: uroki i wywody [М. Бейшенов, К. Осмоналиев, Баткенские события 1999-2000 годов: уроки и выводы], [w:] A. Ałymbajewa, T. Tagariew [А. Алымбаевa, Т. Тагарев] (red.), Opyt Kyrgyzskoj Riespubliki w uprawlenii krizisnymi situacyjami: uroki dla buduszczego [Опыт Кыргызской Республики в управлении кризисными ситуациями: уроки для будущего], Genewa - Biszkek - Ryga - Sofia 2014.2) A. A. Fomin, Czriezwyczajnoje zakonodatielstwo w Rossijskom gosudarstwie (Tieorietiko-prawowoje issledowanije) [А. А. Фомин, Чрезвычайное законодательство в Российском государстве (Теоретико-правовое исследование)],Saratów 2001.3) I. W. Gonczarow, Obiespieczenijeosnownych praw i swobod grażdan w usłowijach czriezwyczajnogo położenija [И. В. Гончаров, Обеспечение основных прав и свобод граждан в условиях чрезвычайного положения], Moskwa 1998.4) I. N. Iwanow, Czriezwyczajnoje zakonodatielstwo: istorija i sowriemiennostʹ (tieorieticzeskij i istoriko-prawowoj aspiekty) [И. Н. Иванов, Чрезвычайное законодательство: история и современность (теоретический и историко-правовой аспекты)], Sankt Petersburg 2001.5) Konstitucyonnyj zakon Kyrgyzskoj Riespubliki ot 24 oktiabria 1998 goda №135 «O czriezwyczajnom położenii» [Kонституционный закон Кыргызской Республики от 24 октября 1998 года № 135 «О чрезвычайном положении»], https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30234484&pos=2;-106#pos=2;-106 (07.09.2021).6) A. U. Kurbanow, Prawowoje riegulirowanije rieżyma czriezwyczajnogo położenija w Kyrgyzskoj Riespublikie [А. У. Курбанов, Правовое регулирование режима чрезвычайного положения в Кыргызской Республике], Moskwa 2002.7) Kyrgyzstan: Uwiedomlenije w sootwietstwii so statjej 4 (3) Mieżdunarodnogo pakta o grażdanskich i politiczeskich prawach ot 31 marta 2020 goda [Кыргызстан: Уведомление в соответствии со статьей 4 (3) Международного пакта о гражданских и политических правах от 31 марта 2020 года], https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2020/CN.129 (07.09.2021).8) S. W. Lebiedʹ, Mieżdunarodno-prawowyjeosnowy obiespieczenija praw czełowieka w usłowijach czriezwyczajnogo położenija [С. В. Лебедь, Международно-правовые основы обеспечения прав человека в условиях чрезвычайного положения], Moskwa 2003.9) Postanowlenije Prawitielstwa Kyrgyzskoj Riespubliki ot 03.02.2020 № 57 «O wwiedienii wriemiennogo zaprieta na wywoz lekarstwiennych i miedicynskich sriedstw iz Kyrgyzskoj Riespubliki» [Постановление Правительства Кыргызской Республики от 03.02.2020 № 57 «О введении временного запрета на вывоз лекарственных и медицинских средств из Кыргызской Республики»], http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157481 (07.09.2021).10) Postanowlenije Prawitielstwa Kyrgyzskoj Riespubliki «O wwiedienii wriemiennogo gosudarstwiennogo riegulirowanija cen na otdielnyje widy socyalno znaczimych towarow» ot 13.03.2020 g. № 155 [Постановление Правительства КР «О введении временного государственного регулирования цен на отдельные виды социально значимых товаров» от 13.03.2020 г. № 155], http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157469 (07.09.2021).11) Postanowlenije Prawitielstwa Kyrgyzskoj Riespubliki «O mierach po priedotwraszczeniju ugrozy wozniknowienija i rasprostranienija koronawirusnoj infiekcyi (COVID-19) na tierritorii Kyrgyzskoj Riespubliki» ot 17.03.2020 g. № 163 [Постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по предотвращению угрозы возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Кыргызской Республики» от 17.03.2020 г. № 163], http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157444 (07.09.2021).12) Postanowlenije Prawitielstwa Kyrgyzskoj Riespubliki ot 22.03.2020 № 174 «Owwiedienii wriemiennogo zaprieta na wywoz (eksport) otdielnych widow towarow iz Kyrgyzskoj Riespubliki za priedieły tamożennoj tierritorii Jewrazijskogo ekonomiczeskogo sojuza» [Постановление Правительства Кыргызской Республики от 22.03.2020 № 174 «Овведении временного запрета на вывоз (экспорт) отдельных видов товаров из Кыргызской Республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза»], http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157473 (07.09.2021).13) Prikaz Ministierstwa obrazowanija i nauki Kyrgyzskoj Riespubliki «Ob ustanowlenii prieżdiewriemiennych kanikuł w obrazowatielnych organizacyjach Kyrgyzskoj Riespubliki» ot 14.03.2020 g. № 282/1 [Приказ Министерства образования и науки Кыргызской Республики «Об установлении преждевременных каникул в образовательных организациях Кыргызской Республики» от 14.03.2020 г. № 282/1], http://continent-online.com/Document/?doc_id=36570172 (07.09.2021).14) Rasporiażenije Prawitielstwa Kyrgyzskoj Riespubliki ot 17.03.2020 № 84-r «O wwiedienii wriemiennogo ograniczenija na wsiech kontrolno-propusknych punktach propuska czeriez Gosudarstwiennuju granicu Kyrgyzskoj Riespubliki na wjezd na tierritoriju Kyrgyzskoj Riespubliki grażdan inostrannych gosudarstw i lic biez grażdanstwa» [Распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 17.03.2020 № 84-р «О введении временного ограничения на всех контрольно-пропускных пунктах пропуска через Государственную границу Кыргызской Республики на въезд на территорию Кыргызской Республики граждан иностранных государств и лиц без гражданства»], http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/218021 (07.09.2021).15) Rasporiażenije Prawitielstwa Kyrgyzskoj Riespubliki ot 22.03.2020 g. № 93-r [Распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 17.03.2020 КР от 22.03.2020 г. № 93-р], http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/218092 (07.09.2021).16) W. B. Ruszajło, Spiecyalnyje administratiwno-prawowyje rieżymy w Rossijskoj Fiedieracyi [В. Б. Рушайло, Специальные административно-правовые режимы в Российской Федерации], Мoskwa 2004.17) Ukaz Priezidienta Kirgizskoj Riespubliki ot 24 marta 2020 goda UP № 55 O wwiedienii czriezwyczajnogo położenija na tierritorii goroda Biszkiek Kyrgyzskoj Riespubliki [Указ Президентa Киргизской Республики от 24 марта 2020 года УП № 55 О введении чрезвычайного положения на территории города Бишкек Кыргызской Республики], http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru ru/430160 (07.09.2021).18) Ukaz Priezidienta Kirgizskoj Riespubliki ot 24 marta 2020 goda UP № 56 O wwiedienii czriezwyczajnogo położenija na tierritorii goroda Osz, Nookatskogo i Kara-Sujskogo rajonow Oszskoj obłasti Kyrgyzskoj Riespubliki [Указ Президентa Киргизской Республики от 24 марта 2020 года УП № 56 О введении чрезвычайного положения на территории города Ош, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области Кыргызской Республики], http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/430162 (07.09.2021).19) Ukaz Priezidienta Kirgizskoj Riespubliki ot 24 marta 2020 goda UP № 57 O wwiedienii czriezwyczajnogo położenija na tierritorii goroda Dżałał-Abad i Suzakskogo rajona Dżałał-Abadskoj obłasti Kyrgyzskoj Riespubliki [Указ Президентa Киргизской Республики от 24 марта 2020 года УП № 57 О введении чрезвычайного положения на территории города Джалал-Абад и Сузакского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики], http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/430164 (07.09.2021).20) Ukaz Priezidienta Kirgizskoj Riespubliki ot 14 apriela 2020 goda UP № 72 O wwiedienii czriezwyczajnogo położenija na tierritorii goroda Naryn i At-Baszynskogo rajona Narynskoj obłasti Kyrgyzskoj Riespubliki [Указ Президентa Киргизской Республики от 14 апреля 2020 года УП № 72 О введении чрезвычайного положения на территории города Нарын и Ат-Башинского района Нарынской области Кыргызской Республики], http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/430166 (07.09.2021).21) Ukaz Priezidienta Kirgizskoj Riespubliki ot 28 apriela 2020 goda № 80, O wniesienii izmienienij w niekotoryje rieszenija Priezidienta Kyrgyzskoj Riespubliki [Указ Президентa Киргизской Республики от 28 апреля 2020 года № 80, О внесении изменений в некоторые решения Президента Кыргызской Республики], http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/430168 (07.09.2021).22) Wlijanije mier po borʹbie s pandiemijej COVID-19 na dostup k prawosudiju w Azierbajdżanie, Kazachstanie,Kyrgyzstanie, Rossii, Ukrainie i Uzbiekistanie. Analiticzeskaja zapiska,Mieżdunarodnaja komissija juristow [Влияние мер по борьбе с пандемией COVID-19 на доступ к правосудию в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, России, Украине и Узбекистане. Аналитическая записка, Международная комиссия юристов] 2020, s. 5.23) Zakon Kyrgyzskoj Riespubliki ot 5 maja 2021 goda № 59 o Konstitucyi Kyrgyzskoj Riespubliki [Закон Кыргызской Республики от 5 мая 2021 года № 59 o Конституции Кыргызской Республики], http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112215 (07.09.2021).[1] W okresie wprowadzania w marcu 2020 r. antycovidowego stanu wyjątkowego obowiązywała Konstytucja Republiki Kirgiskiej przyjęta w referendum 27 czerwca 2010 r.[2] W mieście Naryn i rejonie At-Baszyński obwodu naryńskiego stan wyjątkowy został wprowadzony 14 kwietnia 2020 r.Zdjęcie: C.C. 2.0 via Flickr______________________Jacek ZaleśnyWydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu [email protected] ID: https://orcid.org/0000-0002-8231-4454

Analiza

Dynamika kazachstańskiego konstytucjonalizmu

29.10.2020

Streszczenie: Celem analizy jest zobrazowanie i wyjaśnienie dynamiki kazachstańskiego konstytucjonalizmu. Zastosowano w niej przede wszystkim metody dogmatyczną i neoinstytucjonalną. W rozprawie dowodzi się, że dynamika przekształceń kazachstańskiego konstytucjonalizmu osadzona jest w neopatrymonialnych stosunkach społecznych i będących ich rozwinięciem neopatrymonialnych stosunkach władzy, a celem dokonywanych zmian jest zachowanie ładu ustrojowego. W tej perspektywie badawczej należy wyjaśniać aksjologię kazachstańskiego konstytucjonalizmu oraz przyjęte mechanizmy rządzenia. Ona też uzasadnia, dlaczego wraz z tzw. końcem ery prezydenta N. Nazarbajewa ma miejsce demontaż mechanizmów rządzenia właściwych dla monarchicznego prezydencjalizmu i aplikowanie rozwiązań ustrojowych typowych dla systemu prezydencko-parlamentarnego. W pracy stawia się tezę, że jest to spowodowane tym, że monarchiczny prezydent nie dochował się następcy godnego kontynuować i rozwijać dzieło budowy suwerennego Kazachstanu. W związku z powyższym, zmianie ulegają mechanizmy działania, aby to samo dzieło budować z wykorzystaniem innych środków. Jednocześnie minimalizuje się ryzyko, że następca monarchicznego prezydenta nie podoła stawianym wyzwaniom, czego negatywne konsekwencje byłyby dokuczliwe dla dużych grup społecznych.Słowa kluczowe: Republika Kazachstan, konstytucjonalizm, Nursułtan Nazarbajew, prezydent, sukcesja władzyAbstract: The purpose of the analysis is to illustrate and explain the dynamics of the Kazakh constitutionalism. The dogmatic and neo-institutional methods are mostly used. It is proved in the paper that the dynamics of transformations of the Kazakh constitutionalism is rooted in neo-patrimonial social relations and neo-patrimonial relations of the power developing from the former. It is in this research perspective that the axiology of the Kazakh constitutionalism and the adopted governing mechanisms should be explained. It is also explained why together with the so-called end of the era of president N. Nazarbayev dismantling of the governing mechanisms characteristic of the monarchic presidential system and the application of political solutions characteristic of the presidential-parliamentary system take place. A thesis is put that this is caused by the fact that the monarchic president did not raise a successor worthy of continuing and developing the work of building sovereign Kazakhstan. Consequently, the mechanisms of action are changed with the aim of creating the same work using different means. At the same time, the risk is minimized that the successor of the monarchic president will not cope with the challenges. The negative consequences of this would be burdensome for big social groups.Key words: Republic of Kazakhstan, constitutionalism, Nursultan Nazarbayev, president, succession of powerWprowadzenieDynamika kazachstańskiego konstytucjonalizmu w istotnym zakresie, szerszym niż w wielu innych współczesnych państwach, uwarunkowana jest czynnikami endogenicznymi. Są nimi wielowiekowe i utrwalone w świadomości społecznej tradycje ustrojowe, obejmujące tak ustrój polityczny, jak również ustrój społeczny narodów Kazachstanu [Szymanek 2014: 397]. Nie straciły one na znaczeniu ani po włączeniu Chanatu Kazachskiego (1847 r.) w skład Imperium Rosyjskiego ani też w okresie radzieckim. Dla akomodacji dawnego Chanatu Kazachskiego w ramach Rosji Radzieckiej kluczowe były lata 1917-1920 [Bodio, Mołdawa 2007: 37]. Wówczas doszło konfrontacji dwóch tendencji ustrojowych. Z jednej strony była nią, artykułowana i urzeczywistniana przez lokalne elity polityczne, (wyrażana w formie autonomii) samodzielność ustrojowa realizowana w ramach Rosji Radzieckiej, silnie zakorzeniona w tradycjach konstytucjonalizmu kazachskiego. Z drugiej zaś strony miała miejsce próba implementacji radzieckich wzorców ustrojowych (których nośnikiem prawnym była Konstytucja RFSRR z 10 lipca 1918 r., a faktycznym – bolszewicki terror), oderwanych od rodzimych tradycji ustrojowych i będących ich zaprzeczeniem. Ona okazała się skuteczna i ostatecznie 6 października 1920 r. doszło do proklamowania Kirgiskiej (Kazachskiej)[1] Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej [Pogłódek 2017: 160]. System instytucjonalny Republiki został zbudowany na podobieństwo rozwiązań prawnych obowiązujących w Rosji Radzieckiej. W okresie radzieckim, podobnie jak w przypadku innych republik radzieckich, dynamika konstytucjonalizmu kazachstańskiego była pochodną konstytucjonalizmu związkowego. I tak, po uchwaleniu w 1925 r. konstytucji Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, w 1926 r. miało miejsce uchwalenie konstytucji Kazachskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Reakcją na przyjęcie w 1936 r. nowej konstytucji związkowej było uchwalenie w 1937 r. konstytucji Kazachskiej SRR, a konstytucji z 1977 r. – konstytucji w 1978 r. Z tego też powodu w doktrynie zaznacza się, że co do istoty, fazy rozwoju konstytucjonalizmu kazachskiego okresu radzieckiego odpowiadały fazom rozwoju konstytucjonalizmu ogólnoradzieckiemu [Szymanek 2013: 35].Cechą specyficzną kazachstańskiego konstytucjonalizmu jest znaczenie w nim prawa zwyczajowego. W szerokim zakresie kształtuje ono stosunki rodzinne, rodowe i etniczne, istniejące więzi społeczne. Z nimi z kolei wiążą się patronalno-klientelistyczne stosunki władzy politycznej, w swej istocie podobne do stosunków społecznych charakterystycznych dla monarchii patrymonialnych [Czachor 2015; Załęski 2010: 219]. Mają one bezpośrednie przełożenie na stosunki publiczne, zakresowo bardziej intensywne niż przepisy prawa stanowionego odnoszące się do tych zagadnień [Mallinson 2019: 11]. W okresie radzieckim dochodziło do wpisywania instytucji władzy politycznej w logikę tradycyjnej rywalizacji klanowej. Przykładowo, zgodnie z niepisanym prawem, w Kazachskiej SRR było praktyką, że urząd pierwszego sekretarza republikańskiej partii komunistycznej piastował przedstawiciel Starszego Żuzu, przewodniczącego Rady Ministrów – Średniego Żuzu, a Przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej – Młodszego Żuzu [Amrekulov 2000: 35]. Także współcześnie w Kazachstanie prawo zwyczajowe w niebagatelnym zakresie kształtuje wzorce powinnego zachowania uczestników stosunków społecznych, w tym również stosunków prawnych.Skuteczność obowiązywania prawa zwyczajowego i obcość względem niego prawa radzieckiego sprawiły, że w okresie radzieckim obok formalnie obowiązującego prawa radzieckiego materialnie obowiązywały regulacje prawa zwyczajowego, będące wyraz tego, co rodzime, co właściwe dla narodów Kazachstanu, co wyznacza ich tożsamość. Władzy radzieckiej nie udało się jej zniszczyć. Nie straciły one na znaczeniu również wskutek masowych przesiedleń na terytorium Kazachstanu powodujących, że narody tytularne Kazachstanu stały się narodami mniejszościowymi. Wyrazem adekwatności zachodzących stosunków społecznych dla narodów Kazachstanu było ich przetrwanie, pomimo podejmowanych prób wykorzenienia, przez okres wchodzenia Kazachstanu (w charakterze republiki autonomicznej) w skład ZSRR. Proces ujednolicania, jako typowy dla państwa związkowego, w którym prawo podejmowane na szczeblu federalnym promieniuje na stosunki prawne zachodzące w jego częściach składowych, w którym dochodzi do aktywności, interakcji obejmujących mieszkańców różnych części składowych państwa (np. poprzez służbę wojskową czy programy nauczania), nie doprowadził do zniesienia kazachstańskich odrębności społecznych [Agayev 2015: 57 i nast.]. Kazachstańska kultura prawna i polityczna zachowały ważne różnice w stosunku do radzieckiej kultury prawnej i politycznej, w szczególności – w istotnym zakresie uwzględnia wzorce powinnego zachowania wynikające z prawa zwyczajowego.Demontaż kazachstańskiego konstytucjonalizmu okresu radzieckiegoPogłębiająca się w drugiej połowie lat 80. XX w. dekompozycja ZSRR, podobnie jak w innych republikach radzieckich, została odnotowana również w Kazachskiej SRR. Wpłynęła na rozwinięcie rodzimej refleksji na temat rozwoju ustrojowego Republiki, na uwypuklenie w niej potrzeby wypracowywania własnych rozwiązań ustrojowych. Nie mniej ważne były roszady personalne, tworzące nowe patronackie zależności. Uruchomiła je śmierć sekretarza generalnego partii komunistycznej Leonida I. Breżniewa i objęcie tej funkcji kolejno przez Jurija W. Andropowa, Konstantina U. Czernienkę, a intensyfikacja zmian personalnych nastąpiła w okresie przywództwa radzieckiego Michaiła S. Gorbaczowa. M. Gorbaczow, chcąc złamać etniczne zależności elit politycznych Kazachskiej SRR, pierwszym sekretarzem kazachskiej partii komunistycznej uczynił Rosjanina Gennadiego W. Kolbina. Nominacja ta wywołała masowe, siłowo stłumione, protesty społeczne, co uwypukliło odmienności zachodzące między ZSRR a Kazachskiej SRR. Jak pisał N. Nazarbajew, wydarzenia z grudnia 1986 r. były pierwszym protestem Kazachów przeciwko totalitaryzmowi i początkiem jego agonii [Nazarbajew 1996: 37]. Od tego czasu opozycja orientowała się narodowo, a drugorzędne znaczenie miały dla niej wartości demokratyczne [Igbayev 2010: 57; Shkel' 2015: 235]. W takich okolicznościach w 1989 r. M. Gorbaczow na sekretarza generalnego kazachskiej partii komunistycznej wyznaczył Nursułtana S. Nazarbajewa. Innymi słowy, zachodzące zmiany miały charakter tak strukturalny, jak i personalny. Procesowi dekompozycji ZSRR towarzyszył proces tożsamościowej konsolidacji Kazachskiej SRR, a zmianom przywództwa politycznego ZSRR odpowiadały rozległe zmiany klientelistyczne.W doktrynie okres 1986-1991 przyjmuje się za pierwszy etap procesu transformacji systemu politycznego w Kazachstanie. Był on związany z osłabieniem radzieckiego modelu władzy i ustanawianiem nowych instytucji politycznych. W tych latach nabrały ostrości pierwsze symptomy rozpadu radzieckiego reżimu, które w 1991 r. doprowadziły do jego całkowitego upadku [Igbayev 2010: 45]. Miała miejsce erupcja tworzenia organizacji społecznych. W latach 1989-1990 powstało ich około stu. Niezależnie od odmienności wyrażanych wartości politycznych, znakomita ich część propagowała wzmocnienie samodzielności Kazachskiej SRR kosztem ograniczenia wpływu władz związkowych na procesy zachodzące w Republice.22 września 1989 r. doszło do zmiany konstytucji Kazachskiej SRR. Rozpoczynała ona proces zmian konstytucyjnych wzmacniających samodzielność w działaniu republikańskich elit politycznych i wybijanie się ich na niezależność względem centrum federalnego. Dokonując zmian w zakresie regulacji wyborczych nowelizacja z 1989 r. rozpoczynała demontaż przewodniej roli partii komunistycznej oraz wprowadziła elementy konkurencyjności w wyborach do Rady Najwyższej Kazachskiej SRR i innych wybieralnych organów. 25 % deputowanych rad różnych szczebli struktury organizacyjnej państwa miało być wybieranych bezpośrednio przez partie polityczne, organizacje społeczne i inne zrzeszenia obywatelskie na ich zjazdach, plenach oraz konferencjach. Z przewodniczącego Rady Najwyższej Kazachskiej SRR uczyniono najwyższą osobę urzędową w Kazachskiej SRR, a zarazem jej przedstawiciela wewnątrz kraju oraz na arenie międzynarodowej, tworząc tym samym podwaliny pod instytucję republikańskiego prezydenta. Rozwinięcie nowelizacji konstytucyjnej z 22 września 1989 r. miało miejsce 24 kwietnia 1990 r., kiedy to doszło do utworzenia instytucji prezydenta Kazachskiej SRR. Istotne zmiany, o charakterze w znacznej mierze symbolicznym, dotyczyły demokratyzacji stosunków politycznych zachodzących w Kazachskiej SRR. Wprowadzając pluralizm partyjny znoszono tym samym monopol partii komunistycznej.O ile dotychczasowe zmiany konstytucyjne podmywały ustrojowe paradygmaty Związku Radzieckiego, ale zarazem nie kwestionowały pozycji ustrojowej Kazachskiej SRR jako części składowej ZSRR, jednostki organizacyjnej podporządkowanej władzy związkowej, o tyle, z punktu widzenia podmiotowości politycznej Kazachskiej SRR, to, co kluczowe nastąpiło 25 października 1990 r. [Bisztyga 2014: 43]. Doszło wówczas do przyjęcia «Deklaracji o państwowej suwerenności Kazachskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej». W ramach Deklaracji proklamowano suwerenność państwową Kazachskiej SRR. Jako państwo suwerenne Kazachska SRR deklarowała swoją dobrowolną, i opartą na zasadzie równości, przynależność do ZSRR. Wyrażono w niej również konieczność uchwalenia nowej, republikańskiej, konstytucji. Polityczna dekompozycja ZSRR sprawiła, że władze związkowe nie dysponowały ani środkami politycznymi ani środkami innego rodzaju, umożliwiającymi zablokowanie procesu usamodzielniania się Kazachskiej SRR w ramach ZSRR, a kiedy już proces ten nastąpił, aby przywrócić stan ex ante. Władze radzieckie nie tylko, że nie dysponowały takim instrumentarium, ale proces konstytucyjnego usamodzielniania się Kazachskiej SRR dotychczas zachodzący na poziomie republikańskim, w 1991 r. został wzmocniony na poziomie federalnym. 8 grudnia 1991 r. zostało podjęte porozumienie w sprawie ustania państwowości ZSRR. Tym samym doszło do zakończenia funkcjonowania Kazachstanu jako części składowej państwa związkowego (ZSRR). Symbolicznym wyrazem tego zdarzenia była dokonana dwa dni później – 10 grudnia 1991 r. – zmiana nazwy Kazachskiej SRR na Republikę Kazachstan, a 16 grudnia 1991 r. podjęta została ustawa konstytucyjna o państwowej niezależności Republiki Kazachstan. Na płaszczyźnie ustrojowej oznaczało to, że wraz z formalnym zakończeniem kazachskiego konstytucjonalizmu realizowanego w ramach ZSRR, w konstytucjonalizmie kazachstańskim nastąpiło otwarcie jego nowego etapu – etapu suwerenności, suwerenności urzeczywistnianej w ramach niepodległego państwa – Republiki Kazachstan.Proklamowanie niepodległości Republiki Kazachstan otworzyło okres przejściowy, sensu stricto poradziecki, konstytucjonalizmu niepodległego Kazachstanu [Mukhamedzhanov 2007: 129]. Jego kluczowym wyzwaniem (mającym egzystencjalny charakter) było, aby proklamowanie niepodległości znalazło swoją kontynuację i rozwinięcie w utworzeniu państwa niepodległego i suwerennego, co – biorąc pod uwagę okoliczności faktyczne – nie było łatwym procesem [Alibekov 2016: 38]. Jak wskazuje V. A. Malinovskiy, do 1993 r. główne zmiany ustrojowe miały na celu nie tyle stworzenie nowego systemu, ile zniszczenie istniejącego [Malinovskiy 2004: 19]. Zarazem jednak, z odrzuceniem tego, co radzieckie, nieuchronnie wiązała się konieczność wypracowania ram prawnych nowego modelu zarządzania państwem [Aubakirova 2017: 163]. W warunkach państwa poradzieckiego było to nietuzinkowe zadanie. Trudność wyrażała się także ograniczonym zakresem wzorców ustrojowych, które nadawałyby się do efektywnej recepcji. Wiązało się to z faktem, że podobny proces budowania ustroju państwa zachodził także w innych poradzieckich państwach regionu, co samo w sobie nie sprzyjało poszukiwania u nich sprawdzonych i pożądanych rozwiązań ustrojowych. Z kolei instytucje ustrojowe państw spoza regionu, jako stosowane w innych uwarunkowaniach socjopolitycznych, najczęściej były nieprzydatne. Oznaczało to, że wypracowanie skutecznych mechanizmów ustrojowych, sprzyjających konsolidacji i stabilności ustrojowej, musi być wynikiem przede wszystkim samodzielnie przeprowadzonej refleksji kazachstańskich elit politycznych, ich przekonań o ustroju najbardziej właściwym dla narodów Kazachstanu.Co do istoty, w wymiarze konstytucyjnym demontaż radzieckiej spuścizny ustrojowej zakończył się w 1993 r., tj. uchwaleniem konstytucji niepodległego Kazachstanu, będącej wyrazem rodzimych wyobrażeń o pożądanym ustroju państwa, a zarazem uwarunkowań politycznych, w ramach których były one artykułowane i konceptualizowane. Po nim nastąpił krótki okres sporu o model władzy (1993-1995) i czasu konsolidowania władzy w urzędzie prezydenta, tj. do roku 2000. Lata 2000 – 2007 to okres, który można określić mianem konstytucjonalizmu skonsolidowanego, funkcjonującego w ustrojowo pożądanej formie. Z kolei od 2007 r. postępuje proces przygotowywania konstytucjonalizmu kazachstańskiego do tzw. ery postnazarbajewowej.W okresie przejściowym obowiązywała konstytucja Kazachskiej SRR, oparta na typowo radzieckich wartościach politycznych, a w zakresie systemu rządów akcentująca znaczenie ustrojowe Rady Najwyższej jako emanacji woli suwerena. Jednocześnie, w radziecki system rad, z Radą Najwyższą stojącą na czele systemu organów władzy publicznej, od 1990 r. wmontowana była instytucja prezydenta Kazachskiej SRR. W nowo tworzonym państwie, w rozchwianym rozpadem ZSRR (i związaną z tym niepewnością) środowisku międzynarodowym, nabierała ona na znaczeniu. Prezydent stawał się faktycznym integratorem i stabilizatorem zachodzących w państwie stosunków społecznych oraz gospodarczych, podmiotem, który – w odróżnieniu od skostniałej Rady Najwyższej [Załęski 2010: 199] – podejmował działania polityczne tak w ramach wewnątrzpaństwowych, jak i zewnętrznych stosunków. Z aktywnością polityczną prezydenta szedł w parze wzrost jego znaczenia politycznego, ale także społecznej akceptacji. Pożądane przywództwo polityczne wiązało się z neopatrymonialnym charakterem więzi społecznych. W przestrzeni eurazjatyckiej tradycyjnie władza jest personifikowana [Aubakirova 2017: 255]. Jak podnosi się w doktrynie, dla narodów Kazachstanu właściwą formą rządów jest nie republika, ale konstytucyjna bądź liberalna monarchia. Republika nie może zabezpieczyć głównego zadania państwa w postaci utrzymania stabilności państwa. Alternatywnym, bardziej pożądanym modelem zarządzania państwem, jest swego rodzaju monarchia demokratyczna, odnosząca sukcesy w budowaniu stabilnych struktur państwa [Mukhamedzhanov 2007: 58]. Taką też funkcję w ustroju państwa, pielęgnującą neopatrymonialne dziedzictwo narodów Kazachstanu, widział dla siebie N. Nazarbajew.Tym samym, w systemie rządów z jednej strony funkcjonowała Rada Najwyższa jako – zgodnie z radziecką tradycją konstytucyjną – organ władzy najwyższej, a z drugiej zaś strony, w systemie rządów na znaczeniu nabierał prezydent uosabiający i symbolizujący uzyskującą suwerenność Republikę Kazachstan. Na stare, utrwalone w systemie politycznym i w świadomości politycznej dużych grup społecznych mechanizmy rządzenia nakładały się mechanizmy nowe, z nimi nie tylko nie kampatybilne, ale ustrojowo sprzeczne. Ustrojowo trudno jest zharmonizować działalność organu, który – tak jak dotychczas (z zastrzeżeniem, że po odejściu od paradygmatu partii komunistycznej to, co dotychczas było formalne nabierało cech materialnych) – ma predyspozycje do sprawowania władzy zwierzchniej w systemie organów władzy państwowej (Rada Najwyższa) z organem, który w tym systemie już odgrywa kluczowe znaczenie i ma predyspozycje do pełnienia w nim roli kierowniczej – arbitra, który harmonizuje i współorganizuje działalność innych organów władzy państwowej (prezydent) [Solozobov 2015: 20]. Stąd też, w trakcie prac najpierw nad zmianą konstytucji Kazachskiej SRR, a następnie nad przyjęciem i uchwaleniem konstytucji niepodległej Republiki Kazachstan, miał miejsce, typowy w takich okolicznościach, spor o system rządów, w tym o układ relacji między parlamentem a prezydentem i poszukiwanie modus operandi akceptowalnego przez kluczowych uczestników stosunków władzy.Z innych ważnych zagadnień, co do których nie było communis opinio w trakcie prac konstytucyjnych, wskazać należy na ustrój terytorialny państwa. Czy Kazachstan ma być państwem unitarnym czy też państwem federalnym, uwzględniającym tradycyjny podział klanowy obywateli na žuzy? Ze względów przede wszystkim asekuracyjnych stanęło na państwie unitarnym, bez jednostek autonomicznych [Zaretskiy 2019: 114]. Obawiano się dezintegracyjnego potencjału złożoności ustroju terytorialnego państwa tego, że może ona skutkować wzrostem napięć wewnętrznych, tendencji separatystycznych, w tym wzmacnianych przez podmioty zewnętrzne. Analiza procesów zachodzących w innych państwach współczesnych (jak również bezpośrednio w Kazachstanie) pokazuje, że nie były to obawy bezpodstawne. Nota bene, wyborowi unitarnego charakteru państwa do dzisiaj towarzyszy refleksja o jego ograniczoności i dysfunkcjach związanych ze skutecznością prowadzenia polityk publicznych. Stąd też motyw efektywnego ułożenia ustroju terytorialnego państwa jest przedmiotem refleksji tak naukowej, jak i urzeczywistnianej w ramach struktur organizacyjnych państwa. W jego mianowniku leży pytanie: jak można budować samorządność terytorialną państwa, niezbędną do efektywnej realizacji potrzeb obywateli, a zarazem nie ponosić ryzyka w zakresie wzrostu tendencji autonomicznych czy w inny sposób dezintegracyjnych państwa? Brak przekonującej odpowiedzi na tak postawione pytanie skutkuje ostrożnością kazachstańskiego ustawodawcy w decentralizacji zadań publicznych.W poszukiwaniu ustroju państwa właściwego dla Republiki Kazachstan28 stycznia 1993 r. miało miejsce uchwalenie przez Radę Najwyższą pierwszej konstytucji niepodległej Republiki Kazachstan. Jak akcentuje S. K. Amandykova, wyrażała ona nowe podejście do człowieka, jego wolności i praw. Głosiła ich priorytet i prawną ochronę [Amandykova 2014: 56-57]. Proklamowała ona zrównoważony społecznie ustrój państwa, biorący pod uwagę złożoność narodową, religijną i społeczną obywateli i wynikające z tego ich wolności oraz prawa. Wzgląd na zachowanie pokoju społecznego – jako swego rodzaju warunek sine qua non samego istnienia Kazachstanu – sprawiał, że akcentowano gwarancje poszanowania tradycji narodowych, kultury czy wartości duchowych kluczowych dla różnych grup społecznych. Wielość religijna narodów Kazachstanu legła u podstaw uznania, że Kazachstan jest państwem świeckim, zaś złożoność narodowa i religijna i związane z nią ryzyka dezintegracji, przesądziły o przyjęciu unitarnego ustroju terytorialnego państwa.Z punktu widzenia stabilizowania niepodległości państwa i zachodzących na jego terytorium stosunków społecznych i gospodarczych, był to akt ważny, akt utrwalający jego fundamenty ustrojowe. Nie przyniósł natomiast, bo i nie mógł, jednoznacznych rozstrzygnięć w zakresie systemu rządów. Projektowany układ stosunków władzy był wypadkową istniejącego w Kazachstanie w 1993 r. balansu sił politycznych [Kanapyanov 2018: 83]. Jako efekt bieżącego kompromisu politycznego kluczowych uczestników stosunków politycznych, system rządów wyrażał się w przyjęciu systemu rządów parlamentarno-prezydenckiego, tj. systemu, który w swych założeniach, miał dowartościowywać i parlament i prezydenta. Prezydent został zaprojektowany jako gwarant realizacji wolności i praw obywatelskich, strażnik przestrzegania Konstytucji. W zakresie mechanizmów rządzenia, za zgodą parlamentu powoływał Pierwszego Ministra Gabinetu Ministrów Kazachstanu, ministrów, ale ministrowie odpowiedzialność polityczną ponosili przed Radą Najwyższą. Z kolej parlament pozostał ustrojodawcą czyli organem nie tylko uchwalającym i zmieniającym konstytucję, ale również dokonującym interpretacji jej przepisów. Na zasadzie wyłączności realizował też funkcję ustawodawczą [Amandykova, Amandykova 2014: 1851; Toleubekov 2015: 38]. Zarządzał przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, wybierał sędziów Sądu Konstytucyjnego. Jak podkreśla R. B. Igbayev, otwarta pozostała odpowiedź na pytanie o centrum władzy w reżimie okresu przejściowego [Igbayev 2010: 84].To, co było kompromisem akceptowalnym w 1993 r. przez Radę Najwyższą i prezydenta, szybko podlegało politycznej dewaluacji, bo zmianie uległ układ sił politycznych w państwie. Tak jak na znaczeniu politycznym nabierał prezydent, to odpowiednikiem tego procesu było jednoczesne wytracanie znaczenia politycznego przez Radę Najwyższą, co skłaniało do podejmowania prób zmian w systemie rządów, a zarazem osłabiało stabilizujące znaczenie konstytucji jako ustawy zasadniczej. Z punktu widzenia prezydenta, w zakresie mechanizmów rządzenia w szybkim tempie stawała się ona aktem niespójnym wewnętrznie, archaicznym, odstającym od ustrojowych potrzeb państwa i jako taki wymagającym korekty. Niedostatki i wewnętrzne niespójności konstytucji z 1993 r. wraz z upływem czasu coraz bardziej negatywnie oddziaływały na kształtowane przez nią stosunki władzy [Amandykova 2014: 73]. Miało to miejsce w sytuacji narastającego sporu politycznego między prezydentem i Radą Najwyższą dotyczącego realizowanych polityk publicznych, w tym niezbędnych zmian gospodarczych i społecznych. Dodatkowo, w prezydencie N. Nazarbajewie ugruntowywało się przekonanie, że samo rozdzielenie funkcji państwa to za mało dla zachowania stabilności ustrojowej państwa o sprawnej realizacji jego potrzeb. Z rozdzieleniem funkcji musi łączyć się ich koordynacja, ucieranie racji. Innymi słowy, w system rządzenia musi być wmontowana władza harmonizująca działalność organów władzy publicznej, rozwiązująca powstające, co nieuniknione i oczywiste, spory i konflikty. W opinii N. Nazarbajewa taką funkcję w procesach decyzyjnych państwa powinien pełnić prezydent [Nazarbajew 2006: 62].Na rozwój konstytucjonalizmu kazachskiego wpływ wywierały zmiany ustrojowe zachodzące w Rosji i innych państwach poradzieckich. I tak, rozpędzenie przez B. Jelcyna Rady Najwyższej i rozwiązanie w ten sposób dylematu dwuwładzy w Federacji Rosyjskiej, skłaniało do rozwagi deputowanych do kazachstańskiej Rady Najwyższej. Z kolei wojna domowa w Tadżykistanie uzmysławiała, jak bardzo katastrofalne dla państwa mogą być konsekwencje sporów politycznych. Do korekty relacji władzy, jeszcze nie konstytucyjnej, ale o ustrojowym znaczeniu, doszło już 10 grudnia 1993 r., kiedy to (w związku z samorozwiązaniem Rady Najwyższej) uchwalono ustawę o tymczasowym delegowaniu Prezydentowi Republiki Kazachstan i szefom administracji terenowej dodatkowych pełnomocnictw. Chociaż nie miała ona rangi konstytucji, tym niemniej rozszerzała kompetencje prezydenta, nadając mu uprawnienia prawotwórcze o charakterze ustawodawczym. Oprócz tego prezydent uzyskał prawo samodzielnego zarządzania referendum ogólnopaństwowego, powoływania i odwoływania Pierwszego Ministra Gabinetu Ministrów Kazachstanu, ministrów, powoływania sędziów Sądu Najwyższego i Sądu Konstytucyjnego czy wprowadzania stanu nadzwyczajnego. Z tego powodu w literaturze ustawa ta jest traktowana jako sui generis ustawa konstytucyjna [Szymanek 2013: 42].Do przełomowego wydarzenia prawnego, które przesądziło o faktycznym układzie stosunków władzy, doszło w 1995 r. Co specyficzne, chociaż nie miało ono charakteru konstytucyjnego, to wywołało skutki o charakterze konstytucyjnym. Mimo że nie miało charakteru normatywnego, a orzeczniczy, to wywołało następstwa porównywalne z rewizją konstytucji. Otóż 6 marca 1995 r. Sąd Konstytucyjny orzekł, że wybory do parlamentu zostały przeprowadzone wadliwie (ze względu na naruszenie normy przedstawicielstwa, przez co doszło do naruszenia materialnej równości prawa wyborczego) i że jest to wadliwość, którą można konwalidować wyłącznie poprzez rozwiązanie parlamentu i przeprowadzenie nowych wyborów parlamentarnych. Dodatkowo, 11 marca 1995 r. Sąd Konstytucyjny potwierdził obowiązywanie ustawy z 10 grudnia 1993 r. o tymczasowym delegowaniu Prezydentowi Republiki Kazachstan i szefom administracji terenowej dodatkowych pełnomocnictw. Rozwiązaniu Rady Najwyższej towarzyszyły działania nawiązujące do sposobu potraktowania rosyjskiej Rady Najwyższej przez B. Jelcyna w 1993 r.: odcięcie w jej siedzibie prądu, wody i łączności telefonicznej. Dla deputowanych do Rady Najwyższej było oczywiste, że prezydent N. Nazarbajew, podobnie jak B. Jelcyn w Federacji Rosyjskiej, nie dopuści do ryzyka dwuwładzy, a w razie takiego zagrożenia, podejmie stosowne środki działania. Sprawiło to, że deputowani do Rady Najwyższej, mimo że w swej większości nie podzielali racji zawartych w wyroku Sądu Konstytucyjnego, to podporządkowali mu się.Z jednej zatem strony – poprzez rozwiązanie – parlament utracił zdolność realizowania swojej funkcji prymarnej, czyli funkcji ustawodawczej, z drugiej zaś strony, potwierdzeniu uległo prezydenckie prawo wydawania aktów o charakterze ustawodawczym. O ile jednak pierwotnie, w 1993 r., zostało ono zaprojektowane jako kompetencja prezydencka uzupełniająca realizację funkcji ustawodawczej przez parlament, o tyle – wskutek wejścia w życie wyroku Sądu Konstytucyjnego – nabrało ono cech podstawowego regulatora stosunków prawnych. W praktyce, w 1995 r., prezydent – zachowując status władzy wykonawczej – stał się również wyłącznym ustawodawcą. Taki stan faktyczny obowiązywał przez ponad pół roku (marzec-grudzień 1995 r.), do czasu przeprowadzenia wyborów parlamentarnych i zebrania się parlamentu. Był to okres, w którym przesądzona została supremacja prezydenta w systemie rządów i utrwalone jego przywództwo państwowe. Doszło do ukształtowania mechanizmów rządzenia, które stały się charakterystyczne dla współczesnego Kazachstanu [Bodio, Mołdawa 2007: 78].Kolejne przedsięwzięcia konstytucyjne jedynie konsolidowały i utrwalały to przywództwo, rozszerzały i pogłębiały jego zakres, porządkowały system instrumentów prawnych wykorzystywanych przez prezydenta i dostosowywały je do zmieniających się potrzeb państwa. Nie zmieniały natomiast filarów władzy, bo te zostały utrwalone właśnie w 1995 r. wskutek wyroku Sądu Konstytucyjnego i podjętych w jego następstwie działań prezydenta.Prezydenckie dekrety (co nie miało umocowania w konstytucji z 1993 r.) wywierały konsekwencje nie tylko ustawodawcze, ale także konstytucyjne. Na podstawie prezydenckiego dekretu 29 kwietnia 1995 r. zostało przeprowadzone referendum ogólnonarodowe w sprawie wotum zaufania dla prezydenta i przedłużenia jego kadencji do 2000 r. W trybie przewidzianym przez inny prezydencki dekret (co nie miało umocowania w konstytucji z 1993 r., która nie przewidywała referendum konstytucyjnego) przygotowany został i poddany 30 sierpnia 1995 r. pod referendum ogólnonarodowe i zaaprobowany przez obywateli, projekt nowej konstytucji. Zgodnie z oficjalnie ogłoszonymi wynikami referendum, wzięło w nim udział 90,58 % uprawnionych do głosowania, z których 89,14 % poparło projekt nowej konstytucji. Niezależnie od problematyczności prawnych podstaw przeprowadzenia referendum konstytucyjnego, nie bez znaczenia dla mocy obowiązywania konstytucji z 1995 r. jest jej społeczne zakotwiczenie, zaakceptowanie przez suwerena. Swoim masowym uczestnictwem w referendum i podobnie masowym poparciem dla przedłożonego projektu, suweren (jako władza pierwotna i najwyższa w Republice Kazachstan) dokonał sanacji wad proceduralnych, które miały miejsce w ramach przygotowywania projektu konstytucji. Suweren zgodził się, aby w tym trybie przygotowany projekt konstytucji stał się obowiązującą konstytucją. Od tej pory to z woli suwerena, a nie prezydenta N. Nazarbajewa, akt ten stał się obowiązującym prawem najwyższym Republiki Kazachstan.Konsolidacja ustrojowaW zakresie wartości konstytucja z 1995 r. bazowała na rozwiązaniach prawnych zaakceptowanych w konstytucji z 1993 r. [Nurgazinov, Zhanuzakova 2020: 17] i w znacznym zakresie nawiązujących do systemu wartości Rady Europy. Potwierdzała unitarny charakter państwa i wzmacniała go zakazem zmiany [Zhunuskanov, Verba 2017: 90]. Utrwalała świecki charakter państwa, czy zakaz wzniecania konfliktów na tle rodowym. Natomiast odnośnie systemu rządów konserwowała system prezydencjalny z prezydentem jako najwyższą osobą urzędową w państwie, określającą podstawowe kierunki polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa i pełniącą funkcję kluczową z punktu widzenia egzystencji państwa – funkcję gwaranta ciągłości państwa [Zaleśny 2018]. Prezydent gwarantował i symbolizował jedność narodową. Urzeczywistniając jedność narodową, obowiązany został do koordynowania i harmonizowania działalności innych organów władzy publicznej [Kubeyev 1998: 133; Malinovskiy 2005: 8]. W ten sposób powiązano mechanizmy rządzenia z ich ratio w postaci realizacji dobra obywateli Kazachstanu. Podział władzy nie jest wartością samą w sobie, ale mechanizmem mającym działać na rzecz maksymalnie szerokiego urzeczywistniania wolności i praw człowieka. Aby nie dochodziło w nim do zaburzeń, walk o nadrzędność względem innych uczestników stosunków politycznych, które są destrukcyjne dla realizacji polityk publicznych, wprowadzono harmonizującą oraz koordynującą funkcję prezydenta. Poprzez nią łagodzi się negatywne następstwa partykularyzmów, sporów o władzę, jak również związane z nią prestiż oraz zasoby publiczne. Uczestnicy stosunków władzy wiedzą, że funkcjonuje organ powołany do bieżącej weryfikacji ich aktywności, który może ją ocenić negatywnie i poddać rozliczalności. Ta świadomość politycznych uwarunkowań prowadzonej działalności ma przełożenie na podejmowane formy działania. Sprzyja unikaniu eksponowania w przestrzeni publicznej własnych ambicji, jałowych sporów dotyczących trzeciorzędnych zagadnień, racji cząstkowych przeciwstawianych innym racjom cząstkowym czy powszechnym, czyli tego wszystkiego, co kojarzymy ze współczesną demokracją [Brennan: 2017].Ustanawiono dwuizbowy Parlament (Mażylis i Senat). Siedmiu członków izby drugiej parlamentu wyznaczał prezydent, a pozostałych czterdziestu wybierano w wyborach pośrednich, przez regionalne organy przedstawicielskie, co było wyrazem uznania faktycznego znaczenia regionalnych elit władzy i ich politycznych aspiracji [Shkel' 2015: 241]. Ograniczono funkcję ustawodawczą parlamentu. W przypadkach przewidzianych w konstytucji, prezydent kompetentny był wydawać nie tylko rozporządzenia z mocą ustawy (w razie nie rozpatrzenia przez izby parlamentarne prezydenckiego pilnego projektu ustawy w ciągu miesiąca od jego wniesienia), ale także (za zgodą co najmniej 2/3 deputowanych każdej z izb przez nie dłużej niż rok) mógł stanowić ustawy. W szerokim zakresie wpływał na funkcjonowanie izb parlamentarnych. Mógł je rozwiązać w przypadku wyrażenia wotum nieufności rządowi, dwukrotnej odmowy powołania Pierwszego Ministra Republiki Kazachstan, ale też – co podkreślało istotę prezydenckiego arbitrażu – w przypadku kryzysu politycznego wynikającego z niemożliwych do przezwyciężenia różnic między izbami Parlamentu lub Parlamentem a innymi gałęziami władzy państwowej. Parlament nie mógł zostać rozwiązany w czasie trwania stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy kadencji Prezydenta, jak również w ciągu roku od dnia poprzedniego rozwiązania Parlamentu.Konstruowanie prezydencjalnego systemu rządów nie było refleksem abstrakcyjnie wprowadzonego systemu rządów, zdaniem prawodawcy, w warunkach kazachstańskich bardziej optymalnego względem innych. Ściśle było skorelowane z osobą Nursułtana Nazarbajewa – pierwszego prezydenta niepodległej Republiki Kazachstan. Podporządkowane było utrwalaniu jego przywództwa państwowego. Z tego też powodu nie tylko rozszerzaniu ulegały środki działania prezydenta, ale jednocześnie modyfikacji poddawano reguły piastowania urzędu prezydenta tak, aby – z jednej strony – mogły być one do spełnienia przez N. Nazarbajewa, a z drugiej strony, aby eliminowały innych kandydatów na urząd prezydenta Kazachstanu. Tak też 7 października 1998 r. Parlament uchwalił szerokie zmiany systemu rządów. Zniesiona została górna granica wieku kandydata na urząd prezydenta (do tej pory wynosiła ona 65 lat), z 5 do 7 lat wydłużono kadencję prezydenta. Uchylono wymóg partycypowania w wyborach prezydenckich co najmniej 50 % uprawnionych do głosowania, jako warunek formalny wiążącego charakteru wyborów. Przedłużono kadencję senatorów z 4 do 5 lat i deputowanych do Mażylis z 5 do 6 lat. Deputowanych do Mażylisu miano wybierać w jednomandatowych okręgach wyborczych, a dodatkowych 10 deputowanych miano wybierać z list partyjnych. Parlament otrzymał prawo inicjatywy konstytucyjnej, skorzystanie z której wymagało poparcia co najmniej 4/5 ustawowej liczby deputowanych.20 lipca 2000 r. parlament uchwalił ustawę o Pierwszym Prezydencie Republiki Kazachstan. Przyznawała ona N. Nazarbajewowi (na wzór B. Jelcyna w Federacji Rosyjskiej) dożywotni immunitet nieodpowiedzialności za działalność podjętą w trakcie piastowania urzędu prezydenta. W konstytucjonalizmie kazachstańskim jest to okres konsolidacji systemu politycznego, jego utrwalenia w pożądanej formie, co znalazło potwierdzenie w kolejnych cyklach wyborczych [Igbayev 2010: 125-126].Demontaż ustroju skonsolidowanego wywołany problemem sukcesyjnymTak jak ze względu na konieczność stabilizowania systemu politycznego państwa system rządów sukcesywnie ulegał prezydencjalizacji, tak też ze – względu na tę samą okoliczność – zaczęto wzmacniać w nim instytucje demokratyczne. Dokonywane przeobrażenia mają umocowanie w zdarzeniach behawioralnych, w konieczności wypracowania stabilnych mechanizmów sukcesji władzy po procesie, który wcześniej bądź później, ale nieodzownie nastąpi, czyli utracie przez N. Nazarbajewa (ze względu na upadek na siłach) faktycznej zdolności do działania. Z nagłym odejściem Pierwszego Prezydenta Republiki Kazachstan mogłoby wiązać się ryzyko walki o schedę po nim, ryzyko negatywnie oddziałujące na stabilność nie tylko systemu politycznego państwa, ale zarazem także systemu społecznego i gospodarczego. Nie bez znaczenia było także obalenie i swego rodzaju banicja prezydenta A. Akajewa z sąsiedniego Kirgistanu oraz próba wywołania powstania w Uzbekistanie. Stąd też działania wyprzedzające ze strony prezydenta N. Nazarbajewa i przygotowujące Republikę Kazachstan na okres po złożeniu urzędu przez Pierwszego Prezydenta Republiki Kazachstan. Ich rozległe podjęcie w 2007 r. wyznaczyło kolejny okres w rozwoju konstytucjonalizmu kazachstańskiego – okres akomodacji ustroju państwa do okresu po zakończeniu przywództwa państwowego N. Nazarbajewa.Podejmowane od 2007 r. środki działania są wyrazem rzeczowej konstatacji, że prezydentowi N. Nazarbajewowi nie udało się wypracować mechanizmów sukcesji władzy w pełnej rozciągłości wykorzystujących posiadanych przez niego kompetencji. Inaczej niż na przykład w Azerbejdżanie (po ustąpieniu prezydenta H. Alijewa), nie udało się wprowadzić na urząd prezydenta osoby tego formatu, politycznej przenikliwości i społecznego zaufania, co N. Nazarbajew osoby, która potrafiłaby twórczo wykorzystać posiadane kompetencje dla utrwalania przywództwa regionalnego Kazachstanu, modernizacji państwa i rozwoju bogactwa dużych grup społecznych. Deficyt sukcesora adekwatnego do stojących przed państwem wyzwań, połączony z troską o stabilną przyszłość państwa, skłonił prezydenta N. Nazarbajewa do podjęcia procesu nazywanego „tranzytem władzy” [Malashenko 2013] i polegającego na akceptacji ryzyka demokratyzacji stosunków politycznych. Analiza sukcesji przywództwa państwowego w innych państwach współczesnych nakazywała stwierdzić ryzyko walki o przywództwo państwowe po zakończeniu przywództwa państwowego N. Nazarbajewa, ryzyko związanych z tym konfliktów w systemie politycznym państwa, napięć wywołujących destrukcyjny wpływ na stosunki społeczne, gospodarcze, kulturowe czy religijne. Nie bez znaczenia było też ryzyko wzmacniania tych napięć przez czynniki zewnętrzne, dążące do rozszerzenia swojego wpływu na procesy decyzyjne podejmowane w Kazachstanie i jego dotyczące.Stąd też refleksja prezydenta N. Nazarbajewa o podjęciu eksperymentu demokratycznego. Dekomponując prezydenckie centrum zarządzania państwowego, angażując w procesy decyzyjne różne organy władzy publicznej oraz organizacje społeczne, osłabia się sterowność zarządzania państwem, generuje ryzyko ograniczenia efektywności działania, ale zarazem minimalizuje ryzyko wystąpienia w przyszłości burzliwej walki o przejecie zasobów władzy, wzmacniającej i eksponującej podziały społeczne mogące zagrozić integralności terytorialnej państwa.Dla demokratyzacji ustroju państwa istotne znaczenie miała rewizja konstytucji przeprowadzona 21 maja 2007 r. [Gussarova 2015: 21; Heinrich 2010: 28]. Wprowadzono, kluczowe dla ochrony wolności obywateli, zatrzymanie i aresztowanie wyłącznie na podstawie wyroku sądu. Bez wyroku osoba może być zatrzymana nie dłużej niż przez 72 godziny. Karę śmierci ograniczono do przestępstw terrorystycznych skutkujących śmiercią ludzi oraz szczególnie ciężkich przestępstw dokonanych w czasie wojny. W rozległym zakresie zrewidowano ustrój organów władzy publicznej, w ramach systemu prezydencjalnego, wzmocniono kompetencyjnie parlament [Ayzeks 2008: 19; Malinovskiy 2012: 113; Mishra 2015: 216; Zhakayeva 2008: 132]. Do nowo wybranego Mażylisu rząd występuje o wotum zaufania. Tym samym, odnowienie składu politycznego izby pierwszej parlamentu skutkuje możliwością odnowienia składu politycznego gabinetu i realizowanej przez niego polityki. Rząd ponosi podwójną odpowiedzialność polityczną: zarówno przed prezydentem, jak i przed parlamentem (obiema jego izbami) [Sapargaliyev 2017: 32-33]. Zmodyfikowano system wyborczy do Mażylis z mieszanego na proporcjonalny (co samo w sobie służy rozwojowi systemu wielopartyjnego), przywrócono pięcioletnią kadencję prezydenta (z siedmioletniej). Uchylono konstytucyjny zakaz finansowania przez państwo organizacji społecznych, w tym – partii politycznych.Podjęte w 2007 r. modyfikacje ustroju państwa spełniły pokładane w nich nadzieje. Sprzyjały konserwowaniu jego stabilności i przewidywalności w sytuacji postępującego tzw. zmierzchu ery N. Nazarbajewa. Pozytywna ex post przeprowadzona ocena skutków regulacji z 2007 r. stała o u podstaw decyzji o kontynuowaniu kierunku przeprowadzanych zmian ustrojowych. W takich okolicznościach 10 marca 2017 r. doszło do kolejnej reformy konstytucyjnej. Jej rezultatem było pogłębienie demokratycznej modernizacji systemu rządów poprzez wzrost znaczenia w nim parlamentu, zwiększenie samodzielności rządu względem prezydenta, przy jednoczesnym rozszerzeniu mechanizmów sprawowanej nad nim kontroli parlamentarnej. Prezydent utracił prawo uchylania bądź zawieszania mocy obowiązywania aktów prawnych podejmowanych przez rząd lub premiera. Na rzecz parlamentu prezydent stracił posiadane kompetencje ustawodawcze. Tym samym parlament odzyskał wyłączność na realizację funkcji prymarnej każdego nowoczesnego parlamentaryzmu czyli funkcji ustawodawczej. Jak celnie zauważają T. Y. Khabriyeva i L. V. Andrichenko, w ten też sposób, pośrednio, wzmocniono przedstawicielski charakter parlamentu [T. Y. Khabriyeva, L. V. Andrichenko 2017: 142]. Przedstawicielstwo parlamentu nabrało blasku. Wyłaniany przez wieloetniczny naród kazachstański, parlament staje się faktycznym jego uosobieniem i wyrazicielem woli, co dotychczas (w systemie podziału funkcji ustawodawczej między prezydenta i parlament) nie miało miejsca, co tym samym deprecjonowało nie tylko znaczenie legislatywy w państwowym systemie decyzyjnym, ale również znaczenie wyborów parlamentarnych, sens partycypacji w nich obywateli, skoro i tak, to, co kluczowe, działo się poza parlamentem. W ramach reformy konstytucyjnej z 2017 r. dynamika konstytucjonalizmu kazachstańskiego nawiązuje do tzw. klasycznej koncepcji podziału funkcji państwa. Na nią trzeba nałożyć – kierowaną dożywotnio przez N. Nazarbajewa – Radę Bezpieczeństwa, która dopiero w 2018 r. uległa konstytucjonalizacji. Stanowi ona formalny mechanizm jego partycypacji w stosunkach władzy [Ibadildin, Pisareva 2020: 112]. Można postawić hipotezę badawczą, że wraz z zakończeniem działalności politycznej przez Lidera Narodu, Rada Bezpieczeństwa straci zdolność współkształtowania stosunków władzy, a znaczenia inne, już przewidziane konstytucyjnie, mechanizmy systemu rządów.ZakończenieReasumując przeprowadzony wywód, dynamika konstytucjonalizmu kazachstańskiego oparta jest na trzech kluczowych procesach. Pierwszy z nich to konflikt między kazachstańskimi tradycjami ustrojowymi a radzieckimi wzorcami ustrojowymi. Proces drugi to rozpadanie się radzieckich rozwiązań konstytucyjnych i jednoczesne kreowanie kazachstańskiego ustroju państwa. I proces trzeci – budowa monarchicznego prezydencjalizmu jako formy rządów sprzyjającej stabilności ustrojowej i podmiotowości międzynarodowej Republiki Kazachstan, a następnie jej demontaż uzasadniany tymi samymi wartościami konstytucyjnymi.BibliografiaAgayev G. Sh. (2015), Vnutrietnicheskaya konkurentsiya i latentnyye soobshchestva v politicheskom protsesse Kazakhstana, Moskva.Alibekov C. T. (2016), K voprosu formirovaniya pravovoy paradigmy nezavisimosti Kazakhstana, „Vestnik Instituta zakonodatel'stva RK”, № 4.Amandykova S. K. (2014), Konstitutsiya Respubliki Kazakhstan 1993 goda – pervaya Konstitutsiya suverennogo Kazakhstana, „Studia Politologiczne”, Vol. 32.Amandykova S. K., Amandykova L. K. (2014), Nekotoryye voprosy voploshcheniya printsipa razdeleniya vlastey v konstitutsionnom zakonodatel'stve Respubliki Kazakhstan, „Aktual'nyye problemy rossiyskogo prava” № 9.Amrekulov N. (2000), Zhuzy v sotsial'no-politicheskoy zhizni Kazakhstana, „Central Asia and the Caucasus”, № 3.Aubakirova I. U. (2017), Sovremennaya Yevraziyskaya kontseptsiya gosudarstvennogo upravleniya (teoretiko-pravovoye issledovaniye na materialakh Rossii i Kazakhstana), Moskva.Ayzeks R. (2008), Protsessy i rezul'taty konstitutsionnoy reformyv Kazakhstane: upravleniye nesoglasiyem, ogranicheniye riskov i konsolidatsiya vlasti, „ Tsentral'naya Aziya i Kavkaz”, № 1.Bisztyga A. (2014), Pozycja ustrojowa, organizacja i kompetencje Rady Konstytucyjnej Republiki Kazachstanu, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, Nr 2.Bodio T., Mołdawa T. (2007), Konstytucje państw Azji Centralnej. Tradycje i współczesność, WarszawaBrennan J. (2017), Against democracy, Princeton University Press.Czachor R. (2015), Postradzieckie reżimy polityczne w perspektywie neopatrymonialnej. Wstęp do badań, Wrocław.Gussarova A. 2015, The 20th Anniversary of the Constitution of the Republic of Kazakhstan: New Horizons for the Development of Country, „Central Asia’s Affairs ”, № 3.Heinrich A. (2010), The Formal Political System in Azerbaijan and Kazakhstan. A Background Study, Forschungsstelle Osteuropa Bremen Arbeitspapiere und Materialien, Bremen.Ibadildin N., Pisareva D. (2020), Central Asia in Transition: Social Contract Transformation in Nazarbayev and Post-Nazarbayev Kazakhstan, [w:] Mihr A. (red.), Transformation and Development. Studies in the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) Member States, Springer Open.Igbayev R. B. (2010), Politicheskiy rezhim v postsovetskom Kazakhstane: etapy i osobennosti transformatsii, Ufa.Kanapyanov T. (2018), Role and place of the parliament of Kazakhstan in the system of checks and balances, „Communist and Post-Communist Studies”, № 51.Khabriyeva T. Y., Andrichenko L. V. (2017), Konstitutsionnaya reforma v Respublike Kazakhstan: tendentsii i perspektivy razvitiya, „Zhurnal zarubezhnogo zakonodatel'stva i sravnitel'nogo pravovedeniya”, № 3.Kubeyev Y. K. (1998), Osnovy konstitutsionnogo stroya Respubliki Kazakhstan, Moskva.Malashenko A. (2013), Tranzit vlasti v Kazakhstanie: chto vperedi?, Moskovskiy Tsentr Karnegi.Malinovskiy V. A. (2012), LIDER: prezidentskaya vlast' v Kazakhstane na rubezhe epoch, Astana.Malinovskiy V. A. (2004), Prezident Respubliki Kazakhstan: institut, funktsii i instrumenty vlasti, Almaty.Malinovskiy V. A. (2005), Prezident Respubliki Kazakhstan i Parlament Respubliki: vzaimootnosheniya, sistema sderzhek i protivovesov, Astana.Mallinson K. (2019), Governance, [w:] Kazakhstan: Tested by Transition, Chatham House. The Royal Institute of International Affairs.Mishra M. K. (2015), State of Democracy and Constitutional Development in Contemporary Kazakhstan, [w:] Rogov I.I. (red.), Kazakhstan trend: from Totalitarianism to Democratic and Legal State (View from the Outside), Astana.Mukhamedzhanov B. A. (2007), Forma pravleniya Respubliki Kazakhstan: konstitutsionnaya model' i praktika gosudarstvennogo upravleniya, Moskva.Nazarbayev N. A. (2006), Kazakhstanskiy put', Karaganda.Nazarbayev N. A. (1996), Na poroge XXI veka, Almaty.Nurgazinov B. K., Zhanuzakova L. T. (2020), Rol’ Konstitutsii Respubliki Kazakhstan v obespechenii stabil’nosti i razvitii kazakhstanskogo obshchestva, „Vestnik Instituta zakonodatel'stva i pravovoy informatsii RK”, № 2.Pogłódek A. (2017), Referendum ogólnokrajowe w Republice Kazachstanu, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, Nr 3.Sapargaliyev G.S. (2017), Modernizatsiya Konstitutsii Respubliki Kazakhstan, „Vestnik Instituta zakonodatel'stva RK”, № 1.Shkel' S. N. (2015), Avtoritarizm v postsovetskikh gosudarstvakh Tsentral’noy Azii i Kavkaza: faktory ustoychivosti i rezhimnoy dynamiki, Ufa.Solozobov Y. (2015), Way of Kazakhstan: from the Soviet Totalitarianism to Democratic and Legal State, [w:] Rogov I.I. (red.), Kazakhstan trend: from Totalitarianism to Democratic and Legal State (View from the Outside), Astana.Szymanek J. (2014), Geneza i ewolucja konstytucjonalizmu kazachstańskiego, „Studia Politologiczne”, Vol. 33.Szymanek J. (2013), Ustrój konstytucyjny Kazachstanu, Warszawa.Toleubekov A. T. (2015), Konstitutsionno-pravovoy status Parlamenta Respubliki Kazakhstan, Moskva.Zaleśny J. (2018), Prezydent jako gwarant ciągłości państwa – mechanizmy sukcesji władzy w państwach poradzieckich, „Studia Politologiczne”, Vol. 47.Załęski P. (2010), Zmiana i stabilność systemu politycznego Kazachstanu, [w:] Zaleśny J. (red.), Zagadnienia ustrojowe państw poradzieckich, Warszawa.Zaretskiy A. M. (2019), Konstitutsionno-pravovoy status parlamentov Kazakhstana, Uzbekistana, Tadzhikistana (sravnitel’nyy aspekt), „Yevraziyskaya advokatura”, № 1.Zhakayeva L. S. (2008), Konstitutsionnyy protsess v Respublike Kazakhstan: teoretiko-pravovyye voprosy, Moskva.Zhunuskanov T. Zh., Verba D. V. (2017), Kazakhstanskaya model’ konsitutsionnogo zakonodatel’stva kak sledstviye unitarizatsii ustroystva gosudarstva, „Yuridicheskaya nauka”, № 3.[1] Do 1925 r. mieszkańców tej republiki nazywano Kirgizami.

`