Logo Thing main logo

O PORTALU

Cel i zakres tematyczny

Przemiany Ustrojowe to portal specjalizujący się w problematyce polityczno-ustrojowej. 
Na jego łamach publikowane są zarówno noty informacyjne, dotyczące wydarzeń w tym obszarze, ale również recenzowane, pogłębione opracowania, których celem jest analiza procesów, trendów, kierunków oraz praktycznych aspektów, związanych z przemianami polityczno-ustrojowymi na świecie. Ideą przewodnią Przemian Ustrojowych jest umożliwienie szybkiej komunikacji wyników badań w obszarze polityczno-ustrojowym, otwartego dostępu oraz ujęcia podejmowanych problemów z różnych perspektyw.

Przemiany Ustrojowe zostały skierowane do osób zainteresowanych naukami społecznymi,
a w szczególności naukami prawno-politycznymi. Na łamach portalu ukazywać się będą prace, które mogą zainteresować nie tylko naukowców, wykładowców akademickich i doktorantów, ale także dziennikarzy, analityków oraz wszystkie osoby zainteresowane lekturą prac, poświęconych aktualnym i istotnym problemom prawno-politycznym.

Chcemy by na Przemianach Ustrojowych Czytelnik mógł znaleźć omówienie najnowszych zmian w obszarze polityczno-ustrojowym na świecie, analizy dotyczące ustrojów państw obcych, krytyczną analizę orzecznictwa obcych sądów oraz trybunałów międzynarodowych. Nie obędzie się także bez ożywionej dyskusji o węzłowych problemach polityczno-ustrojowych współczesnego świata z udziałem uznanych Autorów.

Działy

Na portalu Przemiany Ustrojowe ukazywać się będą różnego typu prace. Pośród nich należy wyróżnić:

 1. Noty informacyjne (rapid communication) – to krótkie opracowania o objętości od 2 500 do 5 000 znaków ze spacjami, dotyczące bieżących wydarzeń w obszarze polityczno-ustrojowym. Zawartość takiego tekstu musi być ważna dla obszaru polityczno-ustrojowego w chwili zgłoszenia pracy do Przemian Ustrojowych. Prace tego typu nie będą podlegały ocenie przez recenzentów zewnętrznych ze względu na potrzebę ich szybszej publikacji.
 2. Analizy (Research paper) – są to prace, które mają charakter analizy naukowej, co oznacza, że prezentują wyniki badania naukowego, przeprowadzonego według określonej metody. Mogą także zawierać przegląd dotychczasowej literatury na dany temat, ale również wskazywać np. obszary, dotąd nieopracowane lub problematyczne (literature review). Będą one poszukiwać odpowiedzi na konkretnie sformułowane pytanie, z wykorzystaniem ścisłych kryteriów wyszukiwania, włączenia i wyłączenia publikacji, ich analizy i oceny (systematic review). Dotyczyć one będą zazwyczaj węzłowych problemów w obszarze polityczno-ustrojowym. Objętość tych prac nie może być mniejsza niż 20 000 znaków ze spacjami ale nie powinna przekraczać 70 000 znaków ze spacjami, wliczając w to przypisy dolne, wykaz bibliografii na końcu artykułu (oraz załączniki).
 3. Komentarze orzecznicze – stanowią artykuły prawnicze, zawierające oryginalne wyniki badań o charakterze analitycznym. Prace tego typu powinny dotyczyć aktualnych wyroków
  lub stanowić analizę linii orzeczniczych sądów państw obcych lub trybunałów międzynarodowych w obszarze polityczno-ustrojowym. Objętość tych prac nie powinna przekraczać 35 000 znaków ze spacjami, włączając w to przypisy dolne oraz załączniki.
  Prace tego typu poddawane są procedurze podwójnie ślepej recenzji (double blind review);
 4. Opinie (Critical assessment/perspective) - w artykule tego typu autor wyraża swoją opinię w dziedzinie, w której jest ekspertem. Tekst zostaje zwykle poparty jednoznacznymi przykładami, mającymi na celu wykazanie słuszności opinii autora. Ich objętość nie może być mniejsza niż 20 000 znaków ze spacjami ale nie powinna przekraczać 70 000 znaków ze spacjami wliczając w to przypisy dolne, wykaz bibliografii na końcu artykułu (oraz załączniki). Prace tego typu poddawane są procedurze podwójnie ślepej recenzji (double blind review);
 5. Studia Przypadków (Case Study) – prace będące analizą danego przypadku (najczęściej rzeczywistego), dające możliwość wyciągnięcia wniosków odnośnie przyczyn i rezultatów opisanego w nim przypadku, opisu zdarzenia. Objętość tego typu prac nie może być mniejsza niż 20 000 znaków ze spacjami, jednakże nie powinna przekraczać 70 000 znaków ze spacjami wliczając w to przypisy dolne, wykaz bibliografii na końcu artykułu (oraz załączniki).
  Prace tego typu poddawane są procedurze podwójnie ślepej recenzji (double blind review);
 6. Wywiady – w Przemianach Ustrojowych planujemy publikować również wywiady
  z wybitnymi naukowcami oraz praktykami, w formule wywiadu eksperckiego, stanowiącego odmianę Indywidualnego wywiadu pogłębionego IDI (IN-DEPTH-INTERVIEW). Jego cechą szczególną są założenia odnoszące się do doboru rozmówców, wykazujących się dużą wiedzą, doświadczeniem lub posiadających wyspecjalizowane kompetencje w zakresie obszaru tematycznego Przemian Ustrojowych. Wywiady te będą mieć na ogół postać wywiadów pogłębionych. Ich wspólnym mianownikiem będzie tematyka, tożsame jest także jej uszczegółowienie. Jednakże nie w każdym wywiadzie zostanie zadany zestaw tych samych (głównie otwartych) pytań, w tej samej postaci i kolejności. Nie wszystkie zagadnienia muszą zostać poruszone w rozmowie z każdym rozmówcą. Zadawane pytania będą dotyczyć nie tylko faktów lub stosunku do nich, lecz także prób ich wyjaśniania i przewidywania. Możliwe jest również ich przeprowadzenie w postaci tzw. wywiadu delfickiego, który stanowi szczególnych przypadek (podklasę) wywiadu eksperckiego. Wywiady nie są poddawane procedurze podwójnie ślepej recenzji (double blind review);

Poglądy wyrażane przez Autorów wymienionych powyżej typów utworów nie wyrażają stanowiska Wydawcy.

Wydawca

Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Polityka Open Access

Wszystkie prace opublikowane w Przemianach Ustrojowych  (bez wyjątku),
są rozpowszechniane na warunkach licencji Creative Commons 4.0 Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne Międzynarodowe (CC BY-NC 4.0), która umożliwia osobom trzecim wykorzystanie tych prac, pod warunkiem wymienienia autora dzieła oraz miejsca pierwszej publikacji w tym czasopiśmie. Ma to sprzyjać większej wymianie wiedzy na poziomie globalnym.

Autorzy/ki mają prawo do umieszczenia prac opublikowanych w Przemianach Ustrojowych
w innych miejscach (np. umieszczenia go w repozytorium swojej uczelni lub na innym nośniku zarówno elektronicznym, jak też tradycyjnym), pod warunkiem wyraźnego i jednoznacznego wskazania, że praca została opublikowana po raz pierwszy w Przemianach Ustrojowych. Szczegółowo zagadnienia te są uregulowane w umowie zawieranej z Autorem.

Przemiany Ustrojowe nie pobierają opłat od autorów/ek za przesłanie i opublikowanie ich prac.

Przemiany Ustrojowe wykorzystują sposób sporządzania odniesień bibliograficznych zgodny systemem harwardzkim.

Terminy składania prac

Przemiany Ustrojowe przyjmują i oceniają składane do publikacji prace – zgodne z zakresem tematycznym Portalu – w trybie ciągłym.

Terminy publikacji

Przemiany Ustrojowe ukazują się w trybie ciągłym. – dla zapewnienia płynnego obiegu
(ze względu na podejmowanie aktualnych tematów). Przemiany Ustrojowe zamieszczą także datę przesłania artykułu oraz dzień jego akceptacji do publikacji, na jego pierwszej stronie.

Kodeks Etyczny

Przemiany Ustrojowe posiadają własny kodeks etyczny dotyczący procesu wydawniczego,
utworzony w oparciu wytyczne Committee on Publication Ethics (COPE), dostępne na stronie:  publicationethics.org.

Poglądy wyrażane przez Autorów nie wyrażają stanowiska Wydawcy.

Wykrywanie Nierzetelności Naukowej

Przemiany Ustrojowe realizują rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w zakresie przeciwdziałania przejawom nierzetelności naukowej, w tym „ghostwriting”
i „guest authorship”. Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o osobach, a także instytucjach przyczyniających się do powstania publikacji, zarówno w zakresie merytorycznym,
jak i finansowym.

Przez „ghostwriting” rozumie się sytuację, w której ktoś wniósł istotny wkład w powstanie opracowania, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

„Guest authorship” („honorary authorship”) zachodzi wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest on wymieniony jako autor albo współautor publikacji.

W przypadku wykrycia lub zgłoszenia możliwego plagiatu lub innej nierzetelności naukowej w tekście opublikowanym, sposób postepowania jest zgodny z COPE, co jest przedstawione
na poniższym diagramie:


Wersją pierwotną (referencyjną) Przemian Ustrojowych jest wersja elektroniczna.