Logo Thing main logo

WSPÓŁPRACA

Autorzy zainteresowani opublikowaniem swoich prac w „Przemianach Ustrojowych” proszeni są o przesyłanie ich w pliku elektronicznym Word w załączniku, do wiadomości przekazanej na adres poczty elektronicznej Przemian Ustrojowych (redakcja@przemianyustrojowe.pl), zatytułowanej: „Praca do publikacji w „Przemianach Ustrojowych”.”. Osoba przesyłająca pracę w wiadomości podaje imiona i nazwiska Autora(ów) oraz typ pracy, zgodnie z wykazem podanym w zakładce „O Portalu”. Główny autor pracy jest autorem, z którym Przemiany Ustrojowe prowadzą korespondencję dotyczącą publikacji pracy w toku prac redakcyjnych.

Autorzy są zobowiązani do przygotowania swoich prac zgodnie z poniższymi wytycznymi. Mogą być przesyłane do Przemian Ustrojowych w trybie ciągłym. Wszystkie prace muszą być sporządzone w następujący sposób:

 1. Wskazanie imienia i nazwiska autora (autorów), afiliacji instytucjonalnej każdego z autorów (bez skrótów) oraz państwo, adres poczty elektronicznej i ORCID;
 2. Zastosowanie interlinii 1,5, czcionkę Times New Roman 12, rozmiar strony A4 (21,5 x 29,7 cm), z marginesem górnym i dolnym 2,5 cm oraz lewym i prawym – 3 cm. Przypisy dolne
  są sporządzane czcionką 10 z interlinią 1.0;
 3. Przekazanie tekstu poprawnego pod względem językowym;
 4. Plik w formacie Microsoft Word, grafika w JPG i tabele w arkuszu kalkulacyjnym. Wymagane jest załączenie pełnej treści utworu wraz z załącznikami. Praca musi zostać przekazana w pliku elektronicznym, umożliwiającym edytowanie tekstu, bez hasła (przekazanie pliku PDF nie rozpoczyna biegu terminów wskazanych w Procedurze Oceny Pracy).

W przypadku analiz (research paper), komentarzy orzeczniczych, opinii (critical assessment/perspective) oraz studiów przypadków (case study) dodatkowo:

 1. Tytuł zapisany w języku, w którym powstała praca oraz języku angielskim. W przypadku gdy językiem oryginału nie jest język polski, również w języku polskim.
 2. Streszczenie, nie dłuższe niż 15 linijek (do 300 słów), każde przygotowane w języku,
  w którym powstała praca oraz w języku angielskim. W przypadku, w którym językiem oryginału nie jest język polski również w języku polskim zawierające: cel, metody, wyniki
  oraz wnioski.
 3. Od 3 do 5 słów kluczowych zgodnych z tematem przekazywanej pracy, których zadaniem jest ułatwienie wyszukiwania w elektronicznych bazach danych, w językach określonych
  w z pkt. 2.
 4. Odniesienia bibliograficzne, które zostaną sporządzone zgodnie z systemem harwardzkim. W wykazie bibliograficznym uwzględniono jedynie prace cytowane w tekście. Tam, gdzie to możliwe, adresy URL / DOI zostały załączone w wykazie cytowanych prac.
 5. Autor powinien zadbać o zapewnienie anonimowości swojego tekstu (usunięte zostały wszelkie odniesienia do Autora/ów w pliku, np. afiliacja instytucjonalna, poczta elektroniczna, ORCID są wówczas przesyłane w odrębnym pliku).
 6. Praca nie może zostać uprzednio opublikowana, ani wobec niej nie jest rozpoczęty proces wydawniczy.
 7. W przypadku, gdy do pracy załączane są tabele, schematy i/lub grafiki, powinny być one przesyłane w osobnych plikach, w formacie, w którym zostały przygotowane. Muszą zostać poprawnie ponumerowane i ze wskazaniem ich miejsce w tekście. Ponadto każdy z tych elementów posiada tytuł oraz podane jest źródło ich pochodzenia. W przypadku zdjęć i obrazów w formacie jpg. (lub kompatybilnym), wymagana jest rozdzielczość co najmniej 300 dioptrii. Autor posiada prawa do reprodukcji użytych materiałów graficznych, obrazów, fotografii, dzieł artystycznym etc.

Procedura Oceny Prac

Każda praca przekazana Przemianom Ustrojowym podlega ocenie przez Kolegium Redakcyjne, której przedmiotem jest ocena czy  jest ona zgodna z przedmiotem i zakresem tematycznym Przemian Ustrojowych. Ocenie podlega także, czy przekazany utwór odpowiada wymogom formalnym, obowiązującym w Przemianach Ustrojowych oraz czy ze względu na swoją strukturę, objętość, styl i formę prowadzenia wywodu, jest zgody z jednym z typów prac publikowanych w Przemianach Ustrojowych. O wyniku oceny wstępnej Autor zostaje powiadomiony w terminie do 7 dni. W przypadku, w którym przekazana praca nie spełnia wymagań formalnych, może ona zostać zwrócona Autorowi do korekty. Prośba
o wprowadzenie zmian, przekazana Autorowi na jakimkolwiek etapie przedstawionego powyżej procesu, nie oznacza zobowiązania do wydania pracy ze strony Przemian Ustrojowych. Zobowiązanie to zostaje podjęte dopiero po oświadczeniu Autorowi przez Redaktora Naczelnego o przyjęciu utworu.

Pozytywna ocena Kolegium Redakcyjnego, w przypadku prac nie podlegających procedurze podwójnie ślepej recenzji (double blind review) oznacza skierowanie ich do publikacji.
W przypadku prac podlegających powyższej procedurze, skierowanie ich do oceny przez zewnętrznych Recenzentów. Przemiany Ustrojowe wykorzystują system podwójnie ślepej recenzji (double blind review), co oznacza, że: autorzy nie znają tożsamości recenzentów i vice versa. Recenzenci po otrzymaniu pracy mają 21 dni na przedstawienie swojej opinii. Prace będą przekazywane dwóm recenzentom zewnętrznym tj. spoza Fundacji Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Kolegium Redakcyjnego, a także nie pochodzącym
z instytucji, w której zatrudniony jest Autor. Recenzentami mogą być osoby, które posiadają
co najmniej stopień doktora oraz dorobek określony zgodnie z kryteriami przyjętymi w uchwale Kolegium Redakcyjnego. Ze względu na wymogi podwójnie ślepej recenzji anonimowość autora i recenzentów zostanie zachowana przez cały okres oceny. Recenzenci będą dokonywać recenzji zgodnie z kartą recenzji. Jej celem będzie ustalenie znaczenia naukowego tekstu. Recenzenci są obowiązani poinformować Kolegium Redakcyjne jeżeli zauważą,
że przekazana praca nie jest ich zdaniem oryginalna lub zawiera naruszenia praw autorskich. Recenzenci powinni odmówić recenzji jeżeli z jakiegokolwiek powodu znają tożsamość autora lub posiedli taką wiedzę w trakcie.

W przypadku, gdy recenzje zalecają drobne zmiany, nie wymagające jednak w ocenie Recenzentów ponownej recenzji, Autor zostanie poproszony o ich wprowadzenie.
W przypadku, gdy z recenzji wynika potrzeba wprowadzania poważnych zmian, przeprowadzona może zostać ponowna recenzja po ich wprowadzeniu, która może być przeprowadzona dwukrotnie. Jeżeli, po wykorzystaniu ścieżki recenzji praca w ocenie Recenzentów nie będzie nadawała się do publikacji, zostanie ona odrzucona bez prawa
do ponownego złożenia.

W przypadku rozbieżności między Recenzentami co do oceny pracy, powołany zostanie trzeci recenzent. Stosownie do wyników procesu recenzyjnego, Kolegium Redakcyjne zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia złożonych prac, jak też zasugerowania autorowi (autorom) zmian o charakterze redakcyjnym, które nie dotykają istoty pracy.

Autor po otrzymaniu recenzji ma 7 dni na przekazanie poprawionej wersji pracy.  W przypadku pozytywnego zakończenia procesu oceny przez recenzentów wewnętrznych utwór zostaje opublikowany w Przemianach Ustrojowych.

Lista recenzentów jest publikowana przez „Przemiany Ustrojowe” raz w roku.