Logo Thing main logo

Tag: mosque

Nota

Parlament holenderski chce kontroli państwa nad finansowaniem meczetów

17.07.2021

Holenderska Izba Reprezentantów w styczniu 2021 roku przyjęła szereg uchwał wzywających rząd do ograniczenia zagranicznych wpływów finansowych na lokalną społeczność muzułmańską, inicjując w ten sposób ścieżkę legislacyjną, prowadzącą do wprowadzenia konkretnych uregulowań prawnych. Przyjęte przez parlament wnioski są pokłosiem prac Komisji śledczej ds. niepożądanych wpływów krajów niewolnych – POCOB (De Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen). Komisja została utworzona 2 lipca 2019 roku. Jej celem było przeprowadzenie dochodzenia w sprawie finansowania meczetów oraz zidentyfikowanie wpływów krajów Zatoki Perskiej oraz Turcji na holenderskich wyznawców islamu. Jak napisano, w końcowym raporcie zatytułowanym „Niewidzialny wpływ” ((On)zichtbare invloed) „problem ten jest często ukrywany przed opinią publiczną”[1].Odpowiedzią rządu na opublikowany raport było opracowanie projektu ustawy (Wet transparantie maatschappelijke organisaties), zgodnie z którą burmistrzowie i prokuratura uzyskają możliwość kontrolowania darowizn powyżej kwoty 4500 euro pochodzących spoza UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Prace nad dokumentem są w toku: 7 kwietnia 2021 roku swoje uwagi do dokumentu zgłosiła Rada Stanu[2]. Deputowani uznali, że inicjatywa ta nie do końca odpowiada na konkluzje sformułowane przez POCOB i wyznaczyli kierunki dalszych prac.W dniu 14 stycznia 2021 roku Izba Reprezentantów przyjęła szereg wniosków, dotyczących kwestii związanych z obecnością islamskiego fundamentalizmu, wspieranego przez kraje muzułmańskie. Do najistotniejszych z nich należą:Wniosek w sprawie zamrożenia środków finansowych[3], w którym deputowani wzywają rząd do opracowania skutecznych instrumentów prawnych, pozwalających zamrozić fundusze pochodzące z zagranicy, wprowadzić zakaz ich przyjmowania lub je skonfiskować, jeśli wykorzystywane są po to, by podważyć wartości demokratyczne, wolności podstawowe lub prawa człowieka.Wniosek w sprawie opracowania indeksu krajów niewolnych[4]. Lista ta pozwoli ocenić ryzyko związane z przepływem środków finansowych od państw spoza UE do miejscowych organizacji muzułmańskich i ocenić, na ile wpływ danego kraju może zagrażać demokracji, praworządności oraz przestrzeganiu praw człowieka w Holandii.Wniosek w sprawie utworzenia kursów szkoleniowych dla imamów[5]. Rozwiązanie to umotywowano niewystarczającą liczbą islamskich duchownych kształconych w krajach UE, co sprawia, że organizacje muzułmańskie sprowadzają imamów z zagranicy. Sytuacja rodzi ryzyko wywierania przez nich niepożądanego wpływu na społeczność islamską, polegająca m.in. na szerzeniu idei niedemokratycznych oraz zagrażających porządkowi konstytucyjnemu. Zorganizowanie systemu kształcenia islamskich duchownych w Holandii spowodowałoby w dłuższej perspektywie, że przyjmowanie ich z zewnątrz nie byłoby konieczne.Dwie uchwały dotyczyły wpływu islamskich radykałów na młode pokolenie holenderskich muzułmanów – Wniosek w sprawie nadzoru nad edukacją nieformalną, uwzględniającego ryzyko [radykalizacji – P.Ś.][6] oraz Wniosek w sprawie krzywdzenia dzieci w edukacji nieformalnej[7]. Oba wynikały z diagnozy przeprowadzonej przez POCOB, która stwierdziła, że w Holandii działa ok. 100 nieformalnych szkół salafickich, wychowujących młodzież w duchu antydemokratycznym, antypaństwowym oraz izolacjonistycznym. W związku z tym wezwano rząd do opracowania narzędzi prawnych umożliwiających monitorowanie działalności podobnych placówek edukacyjnych oraz przeprowadzenie w razie potrzeby skutecznej interwencji. Posłowie dostrzegli także potrzebę przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci w islamskiej edukacji nieformalnej, polegającemu na wpajaniu im idei nietolerancyjnych oraz sprzecznych z demokratycznymi wartościami. Tego rodzaju zabiegi wychowawcze, w ocenie Izby Reprezentantów, skutkują wyobcowaniem oraz uniemożliwiają dorastającym muzułmanom uczestniczenie w życiu społecznym.Ponadto we wniosku przyjętym 20 stycznia 2021 roku w sprawie systemowego działania przeciwko ekstremistycznemu językowi[8] wzywa się rząd do podjęcia skoordynowanych działań skierowanych przeciwko propagandzie salafickiej, którą z uwagi na jej ekstremistyczny charakter należy potraktować podobnie do treści terrorystycznych oraz pornografii dziecięcej.Jednocześnie Izba Reprezentantów wyraziła oficjalnie potrzebę dalszych badań nad zagranicznym finansowaniem instytucji religijnych[9] oraz przeprowadzeniem pogłębionego dochodzenia, dotyczącego wpływów Bractwa Muzułmańskiego w Królestwie Niderlandów[10].Holenderski parlament dostrzegł także potrzebę współdziałania z innymi krajami UE w zakresie ograniczenia finansowania organizacji muzułmańskich przez kraje trzecie oraz rozwiązania tej kwestii na poziomie całej Wspólnoty[11].[1] Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 228, nr. 4, s. 3.[2] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-7903.html#d17e1683[3] Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 228, nr. 7.[4] Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 228, nr. 10.[5] Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 228, nr. 11.[6] Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 228, nr. 24.[7] Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 228, nr. 28.[8] Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 228, nr. 34.[9] Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 228, nr. 15[10] Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 228, nr. 12[11] Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 228, nr. 31

`